Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0429-C0001
Номер на проект: 4МС-02-69-11/05.03.2013
Наименование: Въвеждане на международно признати стандарти в „ОРИОН БИЛДИНГ” ЕООД
Бенефициент: "Орион Билдинг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Повишаване конкурентноспособността на „ОРИОН БИЛДИНГ” ЕООД и гарантиране на постоянно високо качеството на произвежданите продукти чрез въвеждане на система за управление в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за услугите по въвеждане на система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001.
Дейност 2: Предварителен анализ, подготовка, разработване и внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001.
Дейност 3: Избор на изпълнител за доставката на машини и оборудване, допринасящи за постигане на съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001.
Дейност 4: Доставка, инсталиране, въвеждане и пускане в експлоатация на предвидените за закупуване по проекта активи, които допринасят за постигане и поддържане на съответствието със системата за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001.
Дейност 5: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за предоставяне на услугата по сертифициране на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001.
Дейност 6: Сертифициране на разработената и внедрена в „ОРИОН БИЛДИНГ” ЕООД система за управление в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001.
Дейност 7: Осигуряване на пибличност и информираност на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 995 BGN
Общ бюджет: 95 428 BGN
БФП: 71 571 BGN
Общо изплатени средства: 71 571 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 571 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 571 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 836 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 736 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 736 BGN
Финансиране от бенефициента 24 332 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупени, инсталирани и пуснати в експлоатация машини и оборудване
Индикатор 6 Индикатор 2: Обучени вътрешни одитори
Индикатор 7 Индикатор 3: Създадени инвестиции ( лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз