Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0022-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-08001
Наименование: Гарантиране на здравето и безопасността при работа на работещите в БУНАЙ АД
Бенефициент: "БУНАЙ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в Бунай АД и повишаване на ефективността на производството при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта. Добро управление. 1.1. Сформиране на екип на проекта. Екипът на проекта включва: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиране на план за действие, ако е необходимо и прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите. 1.2. Добро управление на проекта. В рамките на дейността ще бъде разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Процедурата ще отчита в максимална степен задълженията на Бунай АД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 55/12.03.2007 г.; съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Оперативното ръководство за управление на проекти по настоящата схема.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на изпълнители. При избора на изпълнители Бунай АД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Анализ на моментното състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Бунай АД Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“, а именно: I. Въведение; II. Изложение и анализ; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; IV. Заключение
Дейност 4: Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 Дейността включва: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори.
Дейност 5. Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 Дейността включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по дейност 4. да извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6: Закупване на лични предпазни средства При извършване на дейности, с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят утвърждава на основание Чл.288 и Чл.296 от КТ списък на полагащато се безплатно и специално работно облекло и ЛПС. Преди избора на работното облекло и ЛПС е извършена оценка и подбор за закупуване на същите и това, дали задоволяват изискванията на Чл.4, 5, 6, 7 и 8 от Наредба №3. Експлоатационните и техническите им характеристики са дадени към оценката, които са неразделна част от нея. Подбраните ЛПС осигуряват: 1. Защита от рисковете, за които се прилагат 2. Отговарят за условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска 3. Съобразени са с ергономичните изисквания със Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн. ДВ бр.124/97г/ 4. Осигурена е съвместимост при носене на две и повече ЛПС С оглед на спецификата на производството във фирма Бунай АД, работодателят е утвърдил съответния списък, които е приложен към настоящото проектно предложение. В рамките на дейност 6 ще бъдат закупени следните видове ЛПС: - Обувки с метално бомбе- клас S3 – 23 броя - Респираторна маска Р2 - за защита от прах и аерозоли маска – 11 броя - Лицева респираторна полумаска - за защита на дихателните пътища – 1 брой - Защитни очила – поликарбонотни стъкла с покритие срещу надраскване и изпотяване – 22 броя - Ръкавици - нитрилни – 11 броя - Антифони - външни – 6 броя - Гащеризон със защита срещу прах и изпръскване, EN13982– 11 броя
Дейност 7: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, Бунай АД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Изработване на 400 броя информационни листовки, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • 1 бр. обозначителна табела; • 1 публикация в пресата; • 1 статия на интернет страницата на дружеството - www.bunay.com • Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни.
Дейност 8 : Техническо и финансово отчитане на проекта Финалните технически и финансови и доклади ще се изготвят в съответствие с изискванията на договарящия орган и указанията, разписани в ръководството за управление. През последния проектен месец екипът по проекта ще изготви окончателните технически доклад и финансов отчет. Двата документа ще бъдат изготвени на базата на реално реализираните дейности и изразходвани разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 071 BGN
Общ бюджет: 80 461 BGN
БФП: 80 461 BGN
Общо изплатени средства: 80 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 414 BGN
2013 0 BGN
2014 64 042 BGN
2015 0 BGN
80 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 952 BGN
2013 0 BGN
2014 54 436 BGN
2015 0 BGN
68 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 462 BGN
2013 0 BGN
2014 9 606 BGN
2015 0 BGN
12 068 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз