Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0010-C0001
Номер на проект: Д03-488/26.08.2014
Наименование: Web-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната
Бенефициент: Военна академия “Г. С. Раковски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Главната цел на проекта е да бъде разширен достъпът до знания - в областта на националната сигурност и отбраната - посредством предоставянето на образователни услуги по електронен път.
Дейности: Създаване и попълване на WEB-базирана виртуална библиотека с електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти
Разработване, апробиране и провеждане на електронни модули и курсове
Строително-монтажни и ремонтни работи
Изграждане на център за електронна форма на дистанционно обучение и образователни услуги във факултет КЩ
Доставка на хардуер и софтуер
Публикуване и разпространение на резултатите
Обучение на преподавателски, административен и технически персонал за прилагане на електронни форми на дистанционното обучение
Управление на проекта
Разработване на учебна документация за електронни модули и курсове
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 714 228 BGN
Общ бюджет: 650 816 BGN
БФП: 650 816 BGN
Общо изплатени средства: 650 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 650 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 142 846 BGN
2013 0 BGN
2014 186 621 BGN
2015 321 349 BGN
650 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 553 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 419 BGN
2013 0 BGN
2014 158 628 BGN
2015 273 147 BGN
553 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 427 BGN
2013 0 BGN
2014 27 993 BGN
2015 48 202 BGN
97 622 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз