Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0024-C0001
Номер на проект: 12-11-23
Наименование: Ефективна и модерна администрация - община Асеновград
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 09.11.2012
Дата на приключване: 09.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на общинска администрация Асеновград чрез подобряване на организацията и работните процеси на администрацията и стимулиране на организационното развитие на административната структура.
Дейности: Дейност 1: Дейности по организация и управление на проекта Настоящата дейност ще обхваща целия период на изпълнение на проекта и включва следните етапи: 1. Формиране на екип за управление дейностите по проекта При стартиране изпълнението на проекта ще се подготви заповед за възлагане на отговорности на служителите, отговорни за изпълнение на проектните дейности и отчитането им пред Управляващия Орган. При подбора на екипа ще се спазват хоризонталните политики на ЕС за равенство между половете и принципите на устойчивото развитие. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически асистент. 2. Организиране на Начална работна среща за управление на проекта За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и лица, които са отговорни за всяка дейност. Екипът ще се събира на работни срещи ежеседмично, а всеки месец ще се провеждат разширени работни срещи с участието на представители на ръководството на общинската администрация. 3. Подготвяне на Вътрешни правила за управление на проекта Правилата за управление ще се подготвят с цел: • обособяване на отговорности и разпределение на задачите в екипа; • координирането на изпълнението и осигуряване на взаимодествие и сътрудничество с Управляващия орган по ОПАК; • разпределяне на отговорностите по отчитане на проекта; • осигуряване на прозрачност при провеждането на тръжните процедури. 4. Провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта Изборът на външни изпълнителите на дейностите по проекта ще се проведат при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове. 5. Провеждане на заключителна среща за отчитане резултатите от проектните дейности Целта е разпределяне на отговорности по подготовка на финалния отчет към УО на ОПАК и организиране и съхранение за архив на документацията по проекта.
Дейност 2: Извършване на функционален анализ на общинска администрация Асеновград Дейността включва четири етапа за провеждане на функционалния анализ: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип, дефиниране на заинтересованите страни, уточняване на акцента на анализа, изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите, комуникация и гарантиране на ангажираност); Етап 2: Провеждане на функционалния анализ, чрез: • Детайлен анализ на нормативната база, въз основа на която се осъществяват функциите на общинската администрация; • Анализ на релевантността - идентифициране, групиране и анализ на правомощията на кмета и на функциите на общинската администрация; анализ на релевантността на функциите на звената (дирекции, отдели и сектори) на администрацията, спрямо областите на политиката, за която отговаря кмета, установяване на нетипични функции, които могат да бъдат изведени от администрацията; анализ на вертикалното и хоризонталното разположение на функциите на звената на администрацията с оглед спазване изискванията на нормативните актове, наличието на изцяло или частично дублиращи се функции, наличие на вътрешни звена, които могат да бъдат закрити или преструктурирани; • Анализ на ефективността - описание и анализ на процеса на планиране и отчитане в администрацията на община Асеновград; описание и анализ на мисията и на целите на общинската администрация; анализ на степента на осигуреност на мисията и целите на общинската администрация с функциите на основните и звена. • Анализ на ефикасността - анализ на постигнатите резултати в дейността на общината и използваните финансови ресурси; анализ на резултати, разходи, обезпеченост с ресурси и натоварване в общинската администрация и отделните звена; • Разработване на план включващ идентифицираните области за подобрение и конкретни препоръки за тяхното подобрение. Етап 3: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението с цел гарантиране на устойчивост (анализ на изпълнението на препоръките, информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност на резултатите от функционалния анализ). При разработване на функционалния анализ ще се спазват всички стъпки е етапи, описани в насоките за кандидатстване и разработената Единна методология за функционален анализ на административните структури.
Дейност 3: Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на администрацията В рамките на тази дейност ще се изготвят предложения за промени в устройствения правилник на община Асеновград, нормативни и стратегически документи при необходимост. Дейността ще се извърши на база извършения в изпълнение на дейност 2 от настоящето проектно предложение функционален анализ Ще се извърши анализ и оценка на съществуващата нормативна база и вътрешни правила на община Асеновград, касаещи структурата на общинската администрация и организацията на работата.
Дейност 4: Подобряване на организацията и работните процеси в общината Изготвените като резултат от функционалните анализи планове на действие ще бъдат приложени, чрез разработване на необходимите стратегии за организационно развитие, вътрешни правила, инструкции и наръчници, методики и т.н. В зависимост от резултата на функционалният анализ ще бъдат разработени и въведени: • стратегия за организационно развитие; • механизъм за оценка на ефикасността и ефективността на административната структура; • индикатори и система за измерване и управление на изпълнението; • наръчници, методики, инструкции и др.
Дейност 5: Провеждане на обучение Дейността ще бъде проведена на следните етапи: 1. Подготвителна среща на екипа на проекта за определяне на участници, планиране на логистична подготовка, програма и методи на работа по повод на обучението 2. Провеждане на обучение в рамките на 2 дни с участието на общо 50 представители на общинската администрация, експерти, изготвяли функционалния анализ и предложенията за промени в нормативните и стратегически документи. Модули на обучението: • Функционален анализ на общинска администрация Асеновград – резултати от функционалния анализ; • Предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на администрацията; • Модел за подобряване на организацията и работните процеси в общината.
Дейност 6: Популяризиране на проекта Кампанията по популяризиране на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, сред целевите групи и заинтересованите страни ще съпътства цялото изпълнение на проекта и ще включва: • Спазване на правилата за визуализация при оформянето на всички документи по проекта; • Изработване и поставяне на информационен банер на мястото, където се изпълнява проекта; • Изготвяне на периодични прессъобщения за осъществяване на дейностите по проекта и предоставянето им на медиите; • Осигуряване на постоянна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на сайта на общината; • Проведеждане на две пресконференции – начална пресконференция и за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта; • Отпечатване на информационна брошура представяща работата на общината по изпълнение на дейностите на проекта - 200 броя. • Рекламни материали - USB, тефтери и конферентни папки, конферентни чанти, химикали и др. – 100 броя. Всички печатни материали ще бъдат изработени от рециклирана хартия. Всички дейности ще отговарят на правилата за визуализация на финансирането от ОПАК и ЕСФ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД
"Легалия" ЕООД
"ТРАКИЯ ПРЕС - ПР" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 897 BGN
Общ бюджет: 126 447 BGN
БФП: 126 447 BGN
Общо изплатени средства: 126 447 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 700 BGN
2014 64 747 BGN
2015 0 BGN
126 447 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 445 BGN
2014 55 035 BGN
2015 0 BGN
107 480 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 255 BGN
2014 9 712 BGN
2015 0 BGN
18 967 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Врой подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой протоколи от проведени срещи на екипа за организация и управление
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой изговени вътрешни правила за управление на проекта
Индикатор 6 По Дейност 1 - Броя изготвени и проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой функционален анализ по пр. предложение
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой план за действие по пр. предложение
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой внедрен анализ по пр. предложение
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой анализ и оценка на съществуващата нормативна база и вътрешни правила на община Асеновград
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой доклад със систематизирани предложения за конкретни промени или създаване на някои нови допълнения в съществуващата нормативна база и вътрешни правила на община Асеновград
Индикатор 12 По Дейност 4 - Брой стратегия за организационно развитие
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой оценка на ефикасността и ефективността на административната структура
Индикатор 14 По Дейност 5 - Брой обучени служители от община Асеновград
Индикатор 15 По Дейност 5 - Процент жени от обучените служители
Индикатор 16 По Дейност 6 - Брой проведени пресконференции от Община Асеновград по проекта
Индикатор 17 По Дейност 6 - Брой разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошури)
Индикатор 18 По Дейност 6 - Брой информационен банер
Индикатор 19 По Дейност 6 - Брой прессъобщения
Индикатор 20 По Дейност 6 - Брой рекламни материали изработени от Община Асеновград по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз