Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0044-C0001
Номер на проект: 12-11-36
Наименование: Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Дулово
Описание
Описание на проекта: Подобряване управлението, организацията и функционирането на общинската администрация на Община Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта“ В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнени следните задачи: • Сформиране на екип за управление на проекта; • Разпределение на задълженията и отговорностите; • Утвърждаване на правила за работа и контрол на работата на проектния екип; • Мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности; • Подготовка на документация за избор на изпълнител за изготвяне на пакети документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за изпълнение на Дейности 3, 4, 5 и Дейност 6 по проекта. • Избор на изпълнител и сключване на договор с изпълнител за изготвяне на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП за изпълнение на Дейности 3, 4, 5 и Дейност 6 по проекта.
Дейност 2 „Изготвяне на документация и избор на изпълнители на дейностите по проекта по реда на ЗОП“ В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнени следните задачи: • Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители за реализиране на Дейности 3, 4, 5 и Дейност 6 по проекта. • Обявяване и провеждане на процедурите. Провеждането на процедурите ще се извършва от експерти с необходимите компетенции и професионален опит от общината, като при нужда ще се включат и външни експерти, компетентни в областта на съответните обществени поръчки. • Избор на изпълнители и сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3 „Планиране и подготовка на функционалния анализ“ Тази дейност представлява първия етап от функционалния анализ и ще бъде извършена чрез последователната реализация на следните стъпки: Сформиране на екип – екипът ще е съставен от експерти от страна на външния изпълнител и представители на общинската администрация. Експертите ще са с компетенции в сферите на правото, организационното развитие, финанси и управлението на човешките ресурси. Представителите на общинската администрация ще включват като минимум секретаря и заместник кмета, под чието директно разпореждане е специализираната и общата администрация на общината и евентуално служители, отговарящи за финансите, човешките ресурси и правните въпроси. Методическото и техническото изпълнение на дейностите по функционалния анализ ще бъде извършено от експертите на външния изпълнител. Ролята на представителите на общинската администрация е да осъществяват координацията, контрола и вътрешното информиране по изпълнението на дейностите. Екипът ще провежда периодични и при нужда извънредни срещи за планиране и преглед на напредъка по анализа. За представителите на общинската администрация в екипа по функционален анализ ще бъде подготвено и проведено еднодневно обучение за прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ. Дефиниране на заинтересованите страни – с оглед планиране на изпълнението на функционалния анализ и на комуникационния план ще бъдат идентифицирани всички заинтересовани страни от анализа (вътрешни и външни). Вътрешните заинтересовани страни включват следните групи: ръководство (кмет на община, кметове на кметства, кметски наместници, зам-кмет, секретар), служители на общинската администрация и др. Външните заинтересовани страни включват: други функционално свързани администрации (областна администрация, специализираните териториални администрации на изпълнителната власт), представители на НПО, гражданското общество, бизнеса, специфични групи потребители на услугите на общината, доставчици, инвеститори. Определяне на акцента на анализа – акцентът на функционалния анализ е анализ на релевантността на функциите и оптимизиране на организационната структура и функции на общинска администрация Дулово. Другите два компонента на анализа са анализ на ефективността и анализ на ефикасността на дейността. Изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите – екипът на функционалния анализ ще определи дейностите, тяхната продължителност, последователност и ролите, задачите и отговорниците за тях. На тази стъпка ще бъдат уточнени и входните и изходните документи от анализа. Времевият график ще бъде обсъден и утвърден от кмета на общината като възложител (спонсор). Комуникация – въз основа на идентифицираните заинтересовани страни екипът ще изготви комуникационен план за информираност на вътрешните и външни публики на всеки един етап от изпълнението. Ръководителите и служителите на общинската администрация ще бъдат информирани за предстоящите инициативи, в които ще бъдат въвлечени, чрез провеждането на работни срещи, семинари и вътрешен електронен бюлетин. За информирането на служителите основен ангажимент ще имат представителите на общината в екипа на анализа. Външните заинтересовани страни ще бъдат информирани чрез публикуване на информация на уеб-страницата на общината, чрез предвидените по проекта информационни материали, пресконференции и публични събития.
Дейност 4 „Провеждане и приключване на функционалния анализ“ Провеждането на функционалния анализ, ще премине през три основни стъпки: 1. Анализ на текущото състояние на административната структура, включващ три взаимообвързани нива на анализ – на релевантността на функциите, на ефективността и на ефикасността на дейността. Прегледът и анализът на текущото състояние ще включи всички общински структури и функции. Анализът на релевантността на функциите ще премине през следните стъпки: идентифициране на областите на политиката, за които отговаря съответният орган на властта; идентифициране, групиране и анализ на правомощията; идентифициране и групиране на функциите на вътрешните звена; анализ на релевантността на функциите на звената спрямо областите на политиката и правомощията на органа на власт; анализ на вертикалното и хоризонталното разположение на функциите на звената с оглед спазване изискванията на нормативните актове, наличието на дублиращи се функции и вътрешни звена, които могат да бъдат закрити или преструктурирани; описание и анализ на работните процеси, с оглед опростяването им, премахване на отклонения и прекъсвания, които водят до забавяне на изпълнението им. Анализът на ефективността ще премине през следните стъпки: идентифициране и анализ на мисията и визията на общината; идентифициране и анализ на дългосрочните и годишни цели на общината; идентифициране и анализ на дългосрочните и годишните цели на вътрешните звена; анализ на обезпечеността и обвързаността на мисията, дългосрочните и годишни цели на общината с функциите, дългосрочни и годишните цели на звената; анализ на изпълнението на целите на общината и на вътрешните звена. Анализът на ефикасността ще премине през следните основни стъпки: изясняване на показателите, които общинската администрация използва за измерване на резултатите от дейността, използваните ресурси и ефикасността; анализ на постигнатите резултати, направените разходи и съотношенията между тях. В резултат на анализа на текущото състояние ще се формулират констатации и изводи за силните и слабите страни в структурирането и функционалното разпределение на общинската администрация в Дулово по отношение на областите на политиката, правомощията, релевантността на функциите, ефективността и ефикасността на дейността. 2. Идентифициране на области за подобрения по отношение на релевантността на функциите, ефективността, ефикасността, икономичността от дейността – идентифицирането на области за подобрения ще се направи въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние, както и визията за бъдещото развитие на администрацията, прилагането на добри практики от страната и отчитане мнението на вътрешните и външните заинтересовани страни. 3. Формулиране на препоръки за подобрение на идентифицираните области. Препоръките за подобрение ще бъдат формулирани като конкретни възможности, насочени към подобряване изпълнението на функциите, организационното структуриране, работните процеси, ефективността, ефикасността и икономичността. Дейността ще започне с проучване на документи и информация и извършване на анкетно проучване. Въз основа на резултатите от анализа на документи и информация и от анкетното проучване ще бъдат дефинирани ключови въпроси и области, които ще бъдат изследвани допълнително въз основа на интервюта, фокус групи и наблюдения. Анкетното проучване ще обхване извадка от представители на общинската администрация – ръководители и служители от всеки тип длъжност и функционално звено. Интервютата (стандартизирани и полустандартизирани) ще обхванат извадка от ръководители и ключови служители на администрацията и от други функционално свързани администрации (областна администрация, специализираните териториални администрации на изпълнителната власт), чието мнение ще подпомогне изясняването на важни въпроси на дейността и взаимовръзките между звената и структурите. Ще бъдат проведени две фокус групи с цел идентифициране на проблемни области и за формулиране на области за подобрения – една с до 10 участника от общинската администрация и една с до 10 участника от външните заинтересовани страни. Наблюдения ще бъдат извършвани с оглед събиране на информация, нужна за описанието и анализа на работните процеси. Като допълнителен инструмент за идентифициране на проблемни области и за набиране на предложения за подобрения от вътрешните и външните заинтересовани страни в сградата на общината ще бъде поставена кутия за мнения и препоръки. Фазата на приключване на функционалния анализ се базира на резултатите от неговото провеждане и включва поредица от взаимосвързани стъпки, както следва: Приоритетизиране на областите и предложенията за подобрения – на тази стъпка идентифицираните области и предложения за подобрения ще бъдат оценени от гледна точка на тяхната значимост и необходимите ресурси за тяхната реализация и ще се определят тези от тях с най-висок приоритет, които да бъдат включени в плана за действие. Предложенията за подобрения ще бъдат направени в три насоки – препоръки за оптимизиране на функциите, организационното структуриране и работните процеси на общинската администрация, препоръки за подобряване на ефективността от дейността на администрацията и препоръки за подобряване на ефикасността и икономичността. Изготвяне на план за действие – планът ще съдържа препоръките за подобряване на дейността, начина по който ще бъдат изпълнявани, очакваните резултати, индикаторите за изпълнение, отговорници, срокове за изпълнение и необходимите ресурси. Планът за действие ще съдържа мерки за подобрения в трите насоки – мерки за оптимизиране на функциите, организационното структуриране и работните процеси, мерки за подобряване на ефективността, мерки за подобряване на ефикасността и икономичността от дейността на общинската администрация. Изготвяне на проект на доклад за извършения функционален анализ – въз основа на извършената до момента работа ще се изготви проект на доклад за извършения функционален анализ. Обсъждане на проекта на доклад с представители на общинската администрация и външни заинтересовани страни – подготвеният проект на доклад ще бъде представен и обсъден на работна среща с ръководители и ключови служители от администрацията, които ще бъдат въвлечени пряко в изпълнението на плана за действие. Изготвеният проект на доклад ще бъде представен за запознаване на външните заинтересовани страни, чрез публикуването му на уеб-сайта на общината с посочен електронен адрес за изпращане на коментари и предложения. Изготвяне на окончателен доклад – след отразяване на мненията и препоръките от проведената работна среща и получените мнения на заинтересованите страни ще бъде изготвен окончателен доклад за извършения функционален анализ, включващ план за действие. Окончателният доклад ще бъде представен за приемане от кмета на общината. Комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни – окончателният доклад ще бъде публикуван на уеб-сайта на общината за запознаване на всички заинтересовани страни. Служителите на общинската администрация ще бъдат запознати с доклада и плана за действие чрез вътрешния електронен бюлетин (разпространяван по електронна поща).
Дейност 5 „Реализация, мониторинг и преглед на изпълнението на мерките за подобрение“ Дейността започва непосредствено след приемането на окончателния доклад от функционалния анализ от кмета на общината и включва следните стъпки, същността на които се определя от конкретните мерки заложени в плана за действие: Изготвяне на план за управление на промяната, с цел минимизиране и управляване на неизбежната съпротива срещу промените от страна на общинските служители. Разработване на проект на нова организационна структура, съответстващ на препоръките за подобрения заложени в доклада. Във връзка с оптимизацията на структурата и на функциите ще бъде извършена актуализация на съществуващите вътрешни нормативни и административни документи като устройствен правилник, вътрешни правила, процедури и др. В зависимост от препоръките за подобрение ще бъдат изработени и проекти на нови вътрешни документи (правила, процедури и методологии), описващи процесите на изпълнение на оперативните и управленските дейности. Усъвършенстване на индикаторите и механизмите за измерване на резултатите от дейността на администрацията и напредъка по изпълнение на целите. Подготовка и провеждане на обучение с продължителност ден и половина на ръководния състав на общинската администрация за осъществяване на координация и контрол при реализацията на функциите при новата организация на дейността. В обучението ще бъдат включени кмета на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, заместник кмета, секретаря на общината (25 участника). Подготовка и провеждане на обучение с продължителност ден и половина за служителите на общинската администрация за изпълнение на функциите и работните процеси при новата организация на дейността. В обучението ще бъдат включени служителите от общинската администрация, без ръководния състав (30 участника). Мониторингът и прегледът на изпълнението на мерките за подобрение, заложени в плана за действие, ще бъде осъществяван от длъжностни лица, определени от кмета на общината. Най-логично е това да бъдат служителите, които са включени в работната група по функционален анализ и са обучени по прилагане на единната методология. Тези служители ще имат задължението периодично да изготвят доклади за статуса на изпълнение на плана за действие, които да се публикуват на страницата на общината за обществен достъп. В рамките на настоящия проект след приключване на посочените дейности ще бъде изготвен и публикуван за обществен достъп доклад за статуса на изпълнение на плана за действие. С оглед споделяне опита от извършените дейности и постигнатите резултати от функционалния анализ ще бъде проведена кръгла маса с участието на представители на другите общини от област Силистра и на областната администрация.
Дейност 6 „Информация и публичност” Дейността обхваща следните събития и материали за осигуряване на публичност и информиране: • Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека); • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека); • 6 /шест/ публикации в национални и регионални медии; • Изработване и разпространение на дипляна, описваща целите и очакваните резултати от него (брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, името на проекта). • Изработване и разпространение на брошура, описваща постигнатите резултати от анализа и от прилагането на мерките за повишаване на ефективността, ефикасността и оптимизацията на структурата на общинска администрация Дулово (брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, името на проекта); • Изработване на помощни материали за събитията по проекта: o падове (размер А4, брандирани с логото на ЕС, ОПАК, ЕСФ, името на проекта); o папки (размер: А4, двустранен ламинат картон, едностранен пълноцветен печат, с джоб, брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, името на проекта); o химикалки със ситопечат (брандирани с логата и слоганите на ЕС, ЕСФ и ОПАК). Изработените падове, папки и химикалки ще бъдат използвани за целите на обученията, кръглата маса и пресконференциите по проекта; • Изработване и поставяне на разяснителна табела в сградата на общината; • Изработване на Х Банер Стронг със сгъваема поставка за информиране на обществеността за проекта, финансиращите организации, стойността на проекта. Банерът ще е необходим при провеждане на събития за информация, публичност и обучение по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 533 BGN
Общ бюджет: 91 236 BGN
БФП: 91 236 BGN
Общо изплатени средства: 91 236 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 107 BGN
2013 10 680 BGN
2014 59 449 BGN
2015 0 BGN
91 236 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 941 BGN
2013 9 078 BGN
2014 50 532 BGN
2015 0 BGN
77 551 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 166 BGN
2013 1 602 BGN
2014 8 917 BGN
2015 0 BGN
13 685 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 4 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 5 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 6 По Дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 7 По Дейност 1 - Разработени пакети документация за избор на изпълнител
Индикатор 8 По Дейност 1 - Подписани договори с изпълнители
Индикатор 9 По Дейност 1 - Изготвен график на планираните процедури по ЗОП
Индикатор 10 По Дейност 2 - Разработени пакети документация за избор на изпълнители
Индикатор 11 По Дейност 2 - Подписани договори с избраните изпълнители по проекта
Индикатор 12 По Дейност 3 - Проведени работни срещи на екипа по ФА
Индикатор 13 По Дейност 3 - Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 14 По Дейност 3 - Изготвени таблици със заинтересованите страни
Индикатор 15 По Дейност 3 - Изготвени времеви графици за провеждане на ФА
Индикатор 16 По Дейност 3 - Изготвени комуникационни планове
Индикатор 17 По Дейност 3 - Проведени работни срещи с представители на общинската администрация
Индикатор 18 По Дейност 3 - Публикации на уеб-сайта на общината
Индикатор 19 По Дейност 4 - Проведени анкетни проучвания
Индикатор 20 По Дейност 4 - Респонденти обхванати от анкетни проучвания
Индикатор 21 По Дейност 4 - Проведени интервюта по проекта
Индикатор 22 По Дейност 4 - Проведени фокус групи по проекта
Индикатор 23 По Дейност 4 - Участници във фокус групи
Индикатор 24 По Дейност 4 - Изготвени доклади
Индикатор 25 По Дейност 4 - Публикувани доклади
Индикатор 26 По Дейност 5 - Изготвени планове за управление на промяната
Индикатор 27 По Дейност 5 - Изготвени проекти на нова организационна структура
Индикатор 28 По Дейност 5 - Актуализирани съществуващи и изготвени нови вътрешни нормативни документи
Индикатор 29 По Дейност 5 - Усъвършенствани индикатори и механизми за измерване резултатите от дейността на общинската структура
Индикатор 30 По Дейност 5 - Изготвени обучителни програми
Индикатор 31 По Дейност 5 - Изготвени материали за обучения
Индикатор 32 По Дейност 5 - Проведени обучения по проектното предложение
Индикатор 33 По Дейност 5 - Обучени представители на общинската администрация
Индикатор 34 По Дейност 5 - Изготвени и публикувани доклади за статуса на изпълнение на мерките
Индикатор 35 По Дейност 5 - Проведени публични събития (кръгли маси)
Индикатор 36 По Дейност 5 - Участници в публични събития (кръгли маси)
Индикатор 37 По Дейност 6 - Проведени пресконференции по проекта
Индикатор 38 По Дейност 6 - Публикации в национални и регионални медии по проекта
Индикатор 39 По Дейност 6 - Разработени и разпространени информационни материали (дипляна)
Индикатор 40 По Дейност 6 - Разработени и разпространени информационни материали (брошура)
Индикатор 41 По Дейност 6 - Бюлетини, изпратени по електронна поща


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз