Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0410-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-04004
Наименование: Подобряване безопасността на труда в "Зонтакс" ООД
Бенефициент: "ЗОНТАКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност в „Зонтакс” ООД.
Дейности: Управление на проекта Дейност Управление на проекта включва започва с: 1. Сформиране на екип, който ще бъде отговорен за изпълнението на проекта. Екипът ще се състои от Ръководител, Координатор и Счетоводител. 2. Детайлно обсъждане в рамките на екипа на целите, предвидените дейности и очакваните резултати. В тази част се предвижда и идентифициране на възможни проблеми при реализацията на проекта, както и разглеждане на различни алтернативи за разрешаването им. Впоследствие се преминава към осъществяването на дейността, като тя се състои от следните няколко дейности: 1. В съответствие с плана за действие по Проекта управленският екип изработва детайлна разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава графика за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане. 2. Установяване на система за вътрешен контрол и мониторинг, включително водене на отчетност по проекта – документална и счетоводна. За правилното функциониране на системата ще бъде отговорен управляващият екип, като вътрешният контрол и мониторингът ще бъдат прилагани за всички дейности по проекта. Обосновка: Дейността е от съществено значение за реализацията на проекта, имайки предвид, че в нейните рамки ще се осъществява цялостното ръководство и ще бъдат установявани и разрешавани възникнали проблеми.
Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки Съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 55/12.03.2007г и Оперативното ръководство ще бъде проведена процедура за избор на изпълнители за извършване на следните дейности:  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност  Внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007  Сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007  Обучение за работа с OHSAS 18001:2007  Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства  Доставка и монтаж на кухненско оборудване Обосновка: Изпълнението на дейността гарантира ефикасност и ефективност при разходването на средствата по оперативната програма, както и прозрачност при избора на изпълнители.
Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в производствена база Пловдив ще се извърши въз основа на нормативните изисквания за състоянието на сгради, работни помещения, работни места, работно оборудване, организация на трудовата дейност, режим на труд и почивка, структура и численост на персонала и т. н. Ще се оценят извършените до момента дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, инструктаж и обучение на работещите, фактори на работната среда, които подлежат на контрол, мониторинг на условията на труд, оценка на риска, програма с мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете при работа, анализ на състоянието на ЛПС, осигурени и ползвани до момента, ефективност на употребата, анализ на здравното състояние и трудов травматизъм до момента и др. Въз основа на резултатите от прегледа ще са определени положителните практики в дейността на предприятието до момента и несъответствията в условията на труд; както и предложения за необходимите мерки за усъвършенстване на дейността по осигуряване на ЗБУТ, отстраняване на констатираните несъответствия в приоритетен ред и подобряване на условията на труд. Създаването на програми за предотвратяване, намаляване и ограничаване на идентифицираните рискове за здравето и безопасността на работещите ще цели изпълнението на планираните мерки, периодична оценка на ефективността им, проверка и предприемането на последващи коригиращи действия. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, използването на ЛПС, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите.
Внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007 Внедряването на системата OHSAS18001:2007 включва следните етапи: Първи етап:  Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията;  Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одит за оценка на съществуващото състояние на Системата за управление на Организацията в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007;  Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи;  Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на одита;  Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на окончателен вариант на документи липсващи в системата за управление; Втори етап:  Методическа помощ при пробно внедряване, в т.ч.тестване на документите;  Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на СУК спрямо определените в документите изисквания;  Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001:2007 за провеждане на Преглед от ръководството;  Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит;  Предоставяне на клиента материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата Обосновка: Придобиването на стандарта носи следните предимства за компанията и за нейния персонал:  Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.  Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.  Подобрява културата на безопасен труд в организацията.  Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.  Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.
Сертифициране на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация, Втори етап: Оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа.
Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставката на ЛПС, отговарящи на основните изисквания за безопасност, залегнали в & 10 и 11 на Европейската директива 89/686 ЕЕС, с минимално негативно въздействие върху хората, работната и околната среда. Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. Предвидените за закупуване облекла и лични предпазни средства са необходими на компанията и по-конкретно на нейния персонал поради износването на старите, което налага тяхната своевременна подмяна. При избора на ЛПС ще се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво. Икономически критерии–максимално дълъг живот, многократна употреба и рециклиране.
Доставка и монтаж на оборудване за вентилация на кухненско помещение Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставка и монтаж на оборудване за климатизация на офиса на компанията в град Пловдив, отговарящо на съответните минимални технически изисквания. Дейността може да бъде разделена на следните етапи:  Ще бъде осъществена предварителна среща с фирмата изпълнител, в рамките на която ще бъдат доизяснени детайлите.  Фирмата изпълнител ще осъществи доставката на предвиденото в проекта оборудване за климатизация и прахоулавяне.  Начало на работата по монтаж на оборудването на предвидените за това места.  Проверка за изправността на работата на монтираното оборудване.  Одобряване на извършеното от екипа, ангажиран с управлението на проекта. Обосновка: Подобряване на параметрите на микроклимата, чрез закупуване на ефективна аспирационна система, контролираща фактор температура, влажност и движение на въздушни потоци. Температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха са важни елементи от микроклимата на работната среда, като изискванията за него са регламентирани в Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Осигуряването на вентилация в помещението има за цел именно да отговори на тези изисквания, като по този начин ще бъдат подобрени и условията на труд.
Информиране и популяризация на проекта Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта. Ще бъде качена информация за проекта и на официалната уеб-страница на “Зонтакс” ООД.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 086 BGN
Общ бюджет: 92 859 BGN
БФП: 92 859 BGN
Общо изплатени средства: 92 859 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 017 BGN
2013 33 401 BGN
2014 40 440 BGN
2015 0 BGN
92 859 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 165 BGN
2013 28 391 BGN
2014 34 374 BGN
2015 0 BGN
78 930 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 853 BGN
2013 5 010 BGN
2014 6 066 BGN
2015 0 BGN
13 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз