Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0023-C0001
Номер на проект: 12-11-22
Наименование: Извършване на функционален анализ в община Левски за повишаване ефективността на работа на общинската администрация
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 17.10.2012
Дата на приключване: 17.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на административната структура и работните процеси в община Левски и повишаване ефективността на общинската администрация, чрез извършване на фунционален анализ.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Дейността включва изпълението на мерки по цялостната организация и управление на проекта, а именно: 1. Определяне на дейностите и задълженията на членовете на екип; 2. Осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи. Изготвяне на междинни доклади; 3. Анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; 4. Осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства; 5. Съхраняване на проектната документация, съгласно изскванията и правилата на програмата.
Дейност 2 Изготвяне на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проекта Дейността ще стратира с изготвянето на план-график с обществените поръчки, които ще бъдат възложени в рамките на изпълнението на проекта. Дейността предвижда да бъдат изготвени на тръжните документации за провеждането на обществените поръчки за избор на фирма изпълнител по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на проектното предложение. Подготовката на тръжните документации ще бъде възложена на външен изпълнител – юридически консултант. Оценката на подадените от кандидатите оферти ще бъде оценявана от комисии, сформирани от служители на община Левски.
Дейност 3 Извършване на функционален анализ на община Левски За изготвянето на функционален анализ на община Левски, ще бъде наета външна фирма-изпълнител. Нейният избор ще се осъществи в рамките на Дейност 2 „Изготвяне на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проекта”, чрез провеждането на обществена поръчка по реда на ЗОП. Фирмата-изпълнител ще проведе функционален анализ на община Левски в съответствие с приетите норми, правила и етапи в Единната методология за функционален анализ на административните структури.
Дейност 4 Разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи планови документи на община Левски На основата на резултатите и препоръките от проведения функционален анализ, ще бъдат изготвени предложения за промени в съществуващи планови документи и нормативни актове на община Левски, както и ще се разработят проекти на нови документи. Ще бъде изработен подробен план за организационното структуриране, подобряване на ефективността и ефикасността на работа в общината. В рамките на дейността ще се проведат четири работни срещи, на които ще участват общо 40 служители от администрацията на община Левски и представители на фирмата извършила функционалния анализ. На работните срещи ще бъдат обсъждани въпроси свързани с оптимизация на работните процеси, подбяване на съществуващите нормативните актове и изработването на проекти на нови документи.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност В рамките на изпълнението на дейността се предвижда провеждането на 2 бр. пресконференции – встъпителна и заключителна, за представяне на целите и резултатите на проекта; изработването, отпечатването и разпространението на информационни брошури за популяризиране на дейностите и целите на проекта – 900; публикации в местни и регионални медии – 8 бр. публикации; публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на община Левски; комплект информационни материали – папка, химикалка, чанта – 150 бр. комплекти; изработка на информационни табели – 4 бр. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма, след провеждането на обществена поръчка по реда на ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Прайм Консултинг
Агенция Про Уей ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 571 BGN
Общ бюджет: 35 366 BGN
БФП: 35 366 BGN
Общо изплатени средства: 35 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 366 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 061 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 061 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 305 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 305 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 3 По Дейност 1 - Сформиран екип по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 5 По дейност 1 - Подготвени междинни и окончателни технически и финансови доклади
Индикатор 6 По Дейност 2 - План-график
Индикатор 7 По Дейност 2 - Подготвени тръжни досиета
Индикатор 8 По Дейност 2 - Проведени тръжни процедури по проекта
Индикатор 9 По Дейност 2 - Договори с изпълнители
Индикатор 10 По Дейност 3 - Проведен функционален анализ
Индикатор 11 По Дейност 3 - Доклад с препоръки
Индикатор 12 По Дейност 3 - План за действие
Индикатор 13 По Дейност 4 - Разработен план
Индикатор 14 По Дейност 4 - Подобряване на нормативни актове на Община Левски
Индикатор 15 По Дейност 4 - Подобряване на планови документи на Община Левски
Индикатор 16 По Дейност 4 - Разработване на нови документи
Индикатор 17 По Дейност 4 - Проведени работни срещи
Индикатор 18 По Дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 19 По Дейност 5 - Изработени информационни брошури
Индикатор 20 По Дейност 5 - Публикации в медиите
Индикатор 21 По Дейност 5 - Комплект информационни материали
Индикатор 22 По Дейност 5 - Информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз