Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0006-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-08005
Наименование: Подобряване условията на труд на работни места в "Асарел - Медет" АД
Бенефициент: "Асарел-Медет" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 01.08.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект цели подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Описание на дейността: Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на елементи от нея, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, технологични процеси, свързани с подобряване на условията на труд, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, обучения на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии); - счетоводно отчитане на направените разходи. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея. Описание на дейността. І. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата и организация на дейността по структурни . 1. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата. 1.1. Организационна структура. 1.2. Фирмена политика. 1.3. Производствени дейности и ресурси. 1.4. Трудови стандарти. 1.5. Организация на управлението. 1.6. Управление на персонала. 2. Анализ на организацията на трудовата дейност по структурни звена. ІІ. Анализ на съответствието между минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно националното законодателство и действителното състояние във фирмата (преглед на документацията, наблюдение, интервюта) 1. Организационна структура за осигуряване на ЗБУТ. 2. Политика, цели и програми. Приложимо законодателство. 3. Технология на производството и работни процеси. 4. Обекти, сгради, помещения, територия на фирмата. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Работна среда – параметри и норми. 11. Анализ на организацията на труда - съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване по работни места с нормите и изискванията за ЗБУТ. 12. Анализ на професионалните рискове и условията на труд. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. 13. Ергономичност на работните места и процеси. 14. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Здравен статус на работещите по структурни звена. Обслужване от СТМ. 15. Физиологични и психофизиологични норми на работния процес. Специална закрила. 16. Състояние на социалното партньорство във фирмата. 17. Санитарно-битово състояние на работната среда. 18. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 19. Подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 20. Инструктаж и информираност на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 21. Аварийна и пожарна безопасност. 22. Анализ на управлението на БЗР. 23. Състояние на фирмения контрол по БЗР. 24. Управление и мотивираност на персонала. 25. Анализ на системата за стимулиране и санкции за дейностите, свързани с БЗР. ІІІ. Проектиране на ефективна организация за безопасна и печеливша трудова дейност (интервюта със заинтересуваните лица, проектиране, допълване на документацията) - общо и на отделни елементи от нея, в т.ч.: 1. Оптимизиране на организационната структура за осигуряване на ЗБУТ . 2. Актуализиране на фирмената политика и цели по ЗБУТ 3. Рационализиране на работните дейности по работни места. 4. Проектиране на съответствие на обектите, сградите, помещенията и територията на фирмата с изискванията за БЗР. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Идентифициране на неидентифицирани вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Актуализиране на оценените професионални рискове. Проектиране на допълнителни превантивни мерки за защита и промоция на здравето. 11. Ергономичност на работните места и процеси. 12. Системи за индивидуално и фирмено управление на стреса при работа. 13. Мерки за подобряване на социалното партньорство във фирмата. 14. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 15. Подобряване на санитарно-битово състояние на работната среда. 16. Въвеждане на система за подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 17. Повишаване на ефективността на инструктажите и на информираността на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 18. Аварийна и пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 19. Повишаване на ефективността на управлението на БЗР. 20. Проектиране на работеща система от стимули и санкции за дейностите, свързани с БЗР. Обосновка на дейността: Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели заложени в проекта. Анализът представлява основа за обективна оценка и обосновка за оптимизиране на работните процеси и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Анализът ще даде отговор какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието.
Дейност 3: Усъвършенстване на съществуващата Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 в съответствие с принципите и указанията на БДС ISO 31000:2011. Описание на дейността. 1.Анализ на съществуващото състояние Определяне на процесите и опасностите във фирмата, за които е необходимо писмено описване; анализ на съществуващото състояние. Анализиране на записите по условия на труд, преглед на документооборота за съответствие с изискванията на принципите и насоките залегнали в стандарта БДС ISO 31000:2011. Извършване на необходимите актуализации. 2. Съставяне на план-програма и план-график за разработване на документите и внедряване на стандарта. 3 .Обучение на специалистите от фирмата Обучение на ръководството и специалисти за структурата, функциите и задачите на стандарта БДС ISO 31000:2011. 4. Разработване и документиране на стандарта 4.1 Изпълнителят разработва основните процедури от състава на стандарта , съгласно изискванията на БДС ISO 31000:2011. 4.2 Изпълнителят разработва проекти на работните процедури от състава на стандарта , които се допълват от Възложителя. 4.3 Съгласуване на процедурите с участието на Изпълнителя и Възложителя и утвърждаване на: • Отговорните лица за развитието на политиката за управление на риска в рамките на тяхната организация; • Отговорни лица за ефективното управление на риска в рамките на организацията като цяло или в рамките на определени области, проекти или дейности; • Служителите, които трябва да преценят ефективността на организацията за управление на риска,разработващите стандарти, наръчници, процедури и кодекси за добра практика, в които изцяло или частично, се определя как да бъде управляван рискът в рамките на конкретния контекст на тези документи. 5.Прилагане на стандарта Обосновка на дейността: Прилагането на стандарта ще допринесе за ефективно управление на риска в съответствие с целите на настоящата процедура и ще гарантира прилагането на следните принципи: • Управлението на риска създава и защитава стойност; • Управлението на риска е неразделна част от всички организационни процеси; • Управлението на риска е част от процеса на вземане на решения; • Управление на риска е насочено срещу несигурността; • Управлението на риска е систематично, структурирано и навременно; • Управлението на риска се основава на най-добрата налична информация; • Управлението на риска е приспособено към организацията; • Управлението на риска отчита човешките и културните фактори; • Управлението на риска е прозрачно и всеобхватно; • Управлението на риска е динамично, повтарящо се и отговарящо на промените; • Управлението на риска улеснява постоянното усъвършенстване на организацията.
Дейност 4: Закупуване на ЛПС. Описание на дейността: № по ред ЛПС Описание на целевата група по категории работници Персонала в рудничен технологичен транспорт Персонала в обогатителна фабрика „Асарел” Персонала в рудник „Асарел Минни спасители Заварчици Работници от цех "Екстракция и електролиза" Общ бр. ЛПС 1 Пожарникарска каска 9 9 3 Автоматичен фотосоларен заваръчен шлем 30 30 4 Специално работно облекло устойчиво на киселинни въздействия - комплект 38 38 5 Памучна шапка с козирка и пластмасов предпазител за главата 156 327 238 721 Обосновка на дейността: Използваните към момента ЛПС осигуряват необходимата минимална защита на работниците, но идентифицираните ограничения по отношение класа на защита и изискванията за по-висока функционалност налагат подмяната им с ЛПС от по-висок клас на защита, по-висока функционалност, даваща възможност за безопасно изпълнение на трудовите задължения.
Дейност 5: Закупуване на оборудване за БЗР Подобрено оборудване при спасяване на пострадали от обгазена и задимена среда. Минимизиране на риска от нерегламентирани дейности при поддръжка и ремонт на електро- и механо-оборудването.
Дейност 6: Обучения за безопасна работа с нововъведено оборудване. Описание на дейността. Целева група – Аварийно-спасителната група – 9 човека. Програма /тематичен план/ за провеждане на обучение за работа с изолираща дихателна система с апарат със сгъстен въздух с втора връзка за присъединяване на спасителна качулка за извеждане на пострадал от обгазена и задимена среда и оказване на първа долекарска помощ 1. Устройство на изолираща дихателна система с апарат със сгъстен въздух. 2. Правила за работа и прилагане на изолираща дихателна система с апарат със сгъстен въздух. 3. Правила за евакуация с използване на изолираща дихателна система с апарат със сгъстен въздух. 4. Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението. 5. Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание. 6. Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/ 7. Първа долекарска помощ при остри отравяния от обгазена и задимена среда. 8. Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания. 9. Първа долекарска помощ при кръвотечение. 10. Първа долекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека. Обосновка - необходимост от обучение и усъвършенстване на подготовката на аварийно спасителната група при оказване на първа долекарска помощ и придобиване на умения за работа с аварийно спасително оборудване.
Дейност 7: Разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за провеждане на обучението за работа с изолираща дихателна система с апарат със сгъстен въздух с втора връзка за присъединяване на спасителна качулка за извеждане на пострадал о Описание на дейността. № Оборудване и материали Брой 1 Специален манекен, тяло с глава - комплект 2 2 Анатомично табло скелетна част 1 3 Анатомично табло мускулна част 1 4. Комплект надуваеми шини 6 5 Турникет 3 6 Еластичен бинт 15.2 см. Х 4.5 см. 5 7 Марли 7.5 см. Х 7.5 см. 5 Обосновка на дейността: Предвидените материали, консумативи, визуализация и учебни средства са необходими за провеждане на ефективен учебен процес.
Дейност 8: Придобиване на компютри и хардуер. Описание на дейността. Придобиване на компютри и хардуер № Активи и материали Брой 1 Екран /стенен/ 2метра 1 Обосновка на дейността. Мониторинг на условията на труд отговарящи на изискванията на „Наредба № 5/11.05.1999 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, ДВ, бр.47/21.05. 1999”.
Дейност 9: Придобиване на дълготрайни не материални активи. Софтуер за текуща оценка на риска при работа и постоянен мониторинг на условията на труд Описание на дейността. Придобиване на дълготрайни не материални активи. Софтуер за текуща оценка на риска при работа и постоянен мониторинг на условията на труд. Обосновка на дейността. Софтуерно осигуряване на компютъризирана система за практическа оценка на риска при работа и мониторинг на условията на труд отговарящи на изискванията на „Наредба № 5/11.05.1999 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, ДВ, бр.47/21.05. 1999”.
Дейност 10: Информиране и публичност. Описание на дейността. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1 .Инсталиране на постоянна обяснителна табела. 2. В хода на изпълнение на програмата бенефициентът поставя информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията, в съответствие с указанията залегнали в ръководството за изпълнение на проекти по съответната процедура. 3. Когато определена операция се ползва от финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бенефициентът се задължава да информира участниците в операцията за финансирането от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 4. Всеки документ, включително всяко уверение за участие или друг сертификат,свързани с операция от този тип включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 5. Организиране на информационна пресконференция за стартиране и финализиране на проекта. Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общността и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване на конкурентно способността на професионалната мобилност на заетите лица.
Дейност 11: Одит на изпълнението на проекта. Описание на дейността: Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността: Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчват независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 641 BGN
Общ бюджет: 151 344 BGN
БФП: 121 075 BGN
Общо изплатени средства: 121 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 320 BGN
2014 22 755 BGN
2015 0 BGN
121 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 572 BGN
2014 19 342 BGN
2015 0 BGN
102 914 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 748 BGN
2014 3 413 BGN
2015 0 BGN
18 161 BGN
Финансиране от бенефициента 36 728 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз