Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0027-C0001
Номер на проект: Д01-449/05.11.2012
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация
Бенефициент: КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.
Дейности: Изпълнение на дейност "Разработване на електронни и мултимедийни помагала"
Изпълнение на дейност "Създаване на център за дистанционни форми на обучение"
Подготовка на дейност "Визуализация, информиране и публичност на проекта. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Създаване на електронно хранилище"
Изпълнение на дейност "Одит"
Изпълнение на дейност "Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Одит. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Управление и наблюдение на проекта"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение"
Изпълнение на дейност "Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта"
Подготовка на дейност "Закупуване на ДНА. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Визуализация, информиране и публичност на проекта"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали"
Подготовка на дейност "Създаване на електронно хранилище. Провеждане на тръжни процедури"
Подготовка на дейност "Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Доставка и инсталиране на предвиденото оборудване"
Подготовка на дейност "Разработване на електронни и мултимедийни помагала. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Закупувне на лцензи за специализиран софтеур - платформа за електронно обучение и интеграция на платформата с всички съществуващи информационни системи в КИА към момента"
Изпълнение на дейност "Разработване на цялостен план за създаване и развитие на център за дистанционни форми на обучение"
Подготовка на дейност "Закупувне на лцензи за специализиран софтеур - платформа за електронно обучение. Провеждане на тръжни процедури"
Подготовка на дейност "Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали. Провеждане на тръжни процедури"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Балистик сел" и "Интелигентни системи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 729 BGN
Общ бюджет: 587 189 BGN
БФП: 587 189 BGN
Общо изплатени средства: 587 189 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 587 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 946 BGN
2013 64 387 BGN
2014 295 451 BGN
2015 107 405 BGN
587 189 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 499 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 101 954 BGN
2013 54 729 BGN
2014 251 133 BGN
2015 91 295 BGN
499 110 BGN
В т.ч. Национално финансиране 88 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 992 BGN
2013 9 658 BGN
2014 44 318 BGN
2015 16 111 BGN
88 078 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз