Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0158-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-01001
Наименование: Подобряване на условията на труд и изграждане на система за управление на здравето и безопасността при работа в Милия Джо ЕООД
Бенефициент: "МИЛИЯ ДЖО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: - подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. - Повишаване на производителността на заетите лица. - Внедряване на модерни европейски подходи за управление на безопасните и здравословни условия на труд
Дейности: Дейност 1 Стартиране на проекта Начало на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно ПМС 55/12.03.2007 год. За долуописаните дейности ще бъдат избрани изпълнители със цел постигане на максимален ефект и осигуряване на високо качество и експертиза при тяхната реализация. Съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 год. ще бъдат избрани изпълнители на следните дейности: 1. Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; 2. Реконструкция и доизграждане на вентилационна система в Производствено хале и Довършителен участък; 3. Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001; 4. Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001.
Дейност 3 Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: I. Въведение – анализ на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, включващо: 1. Оценка на риска и всички свързани с нея документи; 2. Вид производство и използвани технологии и характерни производствени вредности; 3. Проблемите за здравето и безопасността, и предприетите мерки в тази връзка; 4. Характеристиките на работещите във фирмата – общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 5. Данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест; 6. Запознаване с прилаганите работни методи и практики, измерване на експозицията; 7. Нивото на знанията на работещите за възможните проблеми за здравето и безопасността; 8. Планове за промени в производството, въвеждане на нови технологии, машини и съоръжения, промени в организацията на труда; 9. Организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието, включващо: 1. изследване, анализиране и оценяване състоянието на организацията на труда и избиране на обектите и насоките на усъвършенстването й; 2. описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; 3. разработване на план за усъвършенстване на основата на разкритите чрез анализа резерви, планиране на мероприятия с конкретни срокове за внедряване, отговорници за изпълнението им и определяне на икономическия ефект от всяко мероприятие. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – препоръки и необходима обосновка за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение – общи препоръки и изводи за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа, използваните технологии и практики и тенденции за развитие.
Дейност 4 Реконструкция и доизграждане на вентилационна система в Производствено хале и Довършителен участък. С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и инвестирането в човешкия капитал ще се извърши реконструкция и доизграждане на вентилационна система в залите на шевен участък и довършителен участък, чрез изграждане на допълнителни съоръжения за охлаждане, които да предотвратяват претопляне. Анализ и обосновка за необходимостта от модернизацията на вентилационна система е подробно описано в т.4.4 от апликационната форма.
Дейност 5 Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 OHSAS 18001 представлява международно признат стандарт, който съдържа изисквания към Системи за безопасни условия на труд. Въвеждането на Системи за безопасни условия на труд в организацията цели свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на Системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски практики. Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати, да се подобри имиджа на организацията на пазара, на който тя оперира. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на МИЛИЯ ДЖО ЕООД, като организация стремяща се към:  Повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците; Освен това, МИЛИЯ ДЖО ЕООД желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на Система за управление на здравето и безопасността при работа в организацията са:  Подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;  Здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБР да може да бъде измервана и подобрявана;  Позволява на ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск;  създава механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд;  осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;  Повишава доверието в организацията както от страна на служителите, така и от гледна точка на нейните бизнес партньори, клиенти, акционери и др. Дейността ще включва:  Дефиниране на политика и цели по здраве и безопасност  Разработване на Документацията на СУЗБР, съгласно изискванията на стандарта  Внедряване на СУЗБР  Провеждане на Вътрешен одит на СУЗБР  Подготовка за сертификация
Дейност 6 Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 Международно валидната сертификация спрямо стандарт OHSAS 18001 допринася за: • независимо и признато доказателство за спазване на нормативно изискуеми и международно пазарно признати практики за управление на здравето и безопасността при работа; • дисциплиниране на предприятието чрез ежегоден контрол по отношение на поддържане, спазване и постоянно подобряване на СУЗБР, а оттам и на постоянно прилагане на модерните практики и стандарти за безопасни и здравословни условия на труд; • Независима експертна оценка за прилаганите практики и формулирани изисквания по отношение на условията на труд. Дейността се състои от следните етапи: 1) Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006 (EN 45012/ISO/IEC Guide 62). Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. Сертификационният одит се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: 2) Одит Етап 1 - ще се проведе на място в МИЛИЯ ДЖО ЕООД като одитът включва следните дейности: - Обиколка на работната площадка, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите във МИЛИЯ ДЖО ЕООД; - Обсъждане и потвърждаване на предложения от МИЛИЯ ДЖО ЕООД обхват на сертификация и предмет на дейност; - Преглед на документираната СУЗБР, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана; Потвърждение, че СУЗБР е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на МИЛИЯ ДЖО ЕООД на дата за одит Етап 2. Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. 3) Одит Етап 2 - ще се проведе на място във МИЛИЯ ДЖО ЕООД и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива); - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБР и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001 и предмета на дейност; - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБР и нормативните изисквания; - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБР. Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18000 и да издаде сертификат на МИЛИЯ ДЖО ЕООД.
Дейност 7 Дейности по популяризиране на резултати на проекта МИЛИЯ ДЖО ЕООД ще прилага подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъдат извършени следните мерки за информиране и публичност: • една информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в производствената база МИЛИЯ ДЖО ЕООД; • визуализация на всички документални резултати от проекта във връзка с изпълнение на дейности 2, 3, 5 и 6; • поставяне на стикери на доставеното и монтирано охладително съоръжение.
Дейност 8 Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 729 BGN
Общ бюджет: 101 331 BGN
БФП: 101 331 BGN
Общо изплатени средства: 101 321 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 946 BGN
2013 0 BGN
2014 80 375 BGN
2015 0 BGN
101 321 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 804 BGN
2013 0 BGN
2014 68 319 BGN
2015 0 BGN
86 123 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 142 BGN
2013 0 BGN
2014 12 056 BGN
2015 0 BGN
15 198 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз