Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0100-C0001
Номер на проект: Д01-358/09.10.2012
Наименование: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Каварна за етническа толерантност
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 10.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящото проектопредложение е по-успешна социална реализация на хората с различна етническа принадлежност чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение. Проектът е насочен към улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групите в неравностойно положение. Дейностите целят осигуряване на образователна интеграция за постигане на социална интеграция и бъдеща реализация.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип, подготовка и провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на дейност 2 Подобряване на вътрешната среда в ЦДГ „Детелина” и НУ „Братя Миладинови” – ремонт на две занимални и игротека
Изпълнение на дейност 3 Обучение и подготовка на педагогическите специалисти от Община Каварна за работа в мултикултурна среда
Изпълнение на дейност 4 Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин – ЦДГ „Детелина”, ЦДГ „Слънце”, ЦДГ „Дъга” и ЦДГ „Калинка”
Изпълнение на дейност 5 Сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации
Изпълнение на дейност 6 Осигуряване на безплатен транспорт до училище за учениците от ромския квартал „Хаджи Димитър”
Изпълнение на дейност 7 Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в общинските детски градини и училища
Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2
Подготовка на дейност 3
Подготовка на дейност 4
Подготовка на дейност 5
Подготовка на дейност 6
Подготовка на дейност 7
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 368 450 BGN
Общ бюджет: 265 136 BGN
БФП: 265 136 BGN
Общо изплатени средства: 262 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 265 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 690 BGN
2013 188 495 BGN
2014 152 BGN
2015 0 BGN
262 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 225 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 637 BGN
2013 160 221 BGN
2014 129 BGN
2015 0 BGN
222 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 054 BGN
2013 28 274 BGN
2014 23 BGN
2015 0 BGN
39 351 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз