Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на “Коаттех” ООД , чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и внедряване на „СЕ” маркировка”
Бенефициент: “КОАТТЕХ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на “Коаттех” ООД посредством покриване на международно признат стандарт в областта на управление на качеството и постигане на продуктово съответствие със съществените изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип по проекта”
Дейност 2 „Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008»
Дейност 3 „Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008»
Дейност 4. „Избор на консултантска организация за внедряване на „СЕ” маркировка фамилия пещи и камери за прахово боядисване»
Дейност 5. „Внедряване на „СЕ” маркировка фамилия пещи и камери за прахово боядисване»
Дейност 6. „Закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) ”
Дейност 7 „Избор на сертифицираща организация”
Дейност 8. „Сертификация по стандарт ISO 9001:2008»
Дейност 9. „Визуализация на проектните дейности”
Дейност 10. „Услуга по изготвяне на проектното предложение” /Дейността е предварително осъществена/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 604 BGN
Общ бюджет: 91 577 BGN
БФП: 68 683 BGN
Общо изплатени средства: 68 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 683 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 380 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 380 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 302 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 302 BGN
Финансиране от бенефициента 25 201 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Избрани изпълнители от страна на бенефициента.
Индикатор 6 Индикатор 1.1: Изпълнител за разработване и внедряване на СУК.
Индикатор 7 Индикатор 1.2: Изпълнител за сертифициране на СУК по стандарта ISO 9001:2008.
Индикатор 8 Индикатор 1.3: Изпълнител за внедряване на „СЕ” маркировка на фамилия пещи и камери за прахово боядисване
Индикатор 9 Индикатор 1.4: Изпълнител за доставка на ДМА
Индикатор 10 Индикатор 1.5: Изпълнител за доставка на ДНА
Индикатор 11 Индикатор 1.5: Изпълнител за изработване на обозначителна табела.
Индикатор 12 Индикатор 2: Успешно разработена и внедрена СУК в съответствие със стандарта ISO 9001:2008.
Индикатор 13 Индикатор 3: Получен сертификат за внедрена СУК по ISO 9001:2008.
Индикатор 14 Индикатор 4: Успешно внедрена „СЕ” маркировка на фамилия пещи и камери за прахово боядисване
Индикатор 15 Индикатор 5: Успешно доставени ДМА и ДНА
Индикатор 16 Индикатор 6: Поставена постоянна обозначителна табела в офиса на кандидата.
Индикатор 17 Индикатор 7: Публикувана информация за проекта на уеб страницата на компанията.
Индикатор 18 Индикатор 8: Успешно изпълнен и отчетен проект.
Индикатор 19 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз