Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0057-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Соцални услуги за социално включване в община Раднево – възможност за по–добър живот
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Чрез създаването на Звено за услуги в домашна среда ще се подпомагат лица с трайни увреждания и възрастни хора при самообслужване, осъществяване на социални контакти и поддържане своя бит и хигиена. Ще се създадат условия за приемственост и гарантиране на обслужването на лица, ползващи услугите „Социален асистент", „Домашен помощник" и „Личен асистент", финансирани от ОПРЧР и националния бюджет. И същевременно този нов модел ще стане и основа за бъдещо планирано развитие на общински социални услуги.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта - формиране на екипа Със стартиране на проекта ще се сформира екип за организация и управление, който организира дейностите по проекта, отговаря за изпълнение на договорените срокове, отговаря за постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията и при поискване предоставя наличната документация. Предвижда се екипът за организация и управление да разработи документацията за правилното и ефективно протичане на дейностите по проекта – система за мониторинг и контрол, процедури за избор на персонал, план-графици на дейностите и др.. В рамките на дейността ще се направи избор на доставчици на външни услуги, материали и оборудване, съгласно предварително разработени и утвърдени графици за тръжни процедури. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и отчитане на реализираните дейности чрез работни срещи на екипа и оперативни събирания. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и печати (ще бъдат изработени 2 броя печати „вярно с оригинала”).
Дейност 2. Обзавеждане и оборудване на помещенията за Звеното За функционирането на Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда се осигурява самостоятелно помещение - офис. Офисът е разположен в сградата на Домашният социален патронаж на първия етаж. Същият ще бъде ремонтиран със средства на общинския бюджет – предвижда се смяна на дограмата, шпакловане и боядисване на стените и др. Офисът ще бъде подходящо обзаведен и оборудван за ползване от персонала за предоставяне на услугите и крайните ползватели на услугите, както и за провеждане на работни срещи. През целият период на извършване на дейностите по проекта разходите за телефон/факс, електричество, отопление, вода и други комунално – битови услуги ще се поемат от общинския бюджет (в рамките на определеният бюджет за издръжка на Домашния социален патронаж). Ще се осигури комуникационна връзка – телефон, интернет. Осигуряването на оборудване за местния офис ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. Предвижда се обзавеждане на помещението (бюра, столове, шкафове и др.) и оборудване с необходимата техника. Ще се направи избор на доставчици за обзавеждането и оборудването, съгласно предварително разработени и утвърдени графици за тръжни процедури.
Дейност 3. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда За осъществяването на подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи, които ще се публикуват на електронната страница на общината.Обявата за кандидатстване за работа ще бъде поставена и на информационното табло в сградата на общината и Домашен социален патронаж. Подборът и назначаването ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на два етапа – административно съответствие и интервю. Със заповед ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценяване на документите за кандидатстване за работа и провеждане на интервюта. Ще се изработи процедура и критерии за подбор. При реализирането на дейността ще се създаде голяма прозрачност при провеждане на интервюта и подбор на персонал за предоставяне на услугите, като ще се следват следните стъпки: 1. Обявяване на работните места, вкл. в ДБТ. 2. Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за персонал за предоставяне на услугите 3. Предварителен подбор по документи. 4. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на договор с кандидатите. Резултатите за административно съответствие и от проведените интервюта ще бъдат изнесени на видно място. Избраните кандидати ще бъдат уведомени лично и ще бъдат поканени за сключване на срочни трудови договори за период от 12 месеца, Предвижда се да бъде нает персонал от 27 души – 1 сътрудник социални дейности в социално предприятие, 19 домашни санитари, 7 социални асистенти. На назначения персонал ще се предостави работно облекло и лични предпазни средства В рамките на дейността ще се извършат разходи за трудова медицина за назначеният персонал, като за целта ще се избере лицензирана фирма изпълнител. Ще се извърши оценка на риска на работното място и са предвидени профилактични медицински прегледи.
Дейност 4. Обучение на персонала и консултации Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите договори с персонала за предоставяне на социални услуги в домашна среда, преди да започнат работа в дома на потребителите. Обучението включва следните теми: - Общи познания и основни задължения за домашните грижи; - Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; - Работа с клиентите и техните семейства; - Процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг. - Нормативни стандарти за качество. - Здравословни и безопасни условия на труд. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на четири дни. Ще се проведат две двудневни надграждащи обучения през 3 месеца. Темите на надграждащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. При провеждането на въвеждащото обучение няма да се включват лица, вече преминали през подобно обучение по други програми или по друг ред. Обучението ще се предостави от избрани, чрез подбор външни обучители с опит при извършване на социална работа и обучения. Персоналът, който ще предоставя социални услуги в домашна среда ще получава консултиране един път на всеки два месеца по два дни. Консултациите са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет. Консултациите ще се отнасят до: - Затруднения в работата с потребителите; - Затруднения в работата с институции; - Необходимост от допълнителни знания и умения за работа. Консултациите ще се предоставят от избран, чрез подбор външен експерт с опит при извършване на социална работа.
Дейност 5. Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители Информационна кампания, която включва: • Разпространение на информационни материали • Информационни срещи, кръгла маса • Информации в местните медии и на сайта на общината Екипът за организация и управление на проекта ще предоставя информация на кандидат-потребителите и/или техните близки за начина на кандидатстване, необходимите документи, правилата и процедурите за ползване на различните услуги в рамките на проекта: - За лична помощ; - За комунално-битови дейности; - За подкрепа за социално включване. Заявления на потенциалните потребители на услугата ще се приемат в сградата на общинската администрация, след комплектоване се насочват към Дирекция социално подпомагане (ДСП) за оценка. След извършването на оценките от страна на ДСП, екипът по управление и организация прави окончателен подбор, като за целта изработва предварително процедура за подбор с критерии (по схемата на точкуване) Следват се следните стъпки: 1. Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата – заявление, документ удостоверяващ доходите на бенефициентите и други при необподимост. 2. Извършването на първоначална оценка на нуждите на кандидат-потребителите се осъществява от експерти от Дирекция „Социално подпомагане”, с акцент върху социалния статус и потребностите на лицето, включително и работа с близкото семейно обкръжение при наличие на такова. При необходимост се актуализира оценката на нуждите на кандидат-потребителите от сътрудника по социални дейности, назначен в Звеното, по разработена методология в рамките на проекта. 3. Подборът на потребителите на услугите се извършва от екипа по проекта, на базата на постъпили заявления от кандидатите, извършената индивидуална оценка на потребностите и критерии за подбор 4. При установяване на потенциални клиенти, които са ползвали услугите на Социален асистент, Личен асистент и Домашен помощник по предишни програми и проекти и такива са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители.
Дейност 6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и комунално- битови дейности Дейността включва: - Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услугите – досиета на потребителите, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителя, дневници на потребителите; - Изготвяне на индивидуалните планове за предоставяне на услуги и работни графици за предоставяне на почасови услуги за лична помощ – наетият персонал ще предоставя услуги на бенефициентите на пълен работен ден или почасово, според конкретните нужди на потребителите; - Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и за комунално - битови дейности по график – всеки бенефициент ползва услугите според предварително договорен график и установени потребностите. - Преразглеждане и актуализиране на индивидуалния план след шестият месец от началото на предоставяне на услугите. При установена необходимост ще се актуализира първоначалната оценка на потребностите по методика, разработена в рамките на проекта.. Почасови услуги за лична помощ ще се предоставят ежедневно: помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар. Почасови услуги за комунално - битови дейности ще се предоставят: Ежедневно: пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите; приготвяне на храна с продукти на потребителя; други комунално-битови услуги, съгласно предварително извършената оценка на потребностите. и Периодично: основно почистване на помещенията, обитавани от потребителя; извършване на административни услуги и плащания, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти при необходимост. Персоналът, предоставящ услугите ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и утвърдена Методика от ОС, приета с протокол №11, Решение №150 на 31.05.2012. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Дейност 7. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване Дейността включва: • Изготвяне на индивидуалните планове за предоставяне на услуги и работни графици за предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване според конкретните нужди на потребителите; • Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услугите – досиета на потребителите, формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителя, дневници на потребителите; • Предоставяне на почасови услуги почасови услуги в подкрепа на социалното включване по график – всеки бенефициент ползва услугите според предварителна договорен график и установени потребностите. • Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след шестият месец от началото на предоставяне на услугите за социално включване. При установена необходимост ще се актуализира първоначалната оценка на потребностите по методика , разработена в рамките на проекта. Видове почасови услуги за социално включване: Ежедневни услуги: - Помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, - Придружаване до образователни институции (детска градина, училище и др.) - Друга дейност изразена в социална работа с потребителите. Периодично предоставяни услуги: - Придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др - Помощ при писане на писма, - Заявления и подаването им до съответните институции, - Придружаване до здравни заведения и други. Персоналът, предоставящ услугите ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и утвърдена тарифа от ОС. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Дейност 8. Популяризиране на комплексната услуга/ публичност на проекта Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. В началото проектът ще бъде представен официално пред местните медии на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на социалните институции, кмета на общината, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. Ще се използва мултимедийна презентация. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия социален и обществен ефект от реализацията му. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни материали: - Банер – 1бр.; - Брошури – общо 500 бр. от които 250 за оповестяване на дейностите на проекта; и 250 бр., за постигнатите резултати; - информационни табели по проекта - 2бр., които ще се поставят на сградата на общината и на Домашен социален патронаж. - плакати – 30 бр. Плакатите ще бъдат поставени на сградите на кметствата по селата в община Раднево; в сградите: на общината, на Домашния патронаж, на Дирекция социално подпомагане, на Центъра за рехабилитация и социална интеграция и др. За по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата се предвиждат и други информационни подходи като: Публикации в местни вестници, регулярни записки в сайта на Общината. При приключването на дейностите по проекта ще се организира заключителна конференция, на която ще бъдат поканени всички участници в него, представители на социалните служби, общинска администрация, медии, местната общност. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация. Ще бъдат оповестени възможностите за по-нататъшно съществуване на Звеното за социални услуги на територията на Община Раднево. Ще се осигури свободен прием на граждани и ще се раздаде информационната брошура и информационните материали - папки и химикали. Планираните разходи са свързани с отпечатването и изготвянето на всички информационни и рекламни материали – информационни табели, брошури, банер. Предвидени са и разходи за командировка на представители от други населени места за участие в двете конференции.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 110 BGN
Общ бюджет: 176 785 BGN
БФП: 176 785 BGN
Общо изплатени средства: 166 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 622 BGN
2014 128 951 BGN
2015 0 BGN
166 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 979 BGN
2014 109 608 BGN
2015 0 BGN
141 587 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 643 BGN
2014 19 343 BGN
2015 0 BGN
24 986 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз