Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0112-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА И ПОМОЩ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА”
Бенефициент: ОБЩИНА БЯЛА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Разширяване дейността на Домашен социален патронаж - Бяла със Звено за услуги в домашна среда. Звеното ще функционира като доставчик на иновативни услуги за почасова помощ в ежедневието, грижи и подкрепа за социално включване на 120 потребители - хора с увреждания и самотни възрастни хора. По проекта ще бъдат подбрани, обучени и наети за 12 месеца 30 безработни лица,15 на длъжност „Социален асистент” и 15 на длъжност „Домашен санитар”.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта. Избор на изпълнители. Управлението е ключова дейност, която се осъществява през целия период на проекта. Чрез изпълнението на тази дейност ще се осигури ефективно и качествено изпълнение на проекта. Екипът на проекта ще се състои от трима души: Ръководител, Координатор и Счетоводител. С членовете на екипа ще бъдат подписани граждански договори. Отговорностите на всеки член от екипа и условията, на които трябва да отговаря са подробно описани в т. ІV. Екип за организация и управление на проекта от настоящия формуляр. Общите задължения на екипа за организация и управление са: отговорност за качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; изготвяне на отчетна документация, както и допълнителна информация при поискване и др. За успешната реализация на проекта Ръководителят ще организира регулярни срещи на екипа, на всеки две седмици, на които ще се дискутират напредъка в изпълнение на дейностите, съответствието с плана за действие и при необходимост предложения за неговата оптимизация, предстоящите дейности, както и възможните рискове и начините за тяхното преодоляване. Община Бяла ще осигури офис и зала с капацитет 50 места за нуждите на проекта и за функциониране на Звеното за услуги в домашна среда. Помещенията ще бъдат на втория етаж в сграда, общинска собственост, различна от административната сграда на общината и сградата на Домашния социален патронаж. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др., предвидени в проектния бюджет. Осъществяването на дейностите по мониторинг и контрол на проекта предвиждат изготвяне на План за мониторинг, включващ следната процедура: текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка качеството на работа на персонала на Звеното за услуги в домашна среда, оценка потребностите от обучение на персонала, посещения на потребителите ежемесечно и при сигнали. Анкетни карти за персонала и за потребителите на социалните услуги, които да изследват мнението им, потребностите им, да идентифицират проблеми в работата и обслужването и препоръки за подобряване качеството на услугите. Анкетни карти ще се попълват 3 пъти по време на изпълнението на проекта – при стартиране на работата на Звеното за услуги в домашна среда, 6 месеца след това и при приключване работата на наетия персонал по проекта – в края на 12-стия месец от предоставяне на услугите в общността. По проекта ще бъдат избрани изпълнители на дейностите: Информация и публичност, Обучение на персонала на Звено за услуги в домашна среда, Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за офиса на Звеното, Одит. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички членове на екипа по проекта. Задължителна документация: • входящ дневник за кандидат- потребители • входящ дневник за кандидати за персонал на Звеното; • лично досие за всеки потребител; • регистър на потребителите; • лично досие за всеки служител на Звеното • правилник за вътрешния ред • присъствена форма на персонала, назначен на трудов договор • декларация за поверителност • дневник на потребителя • други при необходимост Финансови документи: • финансов отчет и приложения • ведомости за заплати и отчети за осигуровките • командировъчни, пътни листи, фактури и др. В бюджета на проекта са предвидени материали и консумативи за воденето на документацията по проекта.
Дейност 2: Информиране, консултиране, оценка и подбор на потребителите на почасови социални услуги Дейността включва: първоначално информиране на потенциалните потребители, индивидуално консултиране, създаване на организация за набиране на кандидати за ползване на услугите, оценка на техните потребности от Дирекция „Социално подпомагане”, подбор и класиране на действително нуждаещите се лица, които ще получават услуги в домашна среда по проекта. Първоначално екипът за организация и управление ще информира и консултира потенциалните потребители, които ще подадат заявления за достъп до услугите по схемата „Помощ в дома”. За целта ще бъдат организирани пътувания до всичките десет населени места в общината, лични разговори с потенциални потребители, разпространение на информационни плакати, информация, в електронни и печатни медии и други. НПО „Бализ” и неговите членове като заинтересована страна по проекта също ще се включат в дейностите по първоначално информиране, консултиране и подбор на потребители. Община Бяла ще обяви срок, в който ще събира Заявленията на потенциалните потребители на почасови социални услуги, окомплектовани с необходимите придружителни документи-документ за самоличност /за справка/, копия на Експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, медицински документи и др. Заявленията ще се подават лично, от законен представител или от изрично упълномощено лице. Документите ще се приемат в офиса на Звеното за услуги в домашна среда или при посещенията на екипа по домовете на нуждаещите се. Документите се входират във входящ дневник за кандидат- потребители. Заявленията от лица, неотговарящи на определените по проекта целеви групи не се подават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. Събраните заявления ще се предоставят на Дирекция „Социално подпомагане”, която ще извърши оценка на потребностите на всички желаещи, подали заявления да ползват услугите, съгласно утвърдена Методика за ползване на почасови услуги по схемата „Помощ в дома”. За оценката ще бъде използван метода „Социална анкета” с кандидат-потребителя. При подбора на лицата, действително нуждаещи се от почасови социални услуги в рамките на проекта предимство ще имат отговарящите на следните критерии: Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т. ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания: • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; • Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване. • Самотно живеещи възрастни хора в нетрудоспособна възраст. При подбора ще се спазват принципите на хоризонталните политики на ЕС: недопускане на дискриминация, равенство на половете, равни възможности и др. Ще се прилага и балансиран териториален подход при избора на потребители, тоест да бъде гарантиран достъп на нуждаещи се от град Бяла и десетте населени места на общината, в които е предвидено да се изпълнява проекта. След направената оценка лицата ще бъдат класирани по низходящ ред, съгласно получената оценка и първите 70, в т.ч. 4 деца от лицата с увреждания и първите 50 кандидати от групата на самотно живеещите възрастни хора ще бъдат включени като потребители на услугите по проекта. Конкретните форми на подкрепа за всеки от тях и интензивноста на грижата ще бъде определена при оценката на потребностите. Интензивноста на грижата може да бъде лека – месечни посещения, средна – седмични или тежка – ежедневна грижа. Избраният механизъм гарантира, че услугите ще се предоставят на действително нуждаещи се лица. На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма с информация за определения им индивидуален месечен бюджет и последващите процедури. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта на този етап След класирането с избраните потребители ще се сключат индивидуални договори, с правата и задълженията на страните, конкретните параметри на социалните услуги и др. За всеки потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). Екипът по проекта ще организира срещи между всеки класиран за включване в проекта кандидат за потребител и лицата от персонала на Звеното за услуги – Социален асистент и/или Домашен санитар, които ще го обслужват и обгрижват. Ще бъде изготвен индивидуален план за работа с всеки потребител.
Дейност 3: Подбор, обучение и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда Съвместно с Дирекция „Бюро по труда”, екипът на проекта ще подбере безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Изискваното образование за лицата е средно. С безработните ще се проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Кандидатите, заявили желание да работят като социални асистенти/домашни санитари подават заявление в офиса на Звеното за услуги в домашна среда – гр. Бяла. Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си желаната длъжност, на която предпочитат да бъдат наети, с оглед типа почасови услуги, които ще предоставят Социалните асистенти и Домашни санитари. Подадените заявления се входират във входящ дневник за кандидати за персонал на Звеното за социални услуги. С подалите заявления се провеждат повторни интервюта с цел установяване на мотивацията, нагласите им за работа, оценка и подбор. Съответният кандидат се оценява индивидуално и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка”. При подбора и класирането на кандидатите се спазва и изискването за териториална балансираност, с оглед осигуряване на персонал, който да покрива всички населени места в община Бяла, в които ще се предоставят услуги по проекта. Списъкът с избрания персонал на Звеното се поставя на специално определено място в сградата на общината/района и в Звеното за услуги в домашна среда. Одобрените кандидати се назначават на трудови договори на пълно работно време 8 часа на ден за 12 месеца. Те подписват декларации за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените лица се предоставят длъжностни характеристики, включващи подробно описание на дейностите и услугите, които трябва да изпълняват. Новоназначените лица получават и копие от Правилника за вътрешния ред на Звеното. Един социален асистент или домашен санитар ще обслужва средно четири лица по два часа на ден. Предвижда се провеждането на две обучения за персонала на Звеното за услуги в домашна среда: Въвеждащо 3-дневно и Надграждащо 2-дневно обучение. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на проекта. За целта ще се сключи договор за услуга между Община Бяла и съответните обучители. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно специализираната Методика за предоставяне на социалните услуги в общността. Обучението в рамките на настоящия проект ще се реализира в групов формат, на две групи по 15 души, съответно за Социални асистенти и за Домашни санитари. За двете групи ще има разработена специална обучителна програма, с оглед спецификата на предоставяните почасови услуги и дейности в домашна среда. За участието в обученията, обучаваните ще получат Удостоверения. Екипът по проекта организира опознавателни срещи между потребителите на социални услуги и назначените социални асистенти и/или домашни санитари. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител да се обслужва от този персонал се отразяват в протокол, подписан от потребителя и/или социалния асистент/домашен санитар, както и от провеждащия срещата член на екипа. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и на членовете на персонала. Организираният по този начин подбор на гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица, особено, когато те са външни за съответното семейството. За осигуряване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд по проекта ще се сключи договор за обслужване на персонала на Звеното от Служба за трудова медицина. Службата ще извърши оценка на риска на работните места на Социалните асистенти и Домашни санитари. Ще се изготвят необходимите по ЗБУТ документи и програми, като програма за физиологичен режим на труд и почивка, програма работно облекло и др. Ще бъде извършен начален и периодичен инструктаж за безопасност на труда. Персоналът ще бъде информиран и за здравните рискове при неговата специфична работа. На наетите служители в Звено за социални услуги ще се предостави работно облекло, чехли и ръкавици, като предпазни средства за които са заложени средства в Бюджета на проекта.
Дейност 4: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване Необходимостта от оборудване се налага, поради факта, че Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Бяла ще бъде позиционирано на втория етаж на сграда, общинска собственост, различна от сградите на Общинска администрация и Патронажа. Звеното ще функционира в две помещения – офис и зала, които към момента не са оборудвани. Това налага включването на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в настоящия проект, за да се създадат условия за нормалното функциониране на социалното предприятие. По проекта ще бъде избран един доставчик на оборудване и обзавеждане за Звеното за услуги в домашна среда. Предвижда се да бъдат закупени: Климатик, Преносим компютър, Мултифункционално устройство, Метален шкаф за документи, Бюро, Офис стол и Два посетителски стола. Доставчикът ще отговаря за монтажа на оборудването и гаранционното му обслужване. Параметрите на оборудването и обзавеждането са подробно описани в Техническата спецификация, приложение към Бюджета на проекта.
Дейност 5: Предоставяне на почасови услуги в домашна среда Това е основната дейност в проекта, която включва предоставянето на почасови социални услуги и помощ в дома на избраните потребители от наетия персонал на Звено за социални услуги в домашна среда – Бяла. Услугите ще се предоставят на 120 потребители в 11 населени места, на територията на община Бяла в продължение на 12 месеца. Предоставянето на услугите за всеки потребител стартира, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Назначените Социални асистенти ще предоставят следните видове услуги по проекта: - Услуги за лична помощ на избраните потребители, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, обличане, вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни и др. специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, игри и занимания с децата-потребители, придружаване до болнично заведение или месторабота и др. - Услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица, като: психологическа помощ на потребителя, чрез разговори или четене на глас, помощ в общуването и осъществяването на контакти, придружаване при посещения на културни и др. мероприятия, писане на писма, попълване на документи и подаването им и др. Съгласно Единния класификатор на длъжностите, домашните санитари предоставят рутинни персонални грижи и помощ в ежедневните дейности на лица, които се нуждаят от такива грижи поради старост, болест, нараняване или други физически и умствени увреждания в домашни условия. Домашните санитари, назначени по проекта ще извършват следните предимно комунално-битови дейности и почасови услуги: поддържане на хигиена в жилището и обитаваните помещения, извършване на дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания на сметки, пазаруване и приготвяне на храна с продукти на потребителя и други. Предоставянето на услугите ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът ще включва вида и обема на дейностите, които са договорени за подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалният план се изготвя от представител на екипа за управление на проекта, социалния асистент и/или домашен санитар, с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Планът се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги, като се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Индивидуалният план се изготвя в три или четири еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), социалния асистент и/или домашен санитар и Ръководителя на екипа. Три екземпляра се подписват, когато лицето ще се обслужва само от социален асистент или само от домашен санитар, а четири, когато ще го посещават и обслужват две лица от персонала на Звеното. Преглед на плана може да се направи по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугите при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Актуализираният план се подписва отново от лицата, с право и задължение за това, съгласно първоначалния индивидуален план. Екипът по проекта ще изготви и утвърди Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалните услуги. Екипът ще разпише и подробна Инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за лицата от персонала на Звеното, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. С всеки потребител на услугата (или неговия представител), служител от екипа на партньора ще уговори в писмен вид правила за достъп на личния асистент до дома на потребителя. Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на персонала на Звеното. В хода на предоставяне на социалните услуги на всеки асистент или санитар ще бъдат осигурени възможности и разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.). За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини. В него асистентите и санитарите ще регистрират посещенията си и описват дейностите, които са извършили. В дневника се записват още: действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя; промени във физическото състояние на потребителя, нови потребности и др.; инциденти или злополуки; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. Записите в Дневника се датират (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписват от асистента или санитария и потребителя (или негов представител). След преустановяване ползването на услугите Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие по проекта. Всички дейности по предоставяне на услуги от социалните асистенти и домашни санитари се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика (или в договора за услуги), и в индивидуалния план на потребителя. По проекта се предвиждат разходи за заплащане на пътни на асистентите и санитарите от и до дома на потребителите, само в случаите, когато живеят извън населеното място на потребителя, като за придвижването се определя оптимален маршрут. Персоналът на Звеното е длъжен да спазва стриктно договореното работно време или обем работа. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на социалните асистенти и домашни санитари, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа по проекта. Екипът ще осъществява текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка качеството на работа на персонала на Звеното за услуги в домашна среда, оценка потребностите от обучение на персонала. За целта на мониторинга ще се правят ежемесечни посещения на потребителите и посещения при получени сигнали. В делото на социалните асистенти и санитари се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания. Екипът за управление на проекта осигурява непрекъснатост на почасовите социални услуги, която е договорена с потребителите. При отсъствие на асистент или санитар поради отпуск или болничен, той се замества от друг негов колега по изготвен предварително график, за да не се нарушава ритъма на обслужване на потребителя. Ако по някакви причини потребителят не е доволен от лицето/лицата, които го обслужват той може да подаде молба до Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда и след извършена обстоятелствена проверка, може да получава услугите от друг социален асистент и/или санитар. В случай, че някое от лицата, наети по проекта като персонал на Звеното се откаже или напусне работа се прави подбор от безработните лица и се назначава нов служител. Ако потребител на социалните услуги се откаже от участие в проекта, той се заменя с друго лице, от резервния списък, след извършената оценка на потребностите, класация и подбор.
Дейност 6: Информиране и публичност С оглед повишаване на информираността на обществото за осигуреното финансиране от страна на ЕС в проекта се предвижда изпълнението на дейности за осигуряване на публичност, които ще се извършат от подписването на договора между Община Бяла и Договарящия орган до окончателното изпълнение на проекта и след това, с цел осигуряване на неговата устойчивост. Всички дейности за публичност и визуализация ще бъдат изпълнени при стриктно спазване разпоредбите на Регламент 1828/2006 г. и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” За популяризиране целите на проекта, дейностите, резултатите, начините за участие и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъдат изпълнени следните мерки за публичност: - Организиране и провеждане на три пресконференции – начална, междинна и заключителна. Началната ще се проведе след стартирането на проекта и ще има за цел да запознае обществеността и целевите групи с проекта. Междинната ще се проведе през 9-тия месец от началото на проекта и ще отчете хода на изпълнение на дейностите по предоставяните социални услуги в домашна среда, срещаните проблеми и трудности, удовлетвореността на потребителите и др. Заключителната пресконференция ще се проведе в края на проекта за отчитане на резултатите и представяне на натрупания опит и практики при предоставянето на иновативни почасови услуги. В трите пресконференции ще бъдат поканени за участие по 20 души, представители на местни, регионални и национални медии, екипа по проекта, заинтересованите страни, служители Общинска администрация – Бяла и др. - Изработване и монтаж на информационна табела с размери 1,50х1,50 м. Табелата ще бъде поставена на входа на сградата, в която ще се помещава Звеното за социални услуги в домашна среда. - Отпечатване и разпространение на 50 броя информационни плакати, включително по всички населени места, на чиято територия ще се изпълняват дейности по проекта. - Отпечатване и разпространение на 500 броя информационни брошури. - Израбтка на 33 броя баджове с цветни снимки за екипа по проекта и персонала на Звеното на услуги в домашна среда. - Публикации в медиите за обявяване старта на поректа, набирането на персонал за Звеното, набиране на потребители на социалните услуги, изпълнение на проекта, обществения форум и резултатите след приключване на дейностите. Общо 3 платени публикации. - Организиране и провеждане на един голям Обществен форум за 100 души в края на проекта. На форума ще се представят резултатите от проекта, натрупания опит, препоръки за подобряване качеството на социалните услуги в общността и други. За участие ще бъдат поканени всички участници в проекта, представители на заинтересованите страни, на съседни общини, НПО и медиите. На сайта на Община Бяла ще се поддържа постоянно актуална информация за проекта и хода на неговото изпълнение. Всички печатни и информационни материали по време на изпълнението на проекта ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз.
Дейност 7: Одит на проекта Тази дейност ще бъде извършена от лицензиран експерт-счетоводител в съответствие със Закона за независимия финансов одит. Независимият одитор ще извърши проверка за законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата по проекта. При приключване на дейностите по проекта и след извършване на обстойната проверка ще бъде изготвен одиторски доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 791 BGN
Общ бюджет: 158 707 BGN
БФП: 158 707 BGN
Общо изплатени средства: 144 433 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 170 BGN
2014 61 263 BGN
2015 0 BGN
144 433 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 694 BGN
2014 52 074 BGN
2015 0 BGN
122 768 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 475 BGN
2014 9 189 BGN
2015 0 BGN
21 665 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз