Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.03-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.5-03/2011/002-03
Наименование: ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.06.2012
Начална дата: 09.07.2012
Дата на приключване: 09.07.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Реализирането на проекта цели постигането на непосредствен ефект върху качеството на живот в града, но също така представлява потенциал за развитие в дългосрочен план.
Дейности: Финансов одит
Независим надзор (BRT коридор, съоръжения за колоездене, крайни спирки мерки за достъпност, ); Независим надзор (Предимство на МГОТ по кръстовища); Билетна система – надзор.
Организация и управление на проекта
Нов подвижен състав
Предимство на МГОТ по кръстовища, информационна система, център за управление на МГОТ – СМР, проектиране, доставка
Независим надзор (Подобрения на ПТБ)
Мерки за осигуряване на публичност
BRT коридор, съоръжения за колоездене, крайни спирки, мерки за достъпност СМР, проектиране, авторски надзор, доставка
Подобрения на ПТБ – СМР, проектиране и доставка
Билетна система – СМР, проектиране, авторски надзор, доставка
Подготовка на документации за възлагане на Процедури по ЗОП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 999 831 BGN
Общ бюджет: 87 256 768 BGN
БФП: 87 256 768 BGN
Общо изплатени средства: 81 890 525 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 256 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 590 867 BGN
2014 18 963 706 BGN
2015 26 335 952 BGN
81 890 525 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 168 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 102 237 BGN
2014 16 119 150 BGN
2015 22 385 559 BGN
69 606 946 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 088 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 488 630 BGN
2014 2 844 556 BGN
2015 3 950 393 BGN
12 283 579 BGN
Финансиране от бенефициента 5 865 720 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания)
Индикатор 3 Брой население, облагодетелствано от подобрения масов градски обществен транспорт (допълнително население, което не е използвало обществения транспорт преди подобренията)
Индикатор 4 Брой новосъздадени работни места (изчислява се за целия период на изпълнение на проекта).
Индикатор 5 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт..
Индикатор 6 Дължина на новоизградените велосипедни алеи
Индикатор 7 Дължина на изградения BRT коридор
Индикатор 8 Брой от МГОТ превозени пътници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз