Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0542-C0001
Номер на проект: К-26-С-32/17.10.2013
Наименование: Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на „Славей-Г” ЕООД
Бенефициент: "СЛАВЕЙ-Г" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на „Славей-Г” ЕООД”
Дейности: Дейност 1 Подготовка на процедура за избор на изпълнител
Дейност 2. Подписване на договор с избрания изпълнител
Дейност 3. Доставка и монтаж на новите машини
Дейност 4. Визуализация на проекта
Дейност 5. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 359 846 BGN
Общ бюджет: 2 265 550 BGN
БФП: 1 359 330 BGN
Общо изплатени средства: 1 359 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 359 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 359 330 BGN
2015 0 BGN
1 359 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 155 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 155 431 BGN
2015 0 BGN
1 155 431 BGN
В т.ч. Национално финансиране 203 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 203 900 BGN
2015 0 BGN
203 900 BGN
Финансиране от бенефициента 906 564 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Увеличен обем на произведената продукция
Индикатор 7 Индикатор 2: Увеличен обем на износа
Индикатор 8 Индикатор 3: Увеличени приходи от износ
Индикатор 9 Индикатор 4: Увеличени нетни приходи от продажби
Индикатор 10 Индикатор 5: Намаляване дела на ръчния труд


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз