Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0077-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА"
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Чрез настоящият проект се създава реална предпоставка възможност съществуващият Домашен социален патронаж да разшири дейността си, като се създаде Звено за услуги в домашна среда. В Звеното ще се предоставят по иновативен начин различни видове почасови услуги в домашна среда - за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално - битови дейности. Създават се условия за приемственост и гарантиране на обслужването на лица, ползвали услугите „Социален асистент", „Домашен помощник" и „Личен асистент", финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и националния бюджет.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Със стартиране на проекта ще се сформира екип за организация и управление, който организира дейностите по проекта, отговаря за изпълнение на договорените срокове, отговаря за постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му. Разработва, поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията и при поискване предоставя наличната документация. Екипът за организация и управление на проекта ще определи помещение, подходящо обзаведено и оборудвано за ползване от персонал за предоставяне на услугите и крайните ползватели на услугите, както за провеждане на работни срещи, заседания. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и отчитане на реализираните дейности чрез работни срещи на екипа и оперативни събирания. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали.
Дейност 2. Оборудване на помещенията за Звеното За функционирането на Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда се осигурява самостоятелно помещение - офис. Офисът е разположен в сградата на Домашният социален патронаж. Офисът е подходящо обзаведен и за полване от персонала за предоставяне на услугите и крайните ползватели на услугите, както и за провеждане на работни срещи. През целият период на извършване на дейностите по проекта разходите за телефон/факс, електричество, отопление, вода и други комунално – битови услуги ще се поемат от общинския бюджет (в рамките на определеният бюджет за издръжка на Домашния социален патронаж). Осигуряването на оборудване за местния офис ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. Предвижда се оборудване с необходима техника. Ще се направи избор на доставчици за обзавеждането и оборудването, съгласно действащото законодателство.
Дейност 3. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда За осъществяването на подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи, които ще се публикуват на електронните страници на общината. Обявата за кандидатстване за работа ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на общината и Дом. Соц. Патронаж Подборът и назначаването ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на два етапа – административно съответствие и интервю. Ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценяване на документите за кандидатстване за работа и провеждане на интервюта. С избраните кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори за период – 12 месеца. Ще се изработи процедура и критерии за подбор: - Провеждане на интервюта и подбор на персонал за предоставяне на услугите при реализирането на тази дейност ще създаде по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата по подбор. Ще се следват следните стъпки: 1. Обявяване на работните места, вкл. в ДБТ. 2. Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за персонал за предоставяне на услугите. 3. Предварителен подбор по документи. 4. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на договор с кандидатите. Ще се наемат 42 души персонал. На назначения персонал ще се предостави работно облекло, в рамките на дейността ще се извършат разходи за трудова медицина за назначеният персонал.
Дейност 4. Обучение на персонала. Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе преди сключване на трудовите договори с персонала за предоставяне на социални услуги в домашна среда, преди да започнат работа в дома на потребителите. Обучението включва следните теми: • Общи познания и основни задължения за домашните грижи; • Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; • Работа с клиентите и техните семейства; • Процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг. • Здравословни и безопасни условия на труд. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на три дни. В тях няма да се включват от наетия персонал вече обучени по други проекти/програми със сходен тип дейност.Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали.
Дейност 5. Информиране, кандидатстване, оценка, класиране на кандидат-потребителите за ползване на услугите в звеното. Информационна кампания, която включва: • Разпространение на инф.материали • Информационни срещи Екипът за организация и управление на проекта ще предоставя информация на кандидат-потребителите и/или техните близки за начина на кандидатстване, необходимите документи, правилата и процедурите за ползване на различните услуги в рамките на проекта: Подборът на кандидат-потребителите ще се извършва по следната процедура: • Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата – заявление, декларации и други документи. • Извършването на оценка на нуждите на кандидат-потребителите ще се извърши от експерти от Дирекция „Социално подпомагане”, с акцент върху социалния статус и потребностите на лицето, включително и работа с близкото семейно обкръжение при наличие на такова. Експертът извършва комплексна оценка на потребностите на лицата, която представлява неразделна част от процедурата по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги. • Подборът на потребителите на услугите се извършва от екипа по проекта, на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотноживеещите възрастни хора. • Екипът за управление на проекта при доказана необходимост ще актуализира първоначалната оценка /направена от Дирекциа „СП”/ на потребностите на потребителите на услугата по методология, разработена в рамките на проекта. • При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции и/или ползвали услугите на Социален асистент, Личен асистент и Домашен помощник по предишни програми и проекти, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители.
Дейност 6. Предоставяне на почасови услуги в домашна среда Дейността включва: • Изготвяне на работни графици за предоставяне на почасови услуги за лична помощ – всеки от назначеният персонал предоставя услугите на минимум двама бенефициенти на пълен работен ден или почасово, според конкретните нужди на потребителите; • Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услугите – досиета на потребителите, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителя, дневници на потребителите; • Предоставяне на почасови услуги в домашна среда по график – всеки бенефициент ползва услугите според предварителна договорен график и установени потребностите. • Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след шестият месец от началото на предоставяне на услугите. • Екипът за управление на проекта при доказана необходимост ще извършва последваща оценка на потребностите на потребителите на услугата по методология, разработена в рамките на проекта. Наетият персоналът ще предоставя следните услуги в домашна среда: - извършване на дейности за лична помощ; - оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите; - извършване на комунално – битови дейности. Видове услуги ще се предоставят почасово, съобразно конкретните потребности на всеки потребител и съобразно неговото желание. Ще се предоставят ежедневни услуги и периодични услуги. Персоналът, предоставящ услугите ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и утвърдена тарифа от Общински съвет-Асеновград. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Дейност 7. Информиране и публичност Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Проектът ще бъде представен официално пред местните медии на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на социалните институции, кмета на общината, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия социален и обществен ефект от реализацията му. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни материали: Банер – 1бр., който ще се ползва на всички мероприятия и конференции по проекта. Брошури – общо 500 бр., разпределени както следва: 250 за оповестяване на дейностите на проекта и 250 бр. за постигнатите резултати. Ще бъде изработени 2 информационни табели по проекта, които ще се поставят на сградата на общината и на Дом. соц. патронаж. Плакати – 30 бр., които ще се поставят на видно място на обществени сгради – община, кметства и др.. За по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата се предвиждат и други информационни подходи като: Публикации в местни вестници, регулярни записки в сайта на Общината При приключването на дейностите по проекта ще се организира заключителна конференция, на която ще бъдат поканени всички участници в него, представители на социалните служби, общинска администрация, медии. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация. Ще бъдат оповестени възможностите за по-нататъшно съществуване на Звеното за социални услуги на територията на Община Асеновград. Ще се осигури свободен прием на граждани и ще се раздаде информационната брошура. На всички участници в конференцията ще се раздадат информационни материали – папки, химикали. Планираните разходи са свързани с отпечатването и изготвянето на всички информационни и рекламни материали –информационни табели, брошури, банер и плакати.
Дейност 8: Одит. Предвидената дейност ще се извърши от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Независимият финансов одит ще осигури независимия поглед и оценка относно достоверността на финансовите отчети и ефективността на изпълнение на проекта. Одитът ще има за задача да извърши проверка, че: - дейностите на проекта са осъществени в съответствие с принципите на добро финансово управление; - проектът е реализиран с необходимите ресурси – административни, финансови и технически; - всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, съгласно изискванията на националното и европейско законодателство; - напредъкът по проекта е проверен от бенефициента и чрез проверка на реалното му изпълнение в дома на потребителите; - са спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; - всички дейности по проекта са надлежно документирани и всички документи за разход се съхраняват и са на разположение на национални и европейски контролни органи; - е извършена проверка на счетоводните системи и осчетоводявания; - е извършена проверка за двойно финансиране; - е извършена проверка за спазване на законодателството за минимални държавни помощи; - са налични мерки за информиране и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Екобелан” ЕТ
Exom EOOД
"Вики От" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 247 250 BGN
Общ бюджет: 238 669 BGN
БФП: 238 669 BGN
Общо изплатени средства: 222 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 238 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 158 BGN
2014 127 614 BGN
2015 0 BGN
222 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 202 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 884 BGN
2014 108 471 BGN
2015 0 BGN
189 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 274 BGN
2014 19 142 BGN
2015 0 BGN
33 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз