Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Павликени, чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда”
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: По проекта ще се създаде Звено за услуги в домашна среда към ДСП. В ново създаденото звено ще се наеме 1 безработно лице регистрирано в бюрото по труда, което ще бъде ангажирано с изпълнението на дейностите по проекта. По проекта ще се наемат и 20 безработни лица, които ще предоставят почасови услуги на болни и самотно живеещи лица.
Дейности: Дейност 1: Информиране и публичност По време на тази дейност ше се проведат две конференции - начална и заключителна; ще се отпечатат информационни материали – 500 бр. брошури; Ще се публикуват 3 публикации в регионален ежедневник; ще се правят периодични съобщения на интернет страницата на общината и във в-к „Павликениски глас”. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на ОП „РЧР” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност.
Дейност 2: Набиране на молби от потенциалните потребители Приемане на заявления от желаещите да ползват социални услуги, като на този етап ще се определят хората, които искат да бъдат обгрижвани в домашна среда. Предоставяне на заявленията на Д„СП” – гр. Павликени, която да извърши оценка на потребностите, съгласно утвърдената Методиката. Съобразно получената крайна оценка, ще бъде извършен подбор на потребителите
Дейност 3: Подбор на персонала и сключване на трудови договори Приемане на молби и документи от кандидатите за работа в звеното и тези за предоставяне на почасовите социални услуги. Провеждане на интервю с кандидатите. Класиране и определяне на най-подходящите лица съгласно разработените от екипа за организация и управление на проекта процедури. Сключване на трудови договори
Дейност 4: Сключване на тристранни договори между Общината, доставчика и потребителя на социални услуги, изработване на индивидуални планове и графици Сключване на тристранни договори между страните, изработване на индивидуални планове и графици. В тристранните договори ще залегнат правата, задълженията на страните и размера на часовата потребителска такса. В резултат на извършената оценката на потребностите ще се изготвят индивидуални планове за всеки потребител съгласуван с тях Определяне на работното време и доставчика на социални услуги, разпределението между отделните потребители и времетраенето ще бъде определено с изготвените графици.
Дейност 5: „Обучение на домашните санитари” Предвижда се въвеждащо обучение на новоназначените домашни санитари, а на лицата преминали подобно обучение по други програми – поддържащо. Обученията ще се организират в рамките на 2 последователни дни и ще се извърши от 2-ма обучители, при спазване изискванията на Методиката за предоставяне на услугите в общността. При изпълнение на проекта на назначените кандидати ще бъде проведено надграждащо обучение в рамките на 1 ден. Ще им се предостави възможност за дискутиране на положителните и отрицателни страни при обгрижване на хора в домашна среда и споделяне на добри практики. Обучението ще бъде с практическа насоченост, което има важно значение за безпроблемното реализиране на проекта.
Дейност 6: „Предоставяне на социалните услуги” Почасовите социални услуги ще се предоставят 12 месеца Чрез дейността ще бъдат създадени условия за социално включване, разширяване на териториалния обхват, предоставяне на възможност на хората с увреждания или самотни възрастни хора да бъдат активни и да вземат самостоятелни решение за организиране на ежедневието си, намаляване на риска от институционален тип грижи, както и възможност за създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. При необходимост ще се извършат допълнителни оценки на потребностите на новопостъпил молби от нуждаещи се хора
Дейност 7: „Организация и управление на проекта” По време на тази дейност ще се сформира екип за управление на проекта, който ще разработи задължителните документи; ще води надлежна документация и кореспонденция. Ще се осъществява контрол по изпълнение на дейностите по проекта и мониторинг за качественото изпълнение на социалните услуги. Предвижда се: ежемесечен мониторинг, чрез посещения на място определени на избирателен принцип и съобразени с графика на съответния доставчик; провеждане на ежемесечни срещи на екипа, а при необходимост и по-често за своевременното решаване на постъпили проблеми и отчитане напредъка на проекта, като при всяка среща ще се съставя протокол.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 700 BGN
Общ бюджет: 136 187 BGN
БФП: 136 187 BGN
Общо изплатени средства: 125 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 445 BGN
2014 64 820 BGN
2015 0 BGN
125 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 379 BGN
2014 55 097 BGN
2015 0 BGN
106 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 067 BGN
2014 9 723 BGN
2015 0 BGN
18 790 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой потребители, ползвали социалните услуги /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 0065
Индикатор 5 Брой лица преминали обучение - 0065
Индикатор 6 Брой лица - персонал в Звеното за социални услуги в домашна среда -0065
Индикатор 7 Брой проведени конференции - 0065
Индикатор 8 Брой обгрижени потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта/ - 0065


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз