Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0131-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-10003
Наименование: Постигане на европейски условия на безопасен труд във фирма "Соларис" ООД
Бенефициент: "СОЛАРИС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 16.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на условия за подобряване условията на труд, повишаване производителността на работната ръка и адаптиране на управленските процеси в направление подобряване качество на производителността, свързана с регламентирането и нормирането на труда в предприятие „Соларис” ООД чрез въвеждане на мерки стандарти свързани с подобряване условията за безопасен труд.
Дейности: 1. Сформиране на екип и управление на проекта. За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип по управление на проекта, задачите и отговорностите между членовете на екипа ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще осъществяват ежемесечни срещи за всяка проведена среща ще се изготвят протоколи. Ще бъдат сключени граждански договори с членовете на екипа. Всички членове на екипа експерти доказали се в своята област, напълно безпристрастни и отговарящи на изискванията на закона за конфликт на интереси. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги .Екипа ще се състои от четири експерти 1. Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • цялостна организация по реализиране на проекта • мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители 2. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръкoводителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • Участва в комисиите по избор на изпълнители 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • прави необходимите разплащания по проекта • съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители 4.Технически сътрудник, който ще има следните задачи и отговорности: • организира цялостната техническа работа за изпълнение дейностите по проекта • отговаря за техническото оформяне на тръжната документация • съдейства за подписванането на договорите с изпълнителите • информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите • изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта
2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 55 На МС /12.03.2007 г и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени трима души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат шест процедури както следва 1- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) на работно облекло. 2- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) на предвиденото за закупуване оборудване. 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) информираност и публичност на проекта. 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) Разработване на стандарт BS OHSAS 18001:2007. 6- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) Внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
3. Публичност и визуализация За реализиране на дейностите по информиране и публичност ще бъдат предприети действия съгласно чл. 69 от Регламент 1083/2006 г. т. 1 „Държавата членка и управляващия орган на оперативната програма предоставят информация и правят публично достояние операциите и съфинансираните програми. Информацията е предназначена за гражданите на Европейският съюз и бенефициерите с цел да се подчертае ролята на Комисията и да се гарантира, че помощта от фондовете е прозрачна” Всяка помощ, която се предоставя е необходимо да е публична и поради този факт ще бъдат предприети мерки по информиране и публичност на всеки етап от реализацията на проектните дейности всички заинтересовани страни ще бъдат информирани При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и изискванията посочени в чл. 2-10 и Приложение 1 на регламент на ЕС 1828/2006. Всички предвидени рекламни материали ще бъдат изготвени в съответствие с техническите параметри посочени в Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент на ЕС 1828/2006
4. Доставка на предвиденото оборудване Работните помещения във фирмата са: цех за дограма с размери – 14,20м*18,20м*3,13м цех за дограма с размери – 9,70м*5,95м*3,10м стъкларски цех с размери – 11,65м*21,50м*3,65м стая за почивка с размери – 2,15м*5,70м*3,25м раб. помещение с размери - 2,20м*5,90м*2,40м работно помещение с размери – 2,80м*3,10м*3,10м На този етап фирмата отоплява работните помещения с печки на твърдо гориво които не могат да осигурят необходимите микроклиматични условия от средно 21 градуса ( определени в съответствие с наредба за производствен микроклимат-номер 7 от 1999 г.) в работните помещения и на практика съществува риск от развитие на професионални заболявания на работниците произтичащи от този факт именно поради това има нужда от монтирането на климатични системи в работните помещения за да осигури оптимални микроклиматични(температура средно 21 градуса) условия в работните помещения с цел намаляване на риска от професионални заболявания свързани с неблагоприятните условия на работното място. С подобряването на производствения микроклимат ще се подобри прецизността на работа на заетите в производството. За тази цел ще бъдат доставени общо 8бр. климатични системи (по една за помещенията до 60 кв.м. и по 2 климатика тип колона за помещенията с големина над 200 кв.2 на брой съответно цех за дограма и стъкларски цех)
5. Доставка на защитно работно облекло и предпазни средства На този етап фирмата не разполага с възможност да закупи защитно работно облекло и предпазни средства отговарящи на високите европейски изисквания и стандарти за качество и безопасност и поради този факт има належаща потребност от придобиването на такъв вид средства. Предвидените защитното работно облекло и предпазни средства са изцяло калкулирани на база утвърден списък на работните места и видове работи при които се използват лични предпазни средства разработен въз основа на оценка на риска на работните места. Осигуряване на защитно работно облекло и предпазни средства от най висок клас( очила, ръкавици, каски и др.) е от голямо значение за безопасността на работниците поради опасностите за нараняване на работещите произтичащи от естеството на работа с тежки предмети и множество машини за пробиване, рязане и други подобни. С доставката на защитното облекло ( предвидено по настоящият проект) този проблем ще бъде решен и работниците ще имат възможно най доброто предпазно облекло за защита от злополуки по време на работния процес. Всички лични предпазни средства и работни облекла предвидени за закупуване по настоящата дейност са така побрани, че да осигуряват максимална защита на служителите по време на работния процеси и са подрани точно такива, които отговарят на европейските извиквания за качество. По тази дейност са предвидени доставка на: 27 чифта ръкавици кожа и плат препразващи ръцете на работниците от механични наранявания , 15 бр. защитни очила служещи за предпазване на очите на работещите от наранявания от механични частици , 23 бр. каски предпазващи работниците от наранявания на главата от падащи предмети, 8 чифта ботуши предпазващи долните крайници на работниците от измръзване, 10 бр. антифони предпазващи работниците от увреждане на слуховия орган, 4 бр. очила заварчик предпазващи зрителните органи на работниците от осветяване, 4 бр. ръкавици заварчик червени предпазващи горните крайници на работещите от изгаряне , 23 бр. летни и 23 бр. зимни работни обувки с метално бомбе препразващи долните крайници на работещите от механични наранявания , 25 бр. зимно и 25 бр. лятно работно облекло служещо за предпазване на работниците от неподходящи метрологични условия, 4 бр. престилки заварчик служещи за предпазване на тялото на работещите от изгаряне.
6. Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде структуриран в четири части: - Въведение описващо сегашното състояние на предприятието и работния процес - Изложение и анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и оценки на разработените и внедрени оценки на риска в предприятието - Детайлна обосновка за оптимизирането на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, обосновка и описание на начините за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието, както и информация за методите и средствата обект на използване за отчитане дейността за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. - Заключение съдържащо основните изводи генерирани в резултат на изготвения анализ. Също така изготвеният анализ ще служи, като база за изготвяне на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
7. Разработване и внедряване на стандарт BS OHSАS 18001:2007 За да бъде осъществено придобиването на стандарт BS OHSAS 18001:2007 е необходимо той първо да бъде разработен от избрана фирма изпълнител и след това от друга избрана фирма изпълнител стандартът да бъде внедрен. По време на изпълнението на предвидената дейност стандартът ще бъде разработен.
8. Внедряване на стандарт BS OHSАS 18001:2007 Внедряването на стандарт BS OHSAS 18001:2007 ще гарантира устойчиво развитие и високи резултати на фирмата съобразени с изискванията на заинтересованите страни.Внедряването на стандарта ще осигури в спазването на все по високите европейски изисквания за безопасност на работното място. Ще бъде намален риска от трудови злополуки и професионални заболявания.
9. Мониторинг и оценка За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформирана екипна комисия състоящата се от ръководителя по проекта и счетоводителя. Мониторинг и оценка на напредъка ще се извършва на всеки етап от реализацията на проекта, като основен орган за тази цел е Екипната комисия. Тя ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет. Освен това ще наблюдава работата на останалите членове от екипа и ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Другите членове на екипа по проекта ще изготвят навременни отчети, които ще бъдат предавани на Екипната комисия за обобщение и оценка. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение. В самия край на проекта Екипната комисия ще изработи финален доклад и ще подготви персонална оценка за всеки участник в реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 273 BGN
Общ бюджет: 86 716 BGN
БФП: 86 716 BGN
Общо изплатени средства: 84 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 255 BGN
2013 64 323 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 216 BGN
2013 54 675 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 038 BGN
2013 9 648 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 687 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз