Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0002-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-2-67
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит"
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 15.06.2012
Начална дата: 11.07.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит, включително и общини Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица
Дейности: Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Строителен надзор 7.2. Авторски надзор
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1.Управление на проекта 5.2 Публичност
Дейност 6: Одит
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
Дейност 1: Подготовка, проучвания и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране изготвени преди кандидатстване Под-дейност 1.1.1 Проучвания и проектиране
Дейност 3: Строително-монтажни работи Дейност 3.1. Изграждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит: Дейност 3.1.1. Външни връзки Дейност 3.1.2. Строителни работи – общо Дейност 3.1.3. Доставка на машини и съоръжения за експлоатацията на депото. Стационарно оборудване Дейност 3.2. Изграждане на център за рециклиране – РЦУО Луковит Дейност 3.2.1. Строителни работи – вкл. в регионално депо Дейност 3.2.2. Стационарно оборудване - вкл. в обществената поръчка за изграждане на регионалното депо Дейност 3.3. Изграждане на инсталация за „зелено” компостиране Дейност 3.3.1. Строителни работи - вкл. в обществената поръчка за изграждане регионално депо Дейност 3.3.2. Стационарно оборудване Обект 2: Претоварна станция - Тетевен Дейност 3.4. Изграждане на Претоварна станция – Тетевен: Дейност 3.4.1. Външна инфраструктура на ПС Тетевен Дейност 3.4.2. Строителни работи ДейДейност 3.5. Изграждане на общински център за рециклиране – на ПС Тетевен Дейност 3.5.1. Строителни работи Дейност 3.5.2. Стационарно оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 241 114 BGN
Общ бюджет: 20 944 276 BGN
БФП: 19 897 097 BGN
Общо изплатени средства: 18 976 581 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 897 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 307 613 BGN
2013 1 172 935 BGN
2014 4 483 998 BGN
2015 10 012 035 BGN
18 976 581 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 912 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 811 471 BGN
2013 996 994 BGN
2014 3 811 399 BGN
2015 8 510 230 BGN
16 130 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 984 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 496 142 BGN
2013 175 940 BGN
2014 672 600 BGN
2015 1 501 805 BGN
2 846 487 BGN
Финансиране от бенефициента 1 116 461 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени и въведени в експлоатация регионално депо за битови отпадъци
Индикатор 2 Изградена регионална система за УО - Луковит
Индикатор 3 Изградени и въведени в експлоатация съоръжения за компостиране
Индикатор 4 Изградени и въведени в експлоатация претоварни станции
Индикатор 5 Изградени и въведени в експлоатация центрове за рециклиране
Индикатор 6 Население, обслужвано от регионална система за управление на отпадъците - Луковит (Реф. АРП модел „Прогноза за изменение на населението”)
Индикатор 7 Новосъздадени работни места - мъже
Индикатор 8 Новосъздадени работни места - жени
Индикатор 9 Количество отпадъци третирано в рамките на регионалната система за управление на отпадъците – Луковит (Реф. Масов баланс)
Индикатор 10 Процент рециклиран отпадък в рамките на регионалната система – Луковит от общото количество генерирани отпадъци (Реф. ПИП Масов баланс)
Индикатор 11 Процент компостиран отпадък Спрямо генерирани битови отпадъци (Реф. ПИП Масов баланс)
Индикатор 12 Процент компостиран отпадък Спрямо разделно събрани зелени отпадъци от обществени площи (Реф. ПИП Масов баланс)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз