Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0521-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на „Ремко” ООД чрез модернизиране и обновление на производственото оборудване
Бенефициент: "РЕМКО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на „Ремко” ООД чрез модернизиране и обновление на производственото оборудване
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2 Избор на доставчици
Дейност 3 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването
Дейност 4 Визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 5 Одит
Разходи за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 613 969 BGN
Общ бюджет: 690 651 BGN
БФП: 483 456 BGN
Общо изплатени средства: 483 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 483 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 483 456 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
483 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 410 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 410 937 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
410 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 518 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 518 BGN
Финансиране от бенефициента 263 130 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 7 Проведена процедура открит избор
Индикатор 8 Подписани договори с избраните доставчици
Индикатор 9 Доставени и въведени в експлоатация нови ДМА
Индикатор 10 Сключен договор с рекламна агенция
Индикатор 11 Изработени и поставени информационни табели
Индикатор 12 Изработени и поставени стикери
Индикатор 13 Сключен договор с експерт счетоводител
Индикатор 14 Изготвен финален доклад за фактическите констатации
Индикатор 15 Проведена процедура за избор на консултантска фирма за подготовка на проектното предложение
Индикатор 16 Сключен договор с консултантска фирма за подготовка на проектното предложение
Индикатор 17 Нарастване на производителността
Индикатор 18 Увеличение на количеството използван материал – неръждаема ламарина – 2мм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз