Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/042
Наименование: Деултум - врата към загадъчната Странджа
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Създаване и промоция на модерна туристическа инфраструктура и развитието на туристически атракции в Община Средец в подкрепа на балансирано устойчиво развитие на туризма в Бургаски регион.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Избор на фирма за подготовка на тръжна документация
дейност 3 Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 4 Изпълнение на строително-ремонтни дейности
Дейност 5 Доставка на обзавеждане и оборудване за Археологическата база и за „Геймановата Къща”
Дейност 6 Осъществяване на авторски и строителен надзор
Дейност 7 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8 Обучение на екскурзоводи и аниматори
Дейност 9 Изготвяне на маркетингова стратегия и рекламна кампания.
Дейност 10 Дейности за визуализация и публичност на проекта
Дейност 11 Отчетност, мониторинг и одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 293 493 BGN
Общ бюджет: 2 606 755 BGN
БФП: 2 123 403 BGN
Общо изплатени средства: 1 431 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 123 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 431 046 BGN
1 431 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 804 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 216 389 BGN
1 216 389 BGN
В т.ч. Национално финансиране 318 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 214 657 BGN
214 657 BGN
Финансиране от бенефициента 490 548 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз