Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1133-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите във Филкаб АД
Бенефициент: "Филкаб" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: С изпълнението на настоящия проект, Филкаб АД си поставя като обща цел да подобри конкурентноспособността и повиши ефективността на дейността си, като автоматизира и интегрира работните процеси и данни, свързани с тях в реално време, посредством внедряване на софтуерна система за планиране и управление на ресурсите (ERP).
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта Определяне на членовете на екипа за управление на проекта и разпределение на задачите им.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта Провеждане на тръжна процедура и сключване на договори с изпълнители.
Дейност 3: Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА, необходими за внедряване на софтуерната системаза управление на ресурсите Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на закупените ДМА.
Дейност 4: Закупуване и въвеждане в експлоатация насофтуерна система за управление на ресурсите Въвеждане на Софтуерна система в експлоатация.
Дейност 5: Извършване на дейности по публичност и визуализация Визуализация по проекта.
Дейност 6: Управление на проекта Управление на проекта
Дейност 7 Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФТС БЪЛГАРИЯ" ООД
"Ню ай" АД
Симплекс дизайн ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 364 837 BGN
Общ бюджет: 483 480 BGN
БФП: 362 610 BGN
Общо изплатени средства: 362 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 362 610 BGN
2015 0 BGN
362 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 308 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 308 219 BGN
2015 0 BGN
308 219 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 392 BGN
2015 0 BGN
54 392 BGN
Финансиране от бенефициента 121 612 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнител по ПМС 55/2007
Индикатор 5 Сключени договори с изпълнители след проведени тръжни процедури
Индикатор 6 Закупени и въведени в експлоатация ДМА, необходими за въвеждане на ERP система
Индикатор 7 Закупена и въведена в експлоатация софтуерна система за управление на ресурсите ERP система
Индикатор 8 Извършено управляние, мониторинг и отчетност на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз