Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0103-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-11003
Наименование: Подобряване условията на труд в "Грос мебел" ЕООД
Бенефициент: "ГРОС МЕБЕЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Грос Мебел” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Това ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятието към нов подход при регламентиране и нормиране на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1- Сформиране на екип за управление на проекта Работни срещи на които се представят и приемат основните документи, които са нужни за изпълнението на проекта – функциите на екипа за управление на проекта, мониторинг и вътрешен контрол. Прецизират се задълженията на основните изпълнители по проекта: ръководител, координатор и счетоводител.
Изпълнение на дейност 2- Подготовка на тръжни процедури по ПМС 55 Подготовка на тръжни документи; Публикуване на обява; Провеждане на процедурата и избор на изпълнители; Подписване на договор с изпълнителите;
Изпълнение на Дейност 3- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на отделни елементи от нея Да се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; Да се направи обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –описва се надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;
Изпълнение на Дейност 4- Mодернизация на съществуващи съоръжения, свързана с подобряване условията на труд; Необходима е подмяна на аспирационната уредба с цел подобряване на условиятя на труд и намаляване на запрашеността. Предвидена и смяна на не работещи осветители тела.
Изпълнение на дейност 5- Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; Предвидени са да се закупят специални устойчиви работни облекла, Предпазни маски, антифони, маски със сменяеми филтри, ръкавици за механична защита, ръкавици – топени в нитрил и очила за защита от механични въздействия, специални обувки. Специалните обувки притежават необходимите качества за работа в предприятието, антистатична и нехлъзгаща се подметка, твърдо бомбе, двойна подметка и др. Дрехите са от специална материя, която е термо устойчива. Предвидено е специално облекло и лични предпазни средства за заварчиците. Личните предпазни средства и специалното работно облекло съответстват с утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места.
Изпълнение на Дейност 6- Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии (OHSAS 18 001) Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждането на ново работно оборудване и надграждане на съществуващи вече такива. Въвеждане на разработените стандарти и обучение на служителите. Сертифициране по OHSAS 18 001.
Изпълнение на Дейност 7- Публичност и визуализация Компанията ще организира 2 информационни събития за местните и/или национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Фирмата ще постави постоянна обяснителна табела на която ясно ще бъде посочена операцията, която изпълнява по оперативната програма, съфинансирана от ЕСФ. Бенефициентът ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта.
Изпълнение на Дейност 8- Одит на проекта Съгласно правилата на Регламент 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, след приключване на дейностите по проекта „Грос Мебел” ЕООД трябва да извърши одит на проекта и всички необходими дейности за визуализацията му. За целта „Грос Мебел” ще сключи договор с одитираща институция, която трябва да извърши проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. При необходимост одиторът ще трябва да проведе и пълен одит въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация, свързани с финансирането на проекта. Одиторът ще трябва да изрази мнение дали декларираните от „Грос Мебел” разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора и ще изготви доклад за заверка на разходите. Одитът ще се извърши след приключване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
Вси-ко Одит ООД
"Магнус" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 103 BGN
Общ бюджет: 72 064 BGN
БФП: 72 064 BGN
Общо изплатени средства: 71 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 557 BGN
2013 40 388 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 824 BGN
2013 34 330 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 153 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 734 BGN
2013 6 058 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 792 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз