Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0030-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-01003
Наименование: Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване на условията на труд в "КРИС - Р" ЕООД
Бенефициент: КРИС - Р ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта:  Оптимизиране на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в „КРИС – Р” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на международно признати стандарти и на законодателството по безопасност и здраве при работа и повишаване на производителността на работещите в предприятието;  Адаптиране на управленските процеси в „КРИС – Р” ЕООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система за мониторинг и контрол на рисковете за ЗБР.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „КРИС – Р” ЕООД за цялото дружество Обосновка на дейността: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „КРИС – Р” ЕООД се обославя от следните фактори: 1) Увеличен производствен капацитет в последните няколко години; 2) Внедрени нови технологични процеси за разкомплектоване на излезли от употреба пътни превозни средства; 3) Развитието на продуктите и процесите изисква актуална оценка на начините и условията на протичане на трудовите процеси и прилагане на оптимални решения за организация на труда; 4) Съществуващи проблеми на организацията на трудовия процес, отчетността на положения труд за специфичните дейности. 5) Точното определяне на трудовите задължения и отговорности за всяка длъжност. С реализирането на тази дейност от проекта ще се извърши обективна оценка на начините и условията на протичане на трудовите процеси, ще се определят трудовите задължения и начина на реализирането им, ще се определи специалната професионална подготовка на участниците в труда според спецификата на тяхната работа, в резултат на което ще се приложат оптимални решения за организация на труда и ще се въведат ефективни, мотивиращи към качествен труд форми. Описание на дейността: В процеса на осъществяване на анализа на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност ще се:  определи начина, подходите и модела за осъщесттвяване на дейността;  извърши оценка на организацията на трудовата дейност за всички структурни звена;  разработят мерки за подобряване и привеждане организацията на трудовата дейност в „КРИС – Р” ЕООД към европейските стандарти. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнител по изискванията на ПМС №55 от 12.03.2007 г. 2) Подготовка  Създаване на съвместна работна група за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.  Определяне на обектите и дейностите, които ще бъдат наблюдавани.  Определяне на приложимите нормативни документи за предприятието.  Осигуряване на необходимите за анализа вътрешни документи по организация на трудовата дейност, ЗБР.  Разработване на. методологични инструменти. 2) Провеждане на прегледи и наблюдения  Преглед на вътрешните документи, свързани с отделните елементи на организацията на трудовата дейност.  Наблюдение на трудовия процес и състоянието на техническите средства в административните и производствени звена, чрез посещение и наблюдение на място.  Определяне на актуалността на оценките на риска и данните и измерванията за факторите на работната среда, работните процеси и оборудването.  Проучване на мнението на персонала за проблемните въпроси, в т.ч. по условията на труд и безопасността на труда.  Оценка на ефективността на нововъведеното оборудване.  Оценка на ефективността на предприетите мерки за ограничаване и намаляване на рисковете за ЗБР. 3) Анализ и оценка на организацията на трудовата дейност и условията на труд  Анализ на събраната информация за състоянието и организацията на трудовата дейност и условията на труд спрямо нормативните изисквания и добрите практики.  Определяне на силните и слабите страни (SWOT–анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовата дейност и работната среда и идентифициране на проблемите.  Разработване на насоки и мероприятия за подобряване организацията на трудовата дейност, повишаване ефективността на трудовите процеси и подобряване условията на труд.  Оформяне на резултатите от анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в доклад, който ще съдържа най-малко: I. Въведение – включва описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – в тази част се описват силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част се обосновава и описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на работещите в предприятието. IV. Заключение – включва кратко резюме на констатациите и начина на решаване на проблемите, свързани с ефективността на организацията на трудовата дейност. 4) Преглед и приемане на „Анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество” при изпълнения на изискванията съгласно условията на договора.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2- Въвеждане на система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) съгласно BS ОНSАS 18001:2007. Обосновка на дейността: В настоящият момент в „КРИС – Р” ЕООД са идентифицирани опасностите, оценени са рисковете на работните места и се изпълняват програми за ограничаване, намаляване и/или елиминиране на рисковете по работните места. Организацията и управлението на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието не отговарят напълно на съвременните модели на управление и изискванията на международно признатите стандарти. Това води до сравнително високи разходи и неудовлетворителна производителност, повишен риск от възникване на инциденти и трудови злополуки и неудовлетвореност на работещите от условията на труд. С внедряването на система за управление на ЗБР съгласно международно признатия стандарт BS ОНSАS 18001:2007 ще се въведе ефективна и ефикасна организация на трудовите дейности по отношение на тяхната безопасност, което заедно със социалните и икономически ползи, ще доведе до повишаване конкурентноспособността на „КРИС – Р” ЕООД и неговото успешно развитие в условията на силно конкурентния вътрешен пазар. Описание на дейността: Разработване на документи, регламентиращи изискванията на стандарта BS ОНSАS 18001:2007, приложимите нормативни документи за безопасни условия на труд, интегриране с функциониращите Системи за управление на качеството и околната среда, внедряване и сертифициране. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнители за дейността – консултант за разработване и внедряване на СУЗБР и сертифицираща организация съгласно ПМС № 55/12.03.2007 2) Подготовка за въвеждане на системата за управление на ЗБР, включваща създаване на необходимата организация – определяне със заповед на „Представител на ръководството” и създаване „Съвет на системата”; 3) Анализ и планиране, включващ:  Извършване анализ и оценка на съществуващата дейност на „КРИС – Р” ЕООД спрямо изискванията на международния стандарт BS ОНSАS 18001:2007;  Анализа се извършва от съвместен екип по специална методика и тест, като водеща роля изпълнява консултанта;  Въз основа на резултатите от анализа, се изготвят, разглеждат и приемат от Съвета на системата следните документи: • Задание / Програма за разработване и внедряване на системата. В документа се определят документите на системата, сроковете и отговорниците за тяхното разработване; • Програма за решаване на неотложни проблеми, констатирани при анализа; • Политика на ръководството на „КРИС – Р” ЕООД по здравето и безопасността при работа. 4) Разработване на система за управление на ЗБР”, включващ:  Разработване на документите на системата: • Наръчник на СУЗБР (НСУЗБР); • Основни процедури (ОП); • Работни процедури (РП); • Оперативни документи (ОД). Разработването, разглеждането и приемането на документите на системата се извършва в съответствие със Заданието / Програмата за разработване и внедряване на системата за управление на ЗБР. Всички документи се приемат от Съвета на системата и се утвърждават от Управителя на „КРИС – Р” ЕООД . 5) Внедряване на системата за управление на ЗБР, включващо:  Разпространение на документите на системата до съответните звена и изпълнители;  Практическо пробно внедряване на системата, което се осъществява с активната помощ на консултанта;  Извършване от консултанта и обучените одитори вътрешен одит на системата и отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия;  Извършване Преглед от ръководството за резултатите от вътрешния одит относно степента на внедряване и функциониране на системата за управление на ЗБР и вземане решения за нейното официално внедряване;  Подготовка и запознаване на персонала със същността, изискванията и начина на провеждане на сертификационните одити; 6) Сертификация на системата за управление на ЗБР Сертификацията ще се извърши от организация с необходимата акредитация в следните етапи: Първи етап: Преглед на документите на СУЗБР за съответствие с изискванията на международно признатия стандарт BS ОНSАS 18001:2007 и отстраняване на констатираните забележки и несъответствия. Втори етап: Одит на място в предприятието с цел установяване дали документите на системата се прилагат и същата функционира ефективно и ефикасно. Отстраняват се констатираните при одита несъответствия.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3- Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Обосновка на дейността: Да се удовлетворят потребности на целевата група от по-сигурна защита и овладяване на риска на работното място с ЛПС и СРО по-ефективни и надеждни от досега използваните. В обхвата на ЛПС и СРО по-висок клас от досега използваните, с подобрена и по-ефективна защита са включени :  летни и зимни обувки от естествена кожа масло-киселино устойчиви с метално бомбе; (до сега използвани от изкуствена кожа)  ръкавици от кевлар за защита при заваряване и електроженно рязане; (до сега използвани обикновени от велур)  Костюм от естествена кожа и док за защита при заваряване и електроженно рязане; (до сега използвани само престилка)  Предпазна маска за заваряване със степен на затъмняване 8 DIN; (до сега използвани по-нисък клас на затъмняване)  Очила защитни за работа с видеодисплей(до сега използвани по-нисък клас на защита) Описание на дейността: Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Определяне на техническите характеристики на планираните за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло. 2) Проучване на пазара за лични предпазни средства, удовлетворяващи определените технически характеристики; 3) Избор на доставчик съгласно ПМС № 55/12.03.2007 и постигане на икономически най-изгодна оферта 4) Закупуване, доставка и оценка за съответствие с изискванията на планираните лични предпазни средства. 5) Предоставяне на ЛПС и СРО за ползване.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4- Доставка и монтаж на аспирационна и вентилационна система в отделение „Заваряване и елекроженно рязане”, за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда. Обосновка на дейността: Заваряване и електроженно рязане са основни технологични операции в предприятието. Опасноста от експозиция на химични агенти - кондензирани високодисперсни пари на метали, съдържащи железни окиси, съединения на никел, манган, хром и др. и въглероден оксид, въглероден диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, озон е с висок риск и може да доведе до заболяваниия на дихателната система. Понастоящем за елиминиране на този риск се прилага метода на естествената вентилация, който не е достатъчно ефективен, а през зимния сезон е и неприложим. С монтажа на аспирационна и вентилационна система в отделението за заваряване и електроженно рязане ще се подобрят условията на труд за 6 лица и ще се създават предпоставки за повишаване на тяхната производителност и намаляване на професионалните заболявания. Описание на дейността: Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Провеждане на процедура за избор на доставчик на услуга за проектиране, доставка и монтаж на аспирационна и вентилационна система съгласно ПМС № 55/12.03.2007 2) Доставка на елементите на аспирационнана и вентилационна система. 3) Преглед на доставката за комплектност, съответствие с техническите изисквания и приемане при съответствие. Документиране с Приемно-предавателен протокол. 4) Монтаж на аспирационната и вентилационна система, пробна експлоатация (72 часа) и измерване на ефективността й. 5) Приемане изпълнението на аспирационната и вентилационна система, потвърждаване на съответствието на оборудването с договора и пускане в редовна експлоатация . Документиране с Протокол.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5- Текущ ремонт на открита складова площадка за складиране и обработване на вторични суровини Обосновка на дейността: През последните две години бетонирахме със собствени средства според финансовите ни възможности 5000 м2 открити производствени складови площадки за съхранение и обработка на излезли от употреба пътни превозни средства, скраб и други вторични суровини, с което се минимизира риска от плъзгане, падане или травматични увреждания и нараняване поради неравни и хлъзгави повърхности в процеса на манипулиране и работа. Със същата цел планираме привеждане в съответствие чрез извършване на текущ ремонт за бетониране повърхността на складова площадка с площ 400 м2. С привеждането в съответствие за здравословни и безопасни условия на труд на складовата площадка ще се подобрят условията на труд за 21 заети лица и ще се създадат предпоставки за повишаване на тяхната производителност и намаляване на трудовия травматизъм и злополуки. Описание на дейността: Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Провеждане на процедура за избор на доставчик на СМР услуга съгласно ПМС № 55/12.03.2007 2) Изготвяне на проектно сметна документация за планирания текущ ремонт. 3) Доставка на планираните строителни материали. 4) Изпълнение на планирания текущ ремонт.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 511 BGN
Общ бюджет: 54 806 BGN
БФП: 54 806 BGN
Общо изплатени средства: 54 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 902 BGN
2013 0 BGN
2014 41 889 BGN
2015 0 BGN
54 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 967 BGN
2013 0 BGN
2014 35 605 BGN
2015 0 BGN
46 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 935 BGN
2013 0 BGN
2014 6 283 BGN
2015 0 BGN
8 219 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз