Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0231-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Онлайн земеделска къща-софтуерна платформа и прилежащи услуги"
Бенефициент: "ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта се изразява в разгръщане на иновативния потенциал на „Земеделска Къща” ООД, чрез развойна дейност и внедряване на иновативни информационно-технологични системи. Това ще подпомогне разработването на продукти/услуги, които в последствие да могат да бъдат внедрени в икономиката. За осъществяване общите цели на проекта, „Земеделска Къща” ООД ще заложи основно на човешкия потенциал. Ръководните кадри на фирмата разполагат с необходимия опит и квалификация, за да разработят и внедрят иновативните си идеи в работещ модел, който да е от полза за бъдещите потребители. По време на проекта и след това ще се разкрият и нови работни места.
Дейности: Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт азходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт
Разходи за консултантски услуги Разходи за консултантски услуги
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки
Визуализация Визуализация
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление
Разходи за счетоводен одит Разходи за счетоводен одит
Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 913 BGN
Общ бюджет: 242 079 BGN
БФП: 217 871 BGN
Общо изплатени средства: 217 869 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 000 BGN
2013 0 BGN
2014 109 750 BGN
2015 57 118 BGN
217 869 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 350 BGN
2013 0 BGN
2014 93 288 BGN
2015 48 551 BGN
185 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 650 BGN
2013 0 BGN
2014 16 463 BGN
2015 8 568 BGN
32 680 BGN
Финансиране от бенефициента 28 590 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: иновации готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Индикатор 2: Ползване на консултантски услуги
Индикатор 10 Индикатор 3: Увеличаване технологичното оборудване – компютърни системи
Индикатор 11 Индикатор 4: Увеличаване технологичното оборудване – сървъри
Индикатор 12 Индикатор 5: Увеличаване технологичното оборудване – софтуер и компоненти за разработка
Индикатор 13 Индикатор 6: Проектирани съпътстващи услуги в списък от пакети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз