Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/013-01
Наименование: Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да развиеинтегриран регионален туристически продукт и да повиши ефективността на регионалния маркетинг. Специфичните цели на проекта са насочени към: подкрепа за развитието на дестинация със значителен туристически потенциал, популяризираща природно, културно и историческо наследство; насърчаване предлагането, намаляване сезонността и увличаване заетостта на легловата база в региона; преодоляване икономическата диверсификация на територията, чрез използване на иновативни, съвременни средства и техники за достигане до нови пазарни сегменти. Проектът ще реализира създаването на интегриран туристически продукт, който да допринесе за диверсификация на туристическата среда, намаляване на териториалната концентрация и разнообразяване на услугите. Постигането на проектните цели ще спомогне ще подобри условия за туризъм в територията, привличайки внимание към регион с традиции, но слабо популяризиран до момента. Комплексният подход при прилагане на набелязаните це
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
Дейност 2 /дейността се извършва 1,2,3,8, и 12м. / Публичност и визуализация
Дейност 3 /дейността се извършва 1,2,3,4,5,8,9 и 12 м./ Избор на консултант
дейност 4 Създаване на Регионална маркетингова стратегия, разработка на туристически пакети/маршрути/
дейност 5 Изработване на рекламни и информационни материали
дейност 6 /дейността се извършва 10,17 и 18 м./ Организиране на тур обиколка за промотиране на региона
Изпълнение дейност 7 /дейността се извършва 11,12,14,15 и от 17 до 23 м./ Участие в регионални, национални и международни борси, изложения и панаири
Дейност 8 Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
дейност 9 /дейността се извършва 6,9,12,15,1821 и 23 м./ Одит на проекта
дейност 10 /дейността се извършва 3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,23 и 24 м./ Отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 404 367 BGN
Общ бюджет: 299 268 BGN
БФП: 299 118 BGN
Общо изплатени средства: 259 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 134 452 BGN
2014 72 765 BGN
2015 52 361 BGN
259 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 120 299 BGN
2014 65 105 BGN
2015 46 849 BGN
232 254 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 153 BGN
2014 7 659 BGN
2015 5 512 BGN
27 324 BGN
Финансиране от бенефициента 960 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 7 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 8 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 9 §Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 10 §Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз