Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0087-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-06002
Наименование: Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори в "Никром Тръбна Мебел" АД
Бенефициент: "Никром - Тръбна мебел" АД гр. Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд с цел повишаване на производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и рисковете на работното място
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Никром Тръбна Мебел” АД Ловеч. Дейността ще бъде възложена на изпълнител/-и по реда на ПМС №55. Предвидено е: - Описание на силните и слабите страни в структурата на кандидата и трудовия процес, проследяване на внедрени оценки на риска и техните програми за привеждане в съответствие; - обосновка и описание как надлежно ще се прилага и усъвършенства състоянието на трудовата дейност във фирмата; - описание и представяне на методите за отчитане на дейността и повишаване ефективността на трудовата дейност в предприятието – мониторинг и скрининг на дейностите; - предложения за адекватни мерки за намаляване на рисковете и последващ контрол при внедряване на мерките. - Сравнителен анализ на определени показатели и параметри на условията на труд в началото и малко преди края на проекта Анализът ще съдържа следните части – въведение, изложение с акцент върху моментното състояние на дружеството и одит на състоянието, обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията и трудовата дейност, заключение.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2- Модернизация и реконструкция на технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. В зоните за запояване и заваряване на метал има антикорузионни покрития. В тези зони има и участък за запояване на конструкции, в който се намират кабините за запояване. Кабините са за ръчно запояване и се работи смесено – ръно и с роботи тип «Фанук», които са заваръчни манипулатори. Това предизвиква необходимост от прилагане на мерки за предотваратяване на източника на риска чрез подходяща вентилация и и колективни мерки за защита. Настоящото състояние на производството е такова, че аспирационната система е неефективна и наличните турбини, всмукатели и вентилатори са с нисък капацитет и коефицент на полезно действие, касещи аспирацията в произовдствените помещения. Съществуват вредни фактори като шум, високо ниво на запрашеност, слаба осветеност на работните места. Това изисква наличие и подмяна на съществуващата техника за аспирация с заваръчна аспирационна система в произовдство, касещо следните дейности заваряване и запояване на метални конструкици. За тях се предвиждат два броя усъвършенствани аспирационни системи – с вентилатори, турбини, смукатели, кужуси. В помещенията за произовдство на метални конструкиции, които са покрити с настилка от шлайфан бетон се отчита наличие на вредни за здравето на работниците фактори като: прах, твърди частици и високо въздействие на вредни химични агенти. Затова почистването на помещенията с цел предотвратяване на рискове на работното място е нужно да се извършва с промишлена прахосмукачка с постоянен филтър за сухо и мокро почистване. С цел усъвършенстване и модернизиране на съществуващата осветителна система в работните помещения и работните зони е целесъобразно да се инсталира осветителна инсталация, в съответствие със съвременните европейски изисквания и новите достижения на светлотехниката за създаване на подходящи работни условия на работниците и рязко намаляване на консумацията на електроенергия и разходите за експлоатация. Системата ще подобри възможността за откриване на дефекти в продукцията, които да се коригират навреме и да позволи в зоните за полагане на покритие и в зоните за краен монтаж на изделията да се ползва близка до дневната светлина, с цел повишаване ефективността и намаляване броя на бракувани изделия.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3- Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, отговарящи на европейските норми. За безопасното осъществяване на трудовата дейност и намаляване на вредните фактори на работната среда има специфични лични предпазни средства за следните видове производства – метални конструкции, разкрой, огъване и пробиване, шлайфане и ръчно зачистване; пресов участък, пясъкоструйна обработка на метала, прахово боядисване и обезмасляване на тръбни конструкции, дървообработване и корпусна мебел, галваника, лазерно рязане и покритие на изделия. Личните предпазни средства са за нуждите на служителите от съответните рискови производства и защита на здравето им при постоянно излагане на вредни химични агенти, прахови, шумови и вибрационни смущения. Подобряването на условията на труд и здраве при работа налага целогодишното спазване на задължителните норми за лична безопасност, независимо от външните климатични фактори. т.е служителите трябва да ползват нужното работно облекло и обувки според сезона. Личните предпазни средства и тяхната бройка е съобразена с числеността на служителите в съответните производства. Закупуването на работно облекло е
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4- Дейности за осигуряване на информация и публичност Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. , въз основа на което бенефициентът ще изпълни следните дейности за разпространяване на информация за проекта: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Отпечатване и разпространение на рекламно-информационна брошура; - Отпечатване на рекламно-информационен плакат; - Изработване на информационна табела - Провеждане на две регионални пресконференции - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: www.nikrom.net
Дейност 5- Управление на проекта Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни, дейности по визуализация и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 902 BGN
Общ бюджет: 102 111 BGN
БФП: 81 689 BGN
Общо изплатени средства: 81 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 744 BGN
2013 0 BGN
2014 63 934 BGN
2015 0 BGN
81 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 083 BGN
2013 0 BGN
2014 54 344 BGN
2015 0 BGN
69 427 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 662 BGN
2013 0 BGN
2014 9 590 BGN
2015 0 BGN
12 252 BGN
Финансиране от бенефициента 22 180 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз