Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0185-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на почасови социални услуги на хора с увреждания, в т.ч. Деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при община Калояново
Бенефициент: Община Калояново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: предоставяне на услуги за лична помощ, комунално битови дейности и подкрепа за социално включване на лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Калояново
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Спецификата на проекта налага изграждането на управленски екип от представителите на местната власт. Икипът за управление на проекта ще включва: Ръководител, Счетоводител и координатор, който ще координира изпълнението на дейностите про проекта, за постигане на по-голяма проектна ефективност. Отчитайки спецификата на проекта и необходимостта от нови подходи за управление и взаимодействие се налага изводът, че дейностите по управление и координиране, изисква повече усилие, умения и креативност в сравнение с реализираните до момента проекти. Координатора не само ще координира дейностите, но и ще подпомага домашните санитари, чрез указания и подкрепа. Ще бъдата осигурени за сметка на община Калояново материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и други. Всички документи, необходими за управление и отчитане на деайностите по проекта за защита на личните даенни се създават и се съхраняват в посочените в българското законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени, в определени за целта шкафове, визуализирани с името на проекта и с логото на ЕС и ЕСФ. Архивирането и съхранениетона финансовите документи се извръшва в съотвтствие с изискванията на Закона за счетоводството и в разпоредбите на чл. 90 от Регламент (ЕО) 1083 (2006)г. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнение на управлението на дейностите носят всички участници в екипа по проекта. Задължителна документация. Заявление за кандидатстване и съпътстващите го документи Формуляр за оценка на потребностите – част І и част ІІ. Списъци на лицата Служебни и трудови досиета Други документи Финансови документи Финансов отчет и приложения Ведомости за заплати и отчети за осигуровките Други при необходимост В хода на реализацията на проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности от екипа по проекта, както и вътрешен контрол по отношение на качеството по предоставянето на социалната услуга. Това ще се осъществи чрез ежемесечни проверки на място. Проверките ще се извършват в дома на потребителя на социалната услуга.
Дейност 2. Подбор на персонала и обучение Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга и да заемат длъжността домашен санитар, подават заявления придружавани от определени документи – по настоящ адрес, които се входират в община Калояново. Заявленията ще се набират от 1-ви до 15-ти ден от втория месец на проекта. Всеки кандидат завършил подобен курс по сходни програми и проекти трябва да приложи копие от удостоверението или сертификата. След подаване на заявленията се сформира кочмисия за подбор и оценка на домашните санитари, членовете на която са от екипа по проекта. Провежда се индивидуално интервю с всеки от кандидатите и след това се излиза с предложение пред кмета на общината за назначаването на служителя. Кмета на община Калояново сключва трудов договор с избрания домашен санитар съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите, кота от своя страна домашния санитар попълна декларация за поверителност. Домашните санитари ще получат към договора си длъжностна характеристика, разработена от ръководителя на проекта и правилник за вътрешния ред. Подборът и обучението на домашните санитари са насочени към осигуряването на подходящи хора в трудоспособна възраст да предоставят качествени и гъвкави социални услуги в домашна среда. Организираният подбор на домашните санитари гарантира в най-пълна степен удовлетвореноста на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица, особено когато са извън техните семейства. Екипът по проекта изготвя списък на лицата, които ще бъдат обучавани, като се взема впредвид изискването, че в обучителния курс ще вземат участие хора, които не са преминали обучение по други проекти и програми с цел избягване на двойно финансиране. Обучаващата организация ще бъде избрана в сътветствие с разпоредбите на чл.14 от Закона за обществени поръчки.
Дейност 3. Кандидатстване и оценка на кандидатите за ползване на социалната услуга в домашна среда В настоящия проект ще се включат хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания: лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ. - лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност, или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент, или без документ от ТЕЛК – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; - деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто или над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване. Процесът на кандидатстване и оценка ще бъде реализиран съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 – 5.1.04 „Помощ в дома” Подбърът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Лицата желаещи да бъдат включени в предоставянето на социалните услуги подават заявление по настоящ адрес в община Калояново. Екипът по проекта осигурява за целта помещение в общината за приемане на документите, оборудвано с необподимата техника за дейността и достатъчно количество бланки за кандидатите. Подадените заявления се входирват в програмата за входяща и изходяща кореспонденция на общината. Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се подават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. Сроковете за приемане на документи ще са от 1 до 15 ден от реализацията на проекта. След приемането на всяко заявление се създава досие, което се архивира. Оценката на потребностите от почасови грижи в домашна среда се извършва за всички лица, желаещи да ползват услугите по одобрения проект. Бенефициента изготвя искане за оценка на потребности на всички лица, депозирали заявление за ползване на услугите. Община Калояново депозира искането в дирекция „Социално подпомагане” – гр. Хисар, като представя и заявлението и придружаващите го документи, както и Формуляр част І и ІІ за оценка на потребности на всяко лице от почасови социални услуги. За депозираните докуменети се получава входящ номер. След обработване на документите Дирекция „Социално подпомагане” връща на бенефициента община Калояново попълнени формуляри част І и ІІ с оценките и списък на кандидат-потребителите в низходящ ред.
Дейност 4. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и домашните санитари , в процеса на ползване на услугата Социалните услуги ще се предоставят на 60 потребителя живеещи в 15 села на територията на община Калояново, в продължение на 12 месеца. Предоставянето на почасовите социални услуги стартира считано от дата на подписване на договора за предоставяне на социална услуга. Договора се сключва между кмета на община Калояново и потребителя или негов законен представител.Предоставянето на услугата ще се релизира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът ще включва дейностите договорени с доставчика на услугите за подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалния план се изготвя от представител на екипа по проекта и се съобразявав максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределение на почасовите услуги. Индивидуалния план се разработва на база направената оценка за потребности от социални услуги. При изготвяне на ивдивидуалния план ще се приложи подхода за почасовото предлаганена социалните услуги. Всеки план се актуализира от екипа на всеки шест мекеца. Актуализирания план се подписва от лицата, с прави и задължение за това, съгласно първоначалния индивидуален план. Ръководителят на проекта ще утвърди правила за вътрешния ред и процедура за вътрешния контрол по предоставяне на социалните услуги. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на праватана хората с увреждания. Оценката на риска се извършва преди да започне предоставянето на социалните услуги. Екипът по проекта ще изготви индивидуална оценка на риска за потребителя и домашние санитар. В оценката се акцентира на основни рискове като: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; предпоставки от битовите условия на живот на потребителя; злополуки; Екипът по проекта ще разработи процедура за действие при кризисн ситуации. Ще се разпише инструкция относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за домашния санитар, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя. С всеки потребител на услугата ще се уговори в писмен вид правилата за достъп на домашния санитар до дома на потребителя. Домашните саенитари ще бъдат обучени и за техники за работа при дейности изискващи физически контакт. Ръководителят организира провеждането на инструктаж за безопасна работа съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на домашния санитар подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа по проекта. Реализирането на дейности по проверка качеството на услугата се извършва, чрез посещение в дома на протребителя.. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя, чрез дневник на потребителя, който ще се подписва от потребителя и от предоставящия услугата. Резултатите от проверката се попълват на място и се подписват от потребителя и проверяващия във формуляр за проверка на място.
Дейност 5. Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат подготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на ЕС. Ще се извърши дизайн и предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 1 бр. информационна табела. - 500 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени във всички кметства на територията на община Калояново, в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Хисар, отдел „Социална закрила” – Калояново и бюро по труда „Марица” – филиал Калояново. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. - В рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани тематични статии и интервюта, които да представят проекта и информацията свързана с него. - Проектът ще се огласи на интернет страницата на общината. - Предивидени са две публикации в местните ежедневници.
Дейност 6. Одит на проекта. Към окончателния доклад за осъществяване на проекта ще бъде приложен доклад от лицензиран одитор от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за изготвен външен одит на счетоводната документация по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 536 BGN
Общ бюджет: 230 486 BGN
БФП: 230 486 BGN
Общо изплатени средства: 229 631 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 123 848 BGN
2014 105 784 BGN
2015 0 BGN
229 631 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 105 271 BGN
2014 89 916 BGN
2015 0 BGN
195 187 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 577 BGN
2014 15 868 BGN
2015 0 BGN
34 445 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой потребители на почасовата социална услуга с трайни увреждания - 185
Индикатор 5 Възрастни хора с невъзможност за самообслужване - 185


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз