Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0399-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07003
Наименование: Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД
Бенефициент: "СИЕЛА НОРМА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 22.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда чрез подобряване на условията на труд
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Сиела Норма АД По тази дейност ще бъде извършен анализ на работните процеси в Сиела Норма АД. Анализът ще послужи за оптимизиране на трудовата дейност и елиминиране на неефективните бизнес процеси. Чрез него ще се определят ключовите бизнес процеси и техните резултати, които създават добавена стойност за компанията. Анализът на процесите ще доведе до усъвършенстване на системата за управление на компанията, подобряване на конкурентоспособността, намаляване на разходите и повишаване на удовлетвореността на клиентите и служителите. Анализът ще включва няколко части: • Въведение, в което ще бъде описано сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; • Изложение и анализ, в което ще бъдат описани силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, направени оценки на риска, внедрени стандарти; • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в която ще са описани как ще се усъвършенства организацията на дейността; • Заключение, в което ще бъдат обобщени мерките за подобряване условията на труд и очакваните резултати след внедряването им. Анализът е мярка за подобряване на производителността на труда и оттам за подобряване на конкурентоспособността на компанията в условията на съвременния динамичен пазар.
Дейност 2: Модернизация на помещение в обект „Печатна база Сиела” Тази дейност се предвижда да бъде извършена в печатната база на Сиела Норма АД. Печатницата е разположена в сграда на ВТУ „Тодор Каблешков“ в гр. София, ул. „Гео Милев“ 158. Общата квадратура на помещението, в което са разположени трите цеха, е 395 м2. Помещението е разделено с портал на 2 отделни зали: по-голяма, която се използва за монтаж, копиране и печат е 267 м2, а по-малката - Книговезки цех е 128 м2. Височината на тавана в малкото помещение е 6 м., а в голямото таванът е на две нива – по-ниската част е 5,40 м., а по-високата – 6 м. Порталът, който разделя двете помещения е с височина 2,90 – 3 м. Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, работните помещения и работните места трябва да осигуряват безопасни условия на труд и опазване здравето на работещите. Не трябва да се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, нейонизиращи и лазерни лъчения в работните помещения и на работните места. През месец май 2011 г. в печатната база е извършено наблюдение на работните процеси, оборудването, помещенията, факторите на работната среда и процес и определяне на опасностите за работещите от службата по трудова медицина (СТМ), с която предприятието има подписан договор. Съгласно оценката на състоянието и на формиращите рискови фактори, СТМ в Протокол № 0561/09.05.2011 г. прави констатация, че условията на труд отговарят на минималните изисквания, но препоръчват да се направят подобрения във връзка с някои от факторите, на базата на извършеното наблюдение: • Тавана на помещението е много високо разположен и на места се лющи; • На места шумът в помещението е осезаемо висок; • Осветлението в помещението се осъществява от луминисцентни осветителни тела, които са високо разположени и видимо осветлението е недостатъчно. На базата на направените констатации, Комитета по условия на труд на предприятието на 10.05.2011 г. взема решение да се направи подобрение в печатницата – ремонт на тавана на помещението, който включва поставяне на окачен таван. Окаченият таван ще подобри условията на труд при пълно спазване на изискванията на Наредба № 7/23.09.99 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и по-точно на следните нейни членове: • Чл. 30. Повърхността на подовете, стените и таваните на помещенията се изработват по подходящ начин, който да не затруднява редовното им почистване съгласно производствените и хигиенните изисквания; • Чл. 134. При наличие на наднормени нива на шум на работните места в зависимост от технологичните възможности се прилагат технически решения за неговото ограничаване чрез екрани, кожуси, покрития, ограждания, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани, изолиране, дистанционно управление на машини и съоръжения, звукоизолирани кабини за персонала и др.; • Чл. 190. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Местата и зоните, свързани с експлоатацията и обслужването на работното оборудване, трябва да са подходящо осветени в съответствие с извършваната работа. Предвижда се окачения таван да се постави на нивото на портала, който разделя помещението на две зали. Осветлението ще бъде вградено в окачения таван. Чрез понижаването на височината на помещението ще се коригира нивото на шума и осветеността и ще се предостави възможност за редовно почистване.
Дейност 3: Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване В момента Сиела Норма АД е в процес на изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011 г. - “Технологична модернизация в СИЕЛА НОРМА АД”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. По този договор се придобиват активи по елемент „Инвестиции” – Колонаборна машина и Цифрова монохромна производствена печатаща система и линия за автоматизирани довършителни операции. Във връзка с нововъведеното оборудване се предвижда по проекта да бъдат разработени стандарти за безопасни условия на труд. Безопасността и здравето при работа, както и спазването на изискванията на законодателството в областта на безопасни и здравословни условия на труд са задължение и отговорност на работодателя. С оглед на това се предвижда да се разработят стандарти, които да защитават здравето и безопасността на работниците при работа с новото оборудване при пълно спазване на нормативната рамка в областта на БУТ. Стандартите ще се разработят след направения анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Ще бъдат съобразени с действащите правила по здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Най-общо стандартите ще включват: • Приложимото законодателство; • Информация за процесите, които са свързани с работата с конкретните машини; • Рискове, които застрашават работниците при работа с оборудването; • Инструкции за безопасна работа. Стандартите ще бъдат интегрирани в системата за управление на предприятието и ще бъдат обект на контрол от страна на работодателя. Чрез въвеждането на стандартите от една страна ще се подобри изпълнението на трудовата дейност, а от друга ще се повишат условията за безопасност при работа.
Дейност 4: Информиране и публичност В рамките на тази дейност ще бъде изпълнено следното: • Организиране на 2 информационни събития за местните и националните медии – за старта и приключването на дейностите по проекта; • Изработване на 6 информационни плаката във формат А1, които ще бъдат поставени на входовете на предприятието и печатницата и ще съдържат информация за проекта; • Изработване на 100 бр. Листовки за проекта, които ще бъдат раздавани на информационните събития и ще бъдат разпространени сред целевата група – формат А4, с 2 бига, цветност 4х4; • Изработване на 1 информационна табела –материал PVC, формат А3, цветност 4х4 • Публикуване на информация за проекта на интернет сайта на Сиела Норма АД. При реализирането на дейностите за информиране и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за визуализация относно финансовата подкрепа от ЕСФ и ЕФРР на УО на ОПРЧР.
Дейност 5: Управление на проекта Дейността се състои от следните поддейности: • Сформиране на екипа при стартиране на проекта и разпределение на отговорностите между неговите членове; • Разработване на детайлизиран план-график за реализиране на дейностите; • Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението; • Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на месечни справки, междинни, заключителен, годишен и полугодишен доклад и др. необходими документи. Оформяне на досие на проекта; • Провеждане на оперативни срещи на екипа, вкл. с избраните подизпълнители • Координационни, административни и счетоводни дейности. Целта на дейността е да се постигне ефективно управление на проекта и ефикасно и целесъобразно разходване на средствата. Екипът ще изготвя и подава необходимите документи на Договарящия орган, съобразно неговите изисквания. Ще отговоря за вътрешно фирмената комуникация с целевата група и реализиране на дейностите по проекта. Опитът и експертизата на кандидата по други проекти, финансирани от ОПРЧР са предпоставка за ефективно управление на проекта.
Дейност 6: Провеждане на процедури по ПМС 55 Дейността съдържа 4 поддейности: • Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; • Избор на изпълнител за провеждане на ремонтни дейности; • Избор на изпълнител за разработване на стандарти за безопасни условия на труд • Избор на изпълнител за провеждане на дейностите по информиране и публичност Съгласно изискванията за кандидатстване при изпълнението на проекта ще се проведат процедури за избор на изпълнител в съответствие с българското законодателство съгласно Постановление № 55 на Министерския съвет от 12.03.2007 г. Приемане на работата на всеки от избраните изпълнители ще става чрез подписване на приемо-предавателен протокол. Извършените разходи ще се доказват с първичен платежен документ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 480 BGN
Общ бюджет: 45 972 BGN
БФП: 45 972 BGN
Общо изплатени средства: 45 971 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 296 BGN
2013 38 626 BGN
2014 - 2 951 BGN
2015 0 BGN
45 971 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 752 BGN
2013 32 832 BGN
2014 - 2 508 BGN
2015 0 BGN
39 076 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 544 BGN
2013 5 794 BGN
2014 - 443 BGN
2015 0 BGN
6 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз