Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0036-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/002
Наименование: "Източният свят на Родопа планина"
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящето проектно предложение е: Развитие на високо конкурентен и устойчив регионален туристически продукт в съответствие със съвременните пазарни изисквания и повишаване на ефективността на маркетинга район „Централни Източни Родопи” като фактор за подобряване на социално-икономическото развитие. Специфичните цели на проекта са:  Създаване и устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на базата на уникалните предимства и ресурси на района като фактор за икономическа диверсификация на туристическите продукти и нарастване доходите на бизнеса и населението като цяло;  Подобряване имиджа на района, като дестинация със значително висок потенциал за алтернативен туризъм, основаващ се на комбинация от уникално културно-историческо наследство и богато биоразнообразие;  Повишаване търсенето на специализирани на основата на културата, историята и природата тематични туристически продукти като фактор за привличане на нови пазарни сегменти;  Разширяване из
Дейности: дейност 1 Организация, мониторинг и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
дейност 3 „Обществен подход”
дейност 4 Разработване на туристически пакети и тематични маршрути
дейност 5 Разработване на общ маркетингов план
дейност 6 Изработване на рекламни и информационни материали
дейност 7 Маркетингова кампания за популяризиране на туристическия продукт
дейност 8 Участие на туристически борси
дейност 9 Инсентив туризъм
дейност 10 Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
дейност 11 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 480 333 BGN
Общ бюджет: 428 946 BGN
БФП: 413 250 BGN
Общо изплатени средства: 388 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 413 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 196 071 BGN
2014 98 005 BGN
2015 94 206 BGN
388 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 351 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 175 432 BGN
2014 87 688 BGN
2015 84 290 BGN
347 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 639 BGN
2014 10 316 BGN
2015 9 916 BGN
40 872 BGN
Финансиране от бенефициента 15 696 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 10 Брой разработени туристически пакети и маршрути на база туристическия продукт
Индикатор 11 №Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 12 §$Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз