Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0285-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВЪВЕЖДАНЕ НА ISO 9001, CE МАРКИРОВКА И СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
Бенефициент: "И.Н.А. Трейдинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Понастоящем Българските МСП изостават значително в много области. Липсата на инвестиции в съвременни технологии, международно признати стандарти и управление на качеството (настоящият проект предвижда въвеждането на такива стандарти), високата енергоемкост на производствения процес, ниската производителност на труда, както и ниското ниво на управленски способности, се считат за най-съществените пречки за развитието на българските МСП. За да се наложат и да се превърнат в конкурентоспособен участник в Общия пазар на ЕС (вкл. да покрият високите изисквания за качество), МСП трябва да разполагат със средства и решения необходими за подобряване на тяхната конкурентоспособност и растеж на европейския пазар, да бъдат поощрявани инвестициите и да бъдат подобрени управленските умения.
Дейности: Дейност 1, „Определяне на ръководител проект и асистент по проекта”
Дейност 2, „Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация
Дейност 3, „Провеждане на търг за избор на консултант, избор на консултант и подписване на договор.”
Дейност 4, „Въвеждане ISO 9001” и въвеждане на СЕ маркировка”
Дейност 5, „Сертифициране на ISO 9001”
Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация”
Дейност 7, „Финансово отчитане на дейностите по проекта”
Дейност 8, "Визуализация на проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 534 BGN
Общ бюджет: 145 348 BGN
БФП: 109 011 BGN
Общо изплатени средства: 109 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 109 011 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 659 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 659 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 352 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 352 BGN
Финансиране от бенефициента 36 845 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създаване на инвестиции
Индикатор 6 Извършено проучване на нуждите на дружеството спрямо възможностите на пазара на софтуер/оборудване/услуги
Индикатор 7 1. Изгтвени документи за провеждане на тръжни процедури за избор на доставчик/доставчици на софтуера, оборудването или системата за управление; 2. Проведена оценка на кандидатите; 3.Подписани договори за доставка.
Индикатор 8 1. Подготвени междинни отчети; 2. Подготвени окончателни отчети.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз