Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/066-02
Наименование: Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана
Бенефициент: Община Брусарци
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 13.06.2012
Дата на приключване: 13.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Брусарци
Описание
Описание на проекта: Общата цел на конкретното проектно предложение е максимално предотвратяване на рисковете за живота и здравето на населението и щетите върху инфраструктурата, сградния фонд, територията и околната среда, причинени от наводнения от повърхностни води в границите на с. Смирненски, община Брусарци.
Дейности: дейност 1 „Сформиране на екип за управление на проекта”
дейност 2 „Мерки за публичност”
дейност 3 „Избор на консултантска фирма за изготвяне на тръжна документация за СМР и независим строителен надзор ”
дейност 4 „Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР”
дейност 5 „Провеждане на процедура за избор на консултат за строителен надзор; Договор за авторски надзор”
дейност 6 „Изпълнение на СМР по проект; упражняване на авторски и строителен надзор”
дейност 7 „Въвеждане на обекта в експлоатация”
дейност 8 „Отчетност на проекта”
дейност 9 „Одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 714 BGN
Общ бюджет: 840 385 BGN
БФП: 838 675 BGN
Общо изплатени средства: 796 632 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 838 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 290 931 BGN
2014 277 114 BGN
2015 228 587 BGN
796 632 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 712 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 260 306 BGN
2014 247 944 BGN
2015 204 525 BGN
712 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 125 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 624 BGN
2014 29 170 BGN
2015 24 062 BGN
83 856 BGN
Финансиране от бенефициента 3 940 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 4 !Линейни метри изградени охранителни (отводнителни) канали за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 5 !Брой изградени съоръжения – шахти за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз