Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0068-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за равноправен и независим живот
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: С оглед постигане на устойчива държавна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си в рамките на проекта ще бъде създаден нов модел за почасово предоставяне на услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение. Проектът е насочен към постигане на ефективност и ефикасност при предоставяне на три типа социални услуги чрез прилагане по иновативен начин на гъвкави механизми за съчетаното им почасово ползване от максимален брой потребители. В създаденото Звено за услуги в домашна среда ще се разкрият нови работни места, ще се подобри качеството на живот на целевите групи чрез предоставяне на услуги, насочени към задоволяване на конкретните им нужди.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта. Сформиране на екип за управление и администриране на проекта, състоящ се от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Кметът на общината ще сключи граждански договор с ръководителя на екипа. С членовете на екипа, ръководителят на проекта ще сключи граждански договори. Екипът ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите включени в проекта. Конкретните ангажименти ще бъдат детайлно разписани в технически задания. При стартиране на дейността си екипът ще разработи процедури, правила и инструкции касаещи дейностите по проекта. Ще се изготви подробен времеви график за изпълнение на дейностите, график за възлагане на обществени поръчки по ЗОП. На работни заседания ще се поставят персонални задачи, ще се разглеждат отчетите им за напредъка на проекта, ще се анализират възникнали проблеми. В рамките на организационните дейности ще бъдат осигурени необходимите канцеларски материали и консумативи за администрирането, ще бъде закупен метален шкаф за съхранение на проектната документация, при спазване на процедурите за избор на изпълнител. Отчитането на изпълнението на проекта ще си изготвя съгласно изискванията на МТСП и ОП РЧР
Дейност 2: Подбор и сключване на трудови договори с персонала. Подборът на персонала ще стартира с информационна кампания сред потенциалните кандидати за работа. Лицата, които желаят да предоставят почасови социални услуги ще подават необходимия набор от документи за кандидатстване в офиса на проекта. Подборът ще се реализира на два етапа – предварителна оценка по документи и интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за предоставяне на услугите. Смесената комисия по предварително разработени критерии ще проведе индивидуални интервюта с всички кандидати за работа. С одобрените кандидати ще се сключат трудови договори, ще се разпишат длъжностни характеристики. За осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд ще се сключи договор със СТМ за оценка и предотвратяване на риска в процеса на работа, при спазване на процедурите за избор на изпълнител. Ще се осигури работно облекло и лични предпазни средства, чрез избор на доставчик. За всяко наето лице ще се изготви график-разпределение за работа.
Дейност 3: Обучение на персонала Ще се организира и проведе въвеждащо тридневно обучение на новоназначен персонал и две надграждащи обучения, всяко с продължителност по един ден. Дейността включва и подготовка на обучителни материали, обработка на формуляри за обратна връзка и изготвяне на доклад/отчитане. В програмите на въвеждащото и надграждащите обучения ще залегнат теми от Методиките за предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Подготовката на програмите за надграждащите обучения ще бъде съобразена с проучване на актуалните потребности от обучение на персонала. Дейността ще бъде проведена от консултантска фирма с опит в професионалното обучение на възрастни в сферата на социалната работа. В рамките на проекта ще бъде осигурена необходимата логистика чрез избор на изпълнител.
Дейност 4: Подбор на потребители, изготвяне на индивидуални планове и сключване на договори с потребители. Дейността ще стартира с информационна кампания за разясняване целите и дейностите по проекта и възможностите за ползване на услугите сред общността, с фокус към потенциалните потребители. Лицата подават заявление с необходимия пакет документи. На всяко лице, подало заявление Д”СП” извършва оценка съгласно утвърдената Методика. Окончателният подбор на класираните кандидат-потребители ще се извърши от сформираната Смесена комисия. След финализиране на подбора координатора и административния сътрудник ще организират и проведат срещи за представяне на персонала предоставящ услугите на потребителите на услугите. Всички потребители ще бъдат предварително информирани и консултирани за броя часове и дължима потребителска такса. С всички класирани потребители ще бъде сключен договор за услугите, въз основа на разработен индивидуален план за предоставяне им за всеки потребител. Активно участие в изготвянето на индивидуалните планове за почасови услуги ще вземат потребителите или техните законни представители.
Дейност 5: Предоставяне на социалните услуги Звеното за услуги в домашна среда ще предоставя три типа почасови услуги: в подкрепа на социалното включване, услуги за лична помощ, услуги за комунално-битови дейности. Индивидуалните планове ще се актуализират на всеки шест месеца, а при промяна на обстоятелствата или възникване на друга необходимост и по-често. В процеса на доставка на услугата социалния работник ще поддържа комуникация с близки на потребителите за осигуряване на допълнителна подкрепа (за времето без услуги) и обратна връзка за нови потребности, рискове с цел постигане на максимална ефективност и ефикастност. С всеки потребител (законен представител), координатора от екипа ще уговори в писмен вид правила за достъп на персонала до дома на потребителя. Екипът ще разработи процедура за непрекъснатост на социалните услуги. При продължително отсъствие на лицето предоставящо услугите(болничен, неплатен отпуск) ще се назначава друго лице, което да замества титуляра за срока на отсъствието му. За обратна връзка, даваща представа за удовлетвореността на потребителите от предоставяните почасови услуги, потребителите ще попълват специално разработени анкетни карти. Ще бъде нает психолог за работа при кризисни интервенции. Ще се осигурят психологически консултации и на семействата на потребителите. Психологът при необходимост ще извършва последваща оценка на потребностите след първоначалната оценка. Социалния работник ще осъществява социална работа по случай. Контрол по изпълнение на дейностите ще се извършва и на персонала предоставящ услугите. По предварително изготвен график координатора/техническия сътрудник ще извършват проверки на работното им място. Ежемесечно наетите лица ще представят отчетен доклад за дейността си. Дейността включва и събиране на месечните такси от потребителите и тяхното осчетоводяване. За целите на дейността ще бъдат осигурени необходимите канцеларски материали, при спазване на процедурите за избор на доставчици.
Дейност 6: Информиране и публичност. За привличане на подкрепа от страна на местната общност, както и за мобилизиране на допълнителни ресурси (човешки, материални) с цел устойчивост на услугите, проектът ще стартира с информационна среща и ще приключи с конференция, в които ще участват представители на всички заинтересовани страни (местна власт, държавни институции, специалисти, потребители, персонал, медии, др.). Напредъкът на проекта и свързаните с проектните дейности материали ще бъдат регулярно публикувани в местните медии. Екипът по проекта ще организира периодични срещи -дискусии с представители на целевите групи. Информиране, чрез издаване и разпространение на 500 дипляни: за потенциалните кандидати за предоставяне на услугите и за ползвателите на социалните услуги. Изработване и разпространение на 50 плаката и една информационна табела. Периодично представяне на напредъка в изпълнението на проекта в интернет страницата на общината. Информационната стратегия ще бъде изработена от екипа на проекта, техническото изпълнение и визуализацията ще бъдат възложени на външни изпълнители. Ще се осигури логистика за информационната среща и заключителната конференция чрез избор на изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 251 BGN
Общ бюджет: 189 244 BGN
БФП: 189 244 BGN
Общо изплатени средства: 172 439 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 908 BGN
2014 72 531 BGN
2015 0 BGN
172 439 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 922 BGN
2014 61 651 BGN
2015 0 BGN
146 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 986 BGN
2014 10 880 BGN
2015 0 BGN
25 866 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз