Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0221-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови конкурентни предимства за ФТС България чрез покриване на международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008 ISO/IEC 20000-1:2005
Бенефициент: "ФТС БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: повишаване на ефективността на компанията чрез възможността с подкрепа на ОП Конкурентоспособност да постигне съответствие с международно признати стандарти за качество БДС EN ISO 9001:2008 и ISO/ IEC 20000-1:2005, и да получи улеснен достъпа до информационни и консултантски услуги, отговарящи на нуждите и стратегията за развитие на предприятието
Дейности: Дейност I: Консултантски услуги, свързани с предварителен анализ, разработването и внедряване на ИСУ”
Дейност II: Закупуване и Въвеждане на софтуерна система за управление на работата с клиенти и helpdesk система”
Дейност III: Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за постигане на съответствие с на CRM и helpdesk системи
Дейност IV: Сертифициране на СУИС, съгласно изискванията на ISO 27001
Дейност V: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 482 BGN
Общ бюджет: 54 707 BGN
БФП: 41 030 BGN
Общо изплатени средства: 33 675 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 675 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 675 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 624 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 051 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 051 BGN
Финансиране от бенефициента 28 494 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Разработена и внедрена ИСУ
Индикатор 5 Индикатор 2: Закупени и въведени в експлоатация CRM и helpdesk системи
Индикатор 6 Индикатор 3: Закупенa и въведенa в експлоатация сървърна конфигурация
Индикатор 7 Индикатор 4: Сертифицирана ИСУ
Индикатор 8 Индикатор 5: Повишена удовлетвореност на клиентите от предоставената от ФТС поддръжка
Индикатор 9 Индикатор 6: Намалено времето за реакция на постъпилите задачи
Индикатор 10 Индикатор 7: Намалени производствени разходи
Индикатор 11 Индикатор 8: Извършена визуализация на проекта
Индикатор 12 инвестиции от проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз