Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0016-C0001
Номер на проект: Д01-436/ 29.10.2012
Наименование: Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет "Васил Левски"
Бенефициент: НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 29.10.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проект "Разширяване на възможностите за учене през целия живот чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Национален Военен Университет „Васил Левски” Велико Търново е свързана с налагане на дистанционната форма на обучение в НВУ „Васил Левски” като поле на иновации и разработка на висококачествен и достъпен образователен продукт базиран на информационните и комуникационни технологии. Основната цел на проекта кореспондира с конкретните цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като допринася за интегриране на дистанционната технология с обучението „през целия живот”, като основна характеристика на Европейската тенденция във висшето образование.
Дейности: Изпълнение на дейност "Подобряване на вътрешната комуникационна система за предоставяне на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели, администратори и технически персонал в НВУ, които да прилагат електронни форми на обучение"
Подготовка на дейност "Организация и управление на проекта"
Подготовка на дейност "Осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта и популяризиране на новите програми за дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Организация и управление на проекта"
Подготовка на дейност "Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта"
Подготовка на дейност "Подобряване на материалната база, технологична и информационна структура на Ценвтър за дистанционно обучение в НВУ"
Изпълнение на дейност "Тестване на система за дистанционно обучение и провеждане на първи семестър за дистанционно обучение на студенти в пет магистърски програми"
Изпълнение на дейност "Разработване на учебни програми за електронни форми на дистанционно обучение в пет магистърски програми на НВУ"
Подготовка на дейност "Подобряване на вътрешната комуникационна система за предоставяне на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта и популяризиране на новите програми за дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Тестване на система за дистанционно обучение и провеждане на първи семестър за дистанционно обучение на студенти в пет магистърски програми"
Изпълнение на дейност "Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта"
Изпълнение на дейност "Подобряване на материалната база, технологична и информационна структура на Ценвтър за дистанционно обучение в НВУ"
Подготовка на дейност "Обучение на преподаватели, администратори и технически персонал в НВУ, които да прилагат електронни форми на обучение"
Подготовка на дейност "Разработване на учебни програми за електронни форми на дистанционно обучение в пет магистърски програми на НВУ"
Подготовка на дейност "Разработване и апробиране на електронни модули за квалификационни курсове за дистанционно обучение с водещи компании от военната индустрия"
Изпълнение на дейност "Разработване и апробиране на електронни модули за квалификационни курсове за дистанционно обучение с водещи компании от военната индустрия"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 605 655 BGN
Общ бюджет: 600 060 BGN
БФП: 600 060 BGN
Общо изплатени средства: 599 927 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 600 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 131 BGN
2013 48 706 BGN
2014 313 970 BGN
2015 116 120 BGN
599 927 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 510 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 961 BGN
2013 41 400 BGN
2014 266 874 BGN
2015 98 702 BGN
509 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 170 BGN
2013 7 306 BGN
2014 47 095 BGN
2015 17 418 BGN
89 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз