Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Център за социални услуги в домашна среда
Бенефициент: Община Черноочене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Черноочене
Описание
Описание на проекта: Създаване на социално предприятие „Център за услуги в домашна среда”, чрез което на 28 потребители от целевата група ще бъдат предоставени следните три типа социални услуги в домашна среда от 20 наети безработни лица: • Услуги за лична помощ; • Услуги за социална подкрепа; • Комунилно –битови услуги.
Дейности: 1.Организация и управление на Проекта. Провеждане на процедури по реда и условията на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Кметът на общината издава заповед за сформиране на екип за управление на проекта. Екипът се състои от ръководител, координатор и счетоводител, служители на кандидата. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност ще бъдат детайлно разписани в заповедите или допълнителните споразумения и длъжностните характеристики. Екипът за управление на проекта разработва: Процедура за подбор на персонала; Процедура за прием на жалби и сигнали; Процедура за вътрешен мониторинг; Процедура за недопускане на двойно финансиране;Процедура за актуализиране на информацията;Методически указания и План за действие. Екипът за управление разработва следните формуляри: заявления за кандидатстване; автобиография; декларация за липса на двойно финансиране; чек лист за проверка на двойно финансиране; карта за оценка кандидати за персонал на Центъра; входящ дневник на кандидат потребителите; входящ дневник на кандидатите за пeрсонал; регистър на потребителите; Кметът на общината издава заповеди за процедури по ЗОП за подбор на изпълнител за: - снабдяване с канцеларски материали; - обзавеждане на центъра офис мебели; - оборудване с компютри и принтери; - оборудване с климатици; - служба по трудова мецидина; - отпечатване на рекламни и информационни материали. Със заповедта съставя и комисия за избор на изпълнители. Екипът за управление съвместно с комисията по ЗОП изготвя всички необходими документи. Изборът се провежда съгласно предварително съставения график по ЗОП на обявените дати при спазването на изискванията за предотвраятяване на конфликт на интереси.
2.Подбор, обучение и наемане на персонал на трудов договор в Центъра за услуги в домашна среда Кметът на общината издава заповед за провеждане на конкурс за избор на управител на Центъра,социален работник и лица, които ще предоставят услугата.Издава и заповед за сформиране на комисия, която ще проведе конкурса. Екипът за управление публикува обявата в местен ежедневик и на уебстраницата на общината. Кандидатите за управител и социален работник подават: • Заявление по образец; • Бележка от ДБТ; • Автобиография по образец; • Лична карта – за справка; • Диплом или свидетелство за завършено образование; • Трудова книжка или документ за стаж в сферата на социалните услуги. Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга по домовете подават: • заявление по образец – лично или чрез изрично упълномощено лице; • документ за самоличност – за справка; • декларация за преминат курс на обучение или документ удостоверяващ преминат курс на обучение; • Бележка от Дирекция „Бюро по труда”; • Автобиография по образец; • Пълномощно – при кандидатстване чрез упълномощено лице; Кандидатът осигурява служител, който консултира кандидатите и приема окомплектованите заявления; помещение, техника и достатъчно количество бланки. Заявленията се входират и се описват във входящ дневник. За всеки кандидат се оформя досие. Екипът по управление на проекта предава с приемно –предавателен протокол досиетата на кандидатите на Комисията в срок до три дни след изтичане срока на кандидатстване. Комисията на свое заседание разглежда досиетата и съставя списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на недопуснатите кандидати /ако е приложимо/. Екипът по управление на проекта излага списъка на информационно табло в общината и го публикува на сайта на общината. На обявената дата комисията провежда конкурс и класира кандидатите съгласно критериите посочени в Процедурата за оценка и подбор на персонала. В срок от два работни дни Екипът по управление на проекта излага заверен препис от протокола на Комисията и списъка с класираните кандидати на информационно табло в общината и публикува резултатие от конкурса на сайта на общината. В срок от 5 дни Екипът по управление на проекта информира писмено одобрените кандидати за управление на Центъра за срока и начина на сключване на трудови договори. Екипът информира с писмо одобрените кандидати за предоставяне на услуги за деня /дните, мястото, часа и начина на провеждане на въвеждащото обучение, както и за срока и реда за сключване на трудов договор с одобрените и обучени кандидати. Кандидатът осигурява обучител, помещение; техника и пособия за провеждане на въвеждащо обучение. След приключване на обучението обучителят предава на ръководителя на Екипа следните материали: • Учебна програма или план за разпределение на темите; • Списъци на обучаемите по образец; • Формуляр за обратна връзка с обучаемите по образец; • Доклад за проведеното обучение; • Снимков материал от проведеното обучение; Досиетата се съхраняват в метална каса обозначена съгласно нормативните изисквания. Кметът на общината сключва трудови договори с персонала за управление на Центъра и персонала за предоставяне на услугите. Персонала за управление на Центъра запознава 20-те лица, предоставящи услуги в домашна среда с всички Правилници и Процедуури, като лицата удостоверявт с подпис под всеки документ,че са запознати със съдържанието на документа. Лицата попълват анкетната карта и декларация за поверителност на информацията, които се съхраняват в досието на всяко лице. Управителят и социалният работник раздават личните предпазни средства на всяко от 20-те лица, предлагащи услугата по домовете. В процеса на изпълнение на проекта е предвидено и едно надграждащо обучение.
3.Информиране и консултиране на кандидат-потребители и подбор на потребители на социални услуги в домашна среда В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания /в т.ч деца/ и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават: • заявление на бланка, разработена от Екипа по управление на проекта – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината; • документ за самоличност – за справка; • декларация за липса на двойно финансиране; • Копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, амбулаторен картон, епикриза или друг документ удостоверяващ здравословното му състояние; • Пълномощно или удостоверение за законен представител – при кандидатстване чрез упълномощено лице или законен представител. Кандидатът осигурява служител, помещение, техника и достатъчно количество бланки. Заявленията се входират и се описват във входящ дневник. За всеки кандидат се оформя досие с подадените документи. В срок не по-дълъг от два дни след крайния срок за кандидатстване Екипът по управление на проекта изготвя искане за извършване на оценка на потребностите и го адресира до Директора на ДСП. С искането се предоставят досиетата на всички кандидати, придружени с опис на документите и същото количество празни бланки Формуляр І и формуляр ІІ за оценка на потребностите, които са част от проектната документация. Екипът по управление на проекта получава с приемно-предавателен протокол /Приложение № 5/ досиетата на потребителите, формуляри І и формуляри ІІ и списък на лицата в нисходящ ред, съгласно извършената оценка. Екипът по управление на проекта съхранява досиетата на кандидатите в каса обозначена съгласно изискванията. В двудневен срок от получаване на документацията излага заверено ксерокопие от списъка с класираните кандидати на информационно табло в общината и във всяко от 22 – те кметства, както и на уебстраницата на общината. В тридневен срок информира писмено одобрените кандидати за начина и реда на сключване на договор за видовете почасови услуги, които ще бъдат предоставяни, техния обхват и времетраене. Екипът по управление на проекта изготвя Процедура за актуализиране на информацията.
4.Предоставяне на услуги за лична помощ, за комунално битови дейности и за социално включване по домовете. Управление на риска. Контрол на качеството. Социалните услуги ще се предлагат на 28 потребителя , като за всеки потребител услугата стартира с подписването на договор за почасово предлагане на услугага в домашна среда, разработен от Екипа за управление. Предоставената услуга ще се реализира съгласно разработен индивидуалния план на всеки потребител, който се разработва от социалния работник с активното участие на потребителя или негов законов представител и се актуализира при необходимост. Планът се съобразява с желанията на потребителя за разпределение на часовете определени с Формуляр ІІ за оценка на потребностите. За всеки отделен потребител се извършва оценка на риска с цел управление на риска и предпазването на здравето на хората с уреждания.Услугата ще се предлага от 20 лица, като за всяко лице дейността стартира с подписването на трудов договор и характеристика на длъжността. Екипът по управление на проекта води регистри на потребителите на социалната услуга и на лицата предоставящи социална услуга в дома. Регистрите се актуализират при необходимост. Управителят и социалният работник изготвят ежемесечен график за предоставяне на услугата и следят за качеството на предоставената услуга, като извършват ежемесечни проверки по предварително разработен график. Резултатите от извършената проверка се удостоверяват чрез протокол за извършена проверка по образец. При установяване на нарушения управителят на Центъра прави предписания за подобряване качеството на работа, а при необходимост прави предложения до кмета на общината за налагане на дисциплинални наказания. Екипът за управление извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от персонала на Центъра чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. Обхват на проверката са 40 % от потребителите. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се удостоверяват чрез протокол за проверка.Ръководителят на Екипа изготвя ежемесечен доклад до кмета на общината за резулаттите от извършените проверки. Социалният работник изчислява и събира потребителските такси и ги отчита в отдел „Местни приходи”. Изготвя присъствената форма на персонала и подробен отчетен доклад за извършена работа/приложение № 14/ и ги представя на кмета на Общината за подпис. Персоналът за управление на Центъра контролира ефективното и целесъобразно използване на средствата за пътни разходи на лицата предоставящи услуги в домашна среда. Лицата предоставящи услуги в домашна среда предоставят качествени услуги съобразно длъжностната си характеристика при спазването разпоредбите на КТ и ЗЗБУТ и в съответствие с месечния си график и разписания индивидуален план на всеки потребител. За гарантиране сигурността на имуществото на потребителя ще бъдат разработени Правила за достъп до дома на потребителя и Правила за работа с финасовите средства и имуществото на потребителя.
5.Информиране и публичност За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В рамките на дейността ще бъдат проведени: - Информационни дни по кметства; - Презентация на Проекта; - Тържествено откриване на Центъра; - Заключителна пресконферанция. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели за Центъра, офиса на Екипа и информационното табло; - 300 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община - в ДСП, ДБТ и кметствата. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. - 50 бр. плакати за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на община- във всички 22 кметства. - 200 броя стикери за обозначаване на домовете на потребителите и реклама на дейностите по проекта. В рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани тематични статии и рекламен материал в местната преса. Подробна информация ще бъде публикувана на уеб страницата на общината, която периодично ще се обновява. Избърът на изпълнител на предпечатната подготовка и отпечатване на информационните материали ще бъде осъществен чрез процедура по ЗОП като част от дейност № 1.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 952 BGN
Общ бюджет: 155 833 BGN
БФП: 155 833 BGN
Общо изплатени средства: 148 690 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 259 BGN
2014 83 431 BGN
2015 0 BGN
148 690 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 470 BGN
2014 70 917 BGN
2015 0 BGN
126 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 789 BGN
2014 12 515 BGN
2015 0 BGN
22 304 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой проведени продедури по ЗОП
Индикатор 5 Брой сключени договори с изпълнители по ЗОП
Индикатор 6 Брой изпълнени договори по ЗОП
Индикатор 7 Брой лица обслужени от служба по трудова медицина
Индикатор 8 Брой лица преминали въвеждащо обучение
Индикатор 9 Брой лица преминали надграждащо обучение-0008
Индикатор 10 Брой потребители на услугата за извършване на лична помощ-0008
Индикатор 11 Брой потребители на услугата за извършване на комунално- битови дейности-0008
Индикатор 12 Брой потребители на услугата за социално включване-0008
Индикатор 13 Брой проверки по контрол на качеството извършени от Управителя на Центъра-0008
Индикатор 14 Брой проверки по контрол на качеството извършени от Екипа по Проекта-0008


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз