Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0034-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-34-118
Наименование: Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.07.2012
Начална дата: 08.08.2012
Дата на приключване: 25.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе
Дейности: Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1 – Извършени дейности - Изпълнените дейности, свързани с реализацията на инвестиционния проект и финансирани по ДБФП № 58-131-С019 са следните: • Изготвена 25 год. инвестиционна програма във ВиК сектора на гр. Етрополе; • Изготвени прединвестиционни проучвания; • Изготвен идеен проект за изграждане на ВиК мрежата и ПСОВ; • Изготвен финансов и икономически анализ и формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект; • Изготвени документации за възлагане на обществени поръчки; • Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект - фаза идеен проект Поддейност 1.2 - Работно проектиране на ВиК мрежи и ПСОВ - Необходимо е препроектиране на следните под-обекти от Интегрирания инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе: • Работно проектиране за реконструкция на канализационна мрежа с обща дължина 8 018 м и съпътстващи съоръжения; • Работно проектиране за реконструкция на водопроводната мрежа в участъците, където се изгражда канализация, главни и второстепенни водопроводи с обща дължина 2 731 м и съответните байпасни връзки; • Работно проектиране за доизграждане на ГПСОВ; Разработването на работните проекти за цитираните участъци от линейната инфраструктура и ГПСОВ ще са в обхвата на договора за изпълнение на обществени поръчки за проектиране и строителство (инженеринг).
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка, в рамките на община Етрополе ще бъде обособено Звено за изпълнение на проекта. Звеното за изпълнение на проекта ще бъде обособено като отделна единица в рамките на общинската администрация на извънбюджетна издръжка (издръжката ще бъде за сметка на част от разходите за организация и управление по настоящия проект). Предвижда се Звеното за изпълнение на проекта да се състои от: Ръководител на проекта; Строителен инженер; Координатор на проекта; Експерт финансово-счетоводна дейност; Юрист – изпълнява функциите и на лице по нередности; Служител, отговарящ за съхранението на документацията на проекта; Служител, отговарящ за мониторинга по проекта – представител на ВиК дружеството 5.2 Публичност: Дейностите за осигуряване на информация и публичност за инвестиционния проект се извършват по време на реалното изпълнение на проекта и ще включват дейности за подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта. В рамките на проекта са предвидени дейности за публичност, които обхващат задължителните мерки, които следва да се предвидят от бенефициента и са съобразени със съответните минимални количествени показатели.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под -дейност 7.1. Строителен надзор - В рамките на дейността по строителен надзор ще бъдат извършени услуги свързани с осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности на обектите в рамките на инвестиционния проект, включително осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; извършване на оценка за енергийна ефективност в съответствие със законодателството; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация. Под -дейност 7.2. Авторски надзор - В рамките на дейността по авторски надзор ще бъдат извършено следното: • авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; • присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; • наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството; • съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; • заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.
Дейност 6: Одит С оглед изпълнение на изискванията на Поканата за кандидатстване ще бъде възложен текущ одит на изпълнението на проекта. Целта на одита е да анализира и установи доколко изпълнените дейности в рамките на проекта са законосъобразни, точни, коректни и обосновани; да провери цялата документация, издадена за целите на изпълнение на дейностите по проекта, включително искания за средства (в т.ч. искания за междинни и окончателно плащане, периодични справки и доклади за напредък (месечни, годишни и окончателен) и удостовери нейното съответствие с придружаващата документация и счетоводните данни; да удостовери доколко отчетените разходи във връзка с проекта са верни, надеждни, допустими за финансиране и обосновани с адекватни разходоопрадателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин. Одит се извършва преди подаването на всяко искане за междинно плащане по проекта, респективно всяко искане за междинно плащане се придружава от междинен одитен доклад с одитно мнение за: • законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; • осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. Окончателното искане за средства се придружава от окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит на УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Машините и съоръженията за ПСОВ са съгласно идейния проект, приложен към проектното предложение.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Под-дейност 3.1 Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води Под-дейност 3.2 ВиК мрежа и съоръжения проектирани във фаза Идеен проект Под-дейност 3.3 ВиК мрежа и съоръжения проектирани във фаза – Работен проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 516 295 BGN
Общ бюджет: 17 181 658 BGN
БФП: 16 610 292 BGN
Общо изплатени средства: 16 583 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 610 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 153 533 BGN
2014 5 059 503 BGN
2015 - 629 996 BGN
16 583 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 191 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 722 826 BGN
2014 4 047 603 BGN
2015 - 503 997 BGN
13 266 432 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 419 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 430 707 BGN
2014 1 011 901 BGN
2015 - 125 999 BGN
3 316 608 BGN
Финансиране от бенефициента 4 432 985 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Рехабилитирана второстепенна водоснабдителна мрежа
Индикатор 3 Рехабилитирани главни колектори
Индикатор 4 Рехабилитирана второстепенна канализационна мрежа
Индикатор 5 Население (брой реални жители), присъединено към новоизградена ПСОВ
Индикатор 6 Очакван брой население, обслужвано от рехабилитирана/модернизирана канаизационна мрежа
Индикатор 7 Очакван брой население, обслужвано от рехабилитирана/модернизирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 8 Новосъздадени работни места (мъже/жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз