Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0335-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07018
Наименование: Повишаване на безопасността при работа в "Синхрон Инвест" ООД
Бенефициент: "СИНХРОН ИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността и конкурентоспособност на заетите лица, чрез осигуряване на по-добри условия на труд на работното място. Формулираната Обща цел на проектното предложение пряко кореспондира със стратегическата цел на ОП РЧР и е в съответствие с приоритетното направление и съответната област на интервенция. Цялостната концепция на проекта залага на инвестиране в развитието на човешкия капитал и повишаване на неговата конкурентоспособност, чрез мерки и дейности за повишаване на нивото на грижата за здравето и безопасността на работното място. Постигането на Общата цел ще доведе до надграждане на вече създадени условия и системи за безопасност на труда.
Дейности: Дейност 1. Дейности за вътрешен контрол, информиране и публичност на проекта Ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. Ще бъдат подготвени и сключени договори. Ще бъдат разпределени отговорностите. Ще бъде осигурен офис от страна на ВО за целите на проекта, който ще бъде оборудван със съответното техническо оборудване. Ще бъде изготвен работен календар за провеждането на работните срещи, на които ще се обсъжда поетапното реализиране на проекта, евентуално възникнали проблеми и трудности, както и други организационни въпроси. Ще бъде изготвена програма за извършване и отчитане на дейностите, предвидени в план-графика за изпълнение на проекта, ще определи сроковете и съответните отговорни лица за тях. Ще бъде подготвена документация за възлагане на отделни дейности на изпълнители, избрани по реда на ПМС №55/2007г. Извършване на мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, включващ изпълнението на вътрешните процедури за контрол и оценка и активно участие и подпомагане на мониторинга, осъществяван от страна на ДО, УО и други институции. Финансово управление на проекта, включващо разплащания, осчетоводяване, финансово-счетоводна отчетност и други. Отчетност, която включва поддържането на отчетна база данни, изготвянето на регулярни отчети (ежемесечни, отчети при подаване на искане за плащане ,полугодишни, годишни и други), както и нерегулярни – по искане на външни за организацията контролни органи. Оповестяване на проекта през целия му жизнен цикъл, осигуряване на публичност и визуализация – ще се извършва по време на цялото изпълнение на проекта, в съответствие с изискванията за публичност и визуализация. В резултат от изпълнението на дейността ще се гарантират устойчиви информационни източници, качествено и добро управление, контрол и отчитане на проекта като цяло.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Чрез описание на сегашното състояние на работа във фирмата и описанието на силните и слабите страни при нейното организационно управление, да се обоснове нуждата от оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност.
Дейност 3. Mодернизация и реконструкция на съществуващ обект за подобряване условията на труд в предприятието Производственият микроклимат представлява физичното състояние на работната среда, характеризиращо се с комплекс от метеорологични фактори (температура на въздуха, влажност на въздуха, топлинно излъчване, скорост на движение на въздуха), които оказват влияние върху терморегулацията и функционалните възможности на човешкия организъм. Фактори с основно значение в тази връзка имат температурата на въздуха и скоростта на неговото движение, които са пряко свързани с начините на отопление/охлаждане и вентилация на работните помещения. При продължителна работа в условия на повишени температури се нарушава водосолният баланс на организма, което води до прекратяване на стомашните секреции. Нарушава се обмяната на веществата, възникват стомашно-чревни заболявания. Настъпват съществени изменения в сърдечно-съдовата система – сгъстява се кръвта, променя се кръвното налягане, ускорява се пулсът. Отрицателно е влиянието и върху нервната система – намалява се вниманието, нарушава се координацията на движенията. При продължително охлаждане на организма в отделни части се получават болезнени усещания и при ниски температури усещането за студ и терморегулацията отслабват. Получава се продължително свиване на съдовете, настъпва преохлаждане. Повишената скорост на въздуха способства за преохлаждането, защото нараства конвекцията. Голямото значение на метеорологичните фактори на работната среда за физиологичното състояние на работниците, тяхната работоспособност и производителността на труда, налагат спешното модернизиране на климатичната и вентилационна система, с цел строго нормиране и контрол за изпълнение на нормативните изисквания, още повече, че съществуващата функционира от самото създаване на заведението (1996г.) и е аморитизирана и нефункционална, а моралното и материалното й износване изисква подмяната й с нова, по-ефективна и по-малко енергоемка система. Предвидени са също дейности по подмяна на подова настилка, които са включени в програмата за минимизиране на риска във фирмата.
Дейност 4. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии Изпълнението на дейността ще стартира с организирането и провеждането на процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по внедряване и сертифициране. За целта ще бъдат събрани и оценени не по-малко от три съпоставими оферти съдържащи техническо и финансово предложение, като на участниците предложили икономически най-изгодната оферта ще бъде възложен и съответния договор за услуга за разработване и внедряване на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007 „Избраният изпълнител за разработване и внедряване на системата ще следва да предостави като минимум следните услуги: 1 ЕТАП Преглед на състоянието: 2 ЕТАП Разработване на документите от СУЗБУТ: • разработване на документите от СУЗБУТ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване на СУЗБУТ: 4 ЕТАП Функциониране: • провеждане на обучение на вътрешни одитори; • извършване на вътрешни одити;
Дейност 5. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло В настоящия проект, нуждата от закупуване на предпазно работно облекло е продиктувано от факта, че съществуващото е с по-ниски предпазни свойства и е относително захабено. От своя страна, новото ще отговаря на съвременните изисквания за работно облекло и на нуждите на персонала. За реализирането на дейността ще бъде избран изпълнител, който да достави предвиденото работно облекло и ЛПС, съгласно описаното в Приложение А 3.1 към бюджета на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 342 BGN
Общ бюджет: 131 657 BGN
БФП: 131 657 BGN
Общо изплатени средства: 131 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 868 BGN
2013 0 BGN
2014 103 734 BGN
2015 0 BGN
131 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 688 BGN
2013 0 BGN
2014 88 174 BGN
2015 0 BGN
111 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 180 BGN
2013 0 BGN
2014 15 560 BGN
2015 0 BGN
19 740 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз