Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на алгоритъм за прилагане на Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда
Бенефициент: "ИНФО РАМПА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 24.09.2012
Дата на приключване: 24.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е провеждане на индустриално научно изследване за създаване на оптимален алгоритъм за прилагане на метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда. Специфичната цел е извършване на наблюдения, измервания, предположения, експерименти, анализи и верификация на алгоритъм за създаване на иновативен процес, базиран на метода за реализиране на комплексни задачи.
Дейности: Създаване на тестов софтуер за целите на изследването
Дейност 1 Организационна дейност
Визуализация на проектните дейности
Оценка на ограниченията и възможностите на средата, от гледна точка практическото приложение на метода.
Дейност 2 Наемане на сървърно пространство и помещения за извършване на индустриално научно изследване
Дейност 3 Реализиране на индустриално научно изследване
Организиране и провеждане на тестове, анализиране на резултатите и извеждане на изводи.
Дейност 3.3 Осъществяване на анализ на резултата
Дейност 3.3.2 Анализ на резултатите от изследването и оценка на социалния и икономически ефект и перспективите за приложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 357 846 BGN
Общ бюджет: 442 055 BGN
БФП: 353 598 BGN
Общо изплатени средства: 353 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 353 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 245 341 BGN
2014 0 BGN
2015 108 256 BGN
353 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 300 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 208 540 BGN
2014 0 BGN
2015 92 018 BGN
300 558 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 801 BGN
2014 0 BGN
2015 16 238 BGN
53 040 BGN
Финансиране от бенефициента 89 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 5 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 6 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 7 Наличие на функциониращ софтуер за целите на изследването
Индикатор 8 Брой направени тестове
Индикатор 9 Алгоритъм (алгоритми) за реализиране на метода за разплащане
Индикатор 10 Наличен анализ на резултатите от изследването и оценка на социалния и икономически ефект и перспективите за приложение
Индикатор 11 Брой изготвени обозначителни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз