Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентоспособност чрез енергоефективно модернизиране на производството на метални изделия
Бенефициент: "ХЪС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) в модерни и високопроизводителни линии за производство на кръгли, квадратни и правоъгълни електрозаварени тръби и по Компонент 2 за соларна инсталация за топла вода
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Управление на проекта и мониторинг
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на технологични линии за надлъжно рязване на рулонна стомана и производство на електрозаварени тръби по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка и инсталиране на соларна система за топла вода.
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 8: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АСО-КС" ООД
"ХЕРКАЛ" ЕООД
"Витаро" ООД
"АРТ ГРУП ДИЗАЙН" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 985 337 BGN
Общ бюджет: 7 957 266 BGN
БФП: 3 978 633 BGN
Общо изплатени средства: 3 978 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 978 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 978 633 BGN
2015 0 BGN
3 978 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 381 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 381 838 BGN
2015 0 BGN
3 381 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 596 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 596 795 BGN
2015 0 BGN
596 795 BGN
Финансиране от бенефициента 3 985 337 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 дял енергия от ВЕИ спрямо общото количество енергия, потребявано от подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой)
Индикатор 7 Индикатор 1: Сформиран екип за управление на проекта.
Индикатор 8 Индикатор 2: Изготвени документи и проведени тръжни процедури за избор на изпълнители
Индикатор 9 Индикатор 3: Брой закупени и въведени в експлоатация нови технологични линии
Индикатор 10 Индикатор 4: Брой закупени и въведени в експлоатация соларни системи за топла вода
Индикатор 11 Индикатор 5: Изработени информационни табели
Индикатор 12 Индикатор 6: Изработени и поставени информационни стикери
Индикатор 13 Индикатор 7: Предадени доклади за одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз