Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0086-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на технологичния процес във „Формекс” ООД чрез технологично обновление
Бенефициент: ФОРМЕКС ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване конкурентоспособността на дружеството на ниво национален и външен пазар, чрез модернизация на технологичната база, подобряване и оптимизиране на производствения процес, производство на изделия и предлагане на услуги с висока добавена стойност и качество, задоволяващо изискванията на клиентите и съобразено с европейските директиви за безопасна експлоатация и опазване на околната среда.
Дейности: Дейност 1-1 Разработване на тръжна документация по процедура за открит избор на доставчик на предвидените съоръжения и машини, съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г
Дейност 1-2 Обявяване на тръжна процедура за открит избор на доставчик на предвидените машини и съоръжения
Дейност 1-3 Провеждане на търг;
Дейност 1-4 Сключване на договор с одобрения подизпълнител и закупуване на предвиденото технологично оборудване
Дейност 1-5 Доставка на технологичното оборудване; Подсвързване и пускане в експлоатация на новозакупеното технологично оборудване
Дейност 2-1 Събиране на оферти от фирми, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване
Дейност 2-2 Подбор на фирма подизпълнител по количествено - стойностни показатели
Дейност 2-3 Сключване на договор с избраната за подизпълнител фирма
Дейност 2-4 Доставка на услугата
Дейност 3” Услуга по изготвяне на проектното предложение”/ Дейността се извършва предварително по описания в т. 5.3 метод/
Дейност 4-1 Събиране на оферти от фирми, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване
Дейност 4-2 Подбор на фирма подизпълнител по количествено - стойностни показатели
Дейност 4-3 Сключване на договор с избрания регистриран одитор
Дейност 4-4 Доставка на услугата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 204 980 BGN
Общ бюджет: 262 907 BGN
БФП: 184 035 BGN
Общо изплатени средства: 184 035 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 184 035 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
184 035 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 156 430 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 605 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 605 BGN
Финансиране от бенефициента 87 849 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Разработена тръжна документация по процедура за открит избор на доставчик на предвидените за закупуване машини и съоръжение съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г
Индикатор 9 Сключени договори с одобрените доставчици на машини и съоръжение
Индикатор 10 Закупено технологично оборудване
Индикатор 11 Табели;
Индикатор 12 .Стикери;
Индикатор 13 Извършен одит на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз