Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0143-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-10001
Наименование: "Подобряване на условията на труд във фирма "Жоан" ЕООД чрез проектиране на модерна организация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда"
Бенефициент: "ЖОАН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд във фирмата чрез въвеждане на новаторски и адаптивни форми на организация на труда, както и постигане на здравословни и безопасни условия на труд, подобряване качеството на работата и повишаване на производителността на труда на заетите лица и конкурентноспособността на фирмата посредством намаляване на риска от злополуки, инциденти и увреждане на здравето в трудова среда. Това ще спомогне за поддържането на устойчив пазарен дял на фирмата, както и за оптимизиране на предлаганите услуги и цени.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на мениджърски екип. Организация и управление на проекта. Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи: • изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. Организиране и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнители за дейностите, които ще бъдат възлагани по реда на Постановление на Министерски съвет 55 от 12.03.2007 г. и последващите му изменения Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Касае се за: 1. Избор на изпълнител за изготвяне на анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране, при необходимост, в следствие констатациите на анализа, на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на производството и ограничаване на риска от трудов травматизъм и професионална заболеваемост; 2. Избор на изпълнители за внедряване на международен стандарт (BS OHSAS 18001:2007), който ще гарантира надежден механизъм за управление и мониторинг на равнището на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата. С оглед спецификата на сертификационния процес, ще бъдат наети двама различни независими изпълнители, които да извършат следното: 2.1. Подготовка за внедряване на стандарта BS OHSAS 18001:2007; 2.2. Сертифицираща фирма, отговорна за издаването на сертификат за внедрен BS OHSAS 18001:2007; 3. Избор на изпълнител, който да извърши дейността, свързана с осигуряване на информиране и публичност; 4. Избор на изпълнител, който да извърши предвидените СМР по проекта - подмяна на старите дограми в помещения, собственост на фирмата, с цел подобряване на физичното състояние на работната среда (микроклимата). Обосновка: Възлагане на тези услуги и доставки ще бъде осъществено в съответствие с реда, предвиден в ПМС №55/2007 г. и последващите му изменения. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на произ Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 4. Внедряване на международен стандарт (BS OHSAS 18001:2007), който ще гарантира надежден механизъм за управление и мониторинг на равнището на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата Описание: Поради спецификата на дейността, тя ще бъде обособена в отделни поддейности: 4.1. Подготовка за внедряване на стандарта BS OHSAS 18001:2007 от компетентен външен изпълнител; 4.2. Издаването на сертификат за внедрен BS OHSAS 18001:2007 от сертифицираща фирма. Първата поддейност включва избраният изпълнител: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори. Втората поддейност включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по поддейност 4.1, да извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 5. Подобряване на физичното състояние на работната среда (микроклимата), чрез постигането на по-подходящи фактори – температура, влажност и скорост на движение на въздуха Описание: Производственият микроклимат представлява физичното състояние на работната среда, характеризиращо се с комплекс от метеорологични фактори (температура на въздуха, влажност на въздуха, топлинно излъчване, скорост на движение на въздуха), които оказват влияние върху терморегулацията и функционалните възможности на човешкия организъм. Тъй като служителите на Жоан „ЕООД“ пребивават целодневно в складовите и търговски помещения на фирмата, извършвайки комплексни трудови дейности – комуникация с клиенти и партньори на фирмата, работа с компютър, пренос на тежки товари, подреждане на складови наличности. Редуването на физически и умствен труд, прави персонала изключително чувствителен към температурата в помещенията и към влажността на въздуха, топлинното излъчване и скоростта на движение на въздуха. По тази причина ръководството на фирмата е предприело всички необходими мерки по отоплянето и вентилирането на помещенията, но невъзможността да се подменят дограмите на помещенията, не позволяват постигането на максимална ефективност на системата. По тази причина, възможността да се реализира настоящата дейност по проекта, ще подкрепи и доразвие усилията на кандидата да предложи максимално здравословни и безопасни условия на труд на своите служители. Обосновка: Подмяната на старата дограма с нова, ще надгради досегашните усилия на кандидата по отношение на осигуряването на по-безопасна и здравословна работна среда и едновременно с това ще подобри допълнително параметрите на микроклимата.
Дейност 6. Визуализация и публичност Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Осигури провеждането на две пресконференции в началото и края на проекта; - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в регионални печатни медии; - Поставяне на 2 броя информационни табели на видно място във фирмата. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 574 BGN
Общ бюджет: 105 595 BGN
БФП: 105 595 BGN
Общо изплатени средства: 105 585 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 314 BGN
2013 84 271 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 585 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 117 BGN
2013 71 631 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 748 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 197 BGN
2013 12 641 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 838 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз