Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0003-C0001
Номер на проект: 12-11-3
Наименование: Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на общинска администрация Кърджали чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури на общината
Дейности: Дейност 1. Дейности за организация и управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор и счетоводител ще състави работен план за изпълнението. Планът ще включва разпределение на отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. Ще се провеждат месечни работни срещи на екипа и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта.
Дейност 2. Извършване на функционален анализ в администрацията на община Кърджали Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран след провеждане на процедура съгласно изискванията на ЗОП. Извършването на функционален анализ на община Кърджали чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ ще включва следните етапи: • Планиране и подготовка на функционалния анализ • Провеждане на функционалния анализ • Анализ на данните и приключване на функционалния анализ • Наблюдение и мониторинг на изпълнението на анализа 1. Подготвителният етап: В подготвителната фаза ще бъдат ангажирани ръководството и администрацията на общината, като важна предпоставка за създаване на подходяща среда. Последното е важно за установяване на добра комуникация, и оттам – получаване на точна и навременна информация. На следващо място ще бъдат идентифицирани всички заинтересовани страни. Акцентът на анализа ще бъде уточнен върху релевантността на функциите и организационното структуриране, ефективността и ефикасността на администрацията. 2. Провеждането на анализа ще се състои от: • Анализ на текущото състояние; • Преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на общината; • Идентифициране на областите на политика, за които отговаря общината; • Идентифициране, групиране и анализ на правомощията на структурите на общината; • Изготвяне на препоръки и план за организационното структуриране на администрацията; • Изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията; • Изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността; • Преглед на организационно-управленския модел на общината • Идентифициране на препоръки за извеждане извън администрацията на нетипични функции, премахване на излишни и дублиращи се функции 3. Анализ на данните и приключване на функционалния анализ: • Дефиниране на приоритетни области и предложения за подобрение; • Изготвяне на план за действие; • Изготвяне на доклад за извършения функционален анализ. 4. Наблюдение и мониторинг на изпълнението на анализа Наблюдението и прегледите на изпълнението на изготвения план за действие е логичното продължение на функционалния анализ и представлява гаранция за устойчивост на постигнатите резултати. Наблюдението на изпълнението на плана за действие ще се извършва от длъжностни лица, определени от кмета на общината, които ще бъдат задължени да му представят доклади.
Дейност 3. Изготвяне на мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси в община Кърджали Изследването на работните процеси в община Кърджали ще включва преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите в общината - нивото на организираност, ефикасност, дублирани операции, обмен на информация. Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран след провеждане на процедура съгласно изискванията на ЗОП и предвижда преглед на всички общински структури и функции. Процесите следва да бъдат категоризирани, най-вече по отношение на важността им за гражданите с цел фокусиране на оперативната дейност върху важните дейности. За всеки процес ще се определи необходимото ниво на детайлност и очакваните резултати от всеки процес – какъв е резултатът, в каква форма, възможни изходи, правила за взимане на решения и т.н. Ще се определят алтернативи, когато резултатът не е постигнат в необходимото време и параметри - предварително дефинирани процедури, правила, и действия за известяване Ще се анализират взаимозависимостите на процесите в общината и потока на обмен на информация и данни. В рамките на дейността ще се препоръча извършване на организационни промени, които да подобрят използването на човешките ресурси чрез оптимизиране на работните процеси и намаляване на излишните разходи на работно време. Дейността ще спомогне за отчитане на натовареността на отделните звена и числеността на служителите спрямо функциите и дейностите. Също така ще се идентифицирани случаи на дублиращи се функции, частично припокриващи се функции или случаи, при които организационното обособяване на вътрешни звена (дирекции, отдели, сектори и други) разделя необосновано изпълнението на една функция. Анализът ще покаже наличие или липса на функции на вътрешни звена от общата администрация, които са типични за специализирана – и обратно.
Дейност 4. Актуализиране на нормативни и стратегически документи във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси Дейността предвижда оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация и ще се осъществи от външен изпълнител, избран след провеждане на процедура съгласно изискванията на ЗОП Въз основа постигнатите резултати по Дейност 2 и Дейност 3 - извършения функционален анализ и препоръки и мерки за организационни промени, свързани с оптимизацията на работните процеси, ще се осъществят мерки за изпълнение на препоръките и плана за организационното структуриране на администрацията; за подобряване на ефективността от дейността на администрацията; за подобряване на ефикасността и икономичността и за подобряване на работните процеси. Ще се изготвят предложения за промени в устройствения правилник, длъжностното разписание, методологиите, процедурите, вътрешните правила и заповеди за работните процеси. Ще се актуализира структурата и формата на програмния бюджет и вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес. На базата на предходните дейности ще се изработи нов стратегически документ - пътна карта за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в бюджетните прогнози на общината. Пътната карта ще бъде разработена съобразно Методологията за стратегическо планиране, одобрена на заседание на Съвета за административната реформа, проведено на 28 април 2010 г.
Дейност 5. Провеждане на съпътстващи обучения за общинската администрация Тази дейност има за цел да се обучат достатъчен брой служители от общинската администрацията и кметствата за прилагане на мерките за оптимизация. Дейността ще се извърши от външен изпълнител, избран след провеждане на процедура съгласно изискванията на ЗОП Обученията ще имат теоритически и практически аспекти. За теоритичната част ще бъдат изработени насоки за работа с новите нормативни документи, а за практическата част ще се разработят упражнение за работа на място. Общинските служители от целевата група ще бъдат запознати с предимствата на новите методи за работни процеси, както и със стандартите, внедрени и работещи в други административни единици. Ще бъде направен преглед на функционалния анализ, като той ще бъде презентиран по достъпен начин, като специално внимание ще се обърне на наблюдението на изпълнението на плана за действие, което ще се извършва от длъжностни лица, определени от кмета на общината, които ще бъдат задължени да му представят доклади. В рамките на дейността ще се проведат 2 двудневни обучения, които ще обхванат общо 50 служители. Обученията се правят поради необходимостта да се създадат практически умения на служителите, в чиито задължения ще влиза работата с новите модели на работни процеси и ще осъществяват съответните административни функции. Осъществяването на тази дейност е важна част от постигането на целите на настоящата процедура и проектното предложение.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на проекта се предвиждат дейности за информиране и визуализация на резултатите, която ще се извърши от външен изпълнител, избран съгласно изискванията на ЗОП. Дейността цели да се проведе мащабна информационна кампания, която да запознае широката общественост с предприетите мерки за оптимизация на дейността на администрацията. Като основни дейности, свързани с информационното покритие на проекта се предвижда: • Пресконференция за стартиране на проекта • Брошури • Рекламни дипляни • Плакати • Заключителна пресконференция Пресконференцията за стартиране на проекта ще запознае всички заинтересовани страни в Кърджали с целите на проекта. Заключителната пресконференция ще оповести резултатите от проекта. При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 676 BGN
Общ бюджет: 88 453 BGN
БФП: 88 453 BGN
Общо изплатени средства: 88 453 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 735 BGN
2013 59 638 BGN
2014 7 080 BGN
2015 0 BGN
88 453 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 475 BGN
2013 50 692 BGN
2014 6 018 BGN
2015 0 BGN
75 185 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 260 BGN
2013 8 946 BGN
2014 1 062 BGN
2015 0 BGN
13 268 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа по проектното предложение
Индикатор 5 По Дейност 1 - Изготвен план за действие по проекта
Индикатор 6 По Дейност 1 - Отчети за проследяване на напредъка по проекта
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой извършени функционални анализи по проекта
Индикатор 8 По дейност 2 - Брой планове за действие
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой доклади за извършен функционален анализ
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой прегледи на организационно-управленския модел на общината
Индикатор 11 По Дейност 2 - Брой участници в кръгла маса
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой изследване на работните процеси
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой изследвани общински администрации
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой прегледани документи - съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите
Индикатор 15 По Дейност 3 - Брой предложени мерки и препоръки за оптимизация
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой анализирани нормативни актове, правилници на общината
Индикатор 17 По Дейност 4 - Брой документи, по които са изготвени предложения
Индикатор 18 По Дейност 4 - Брой разработени вътрешни правила и методология
Индикатор 19 По Дейност 4 - Изготвена пътна карта за изпълнение на препоръките
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брой обучени служители от общината
Индикатор 21 По Дейност 5 - Брой учебни комплекти
Индикатор 22 По Дейност 5 - Подготвени USB с материали за участниците в обученията
Индикатор 23 По Дейност 5 - Изработена учебна програма по проекта
Индикатор 24 По Дейност 6 - Брой проведени пресконференции по проекта
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой разработени и разпространени рекламни дипляни
Индикатор 27 По Дейност 6 - Подготвени и разпространени плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз