Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на "Телелинк" ЕАД чрез внедряване на системи за управление.
Бенефициент: "ТЕЛЕЛИНК" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на „Телелинк” ЕАД чрез подобряване на качеството и ефективността от дейността, в резултат на въвеждане на системи за управление на процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии и управление на околната среда.
Дейности: Дейност 1: Избор на екип за управление на проекта и изготвяне на оперативен план
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Предоставяне на консултантска услуга за създаване и внедряване на система за управление на околната среда, в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001:2005
Дейност 4: Предоставяне на консултантска услуга за създаване и внедряване на система за управление на ИТ услугите, в съответствие с изискванията на стандарта ISO/IEC 20001-1:2011
Дейност 5: Предоставяне на професионални съвети и консултации за управление и въвеждане на софтуерни системи за постигане на съответствие на продукти с международните стандарти
Дейност 6: Разработване и внедряване на система за управление на процеси по продажба и внедряване на решения за малки и средни клиенти - Разширени CRM функции.
Дейност 7: Сертификация на Система за управление на околната среда, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 14001:2005
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Сертификация на Система за управление на IT услугите, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 20000-1:2011
Дейност 9: Доставка и внедряване на ДНА по проекта (специализирани софтуерни системи и модули)
Дейност 10: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА – хардуер.
Дейност 11: Визуализация на проекта
Дейност 12: Изготвяне на междинни и окончателни отчети/доклади по проекта
Дейност 13: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 385 565 BGN
Общ бюджет: 487 931 BGN
БФП: 365 948 BGN
Общо изплатени средства: 365 948 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 365 948 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
365 948 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 311 056 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
311 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 892 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 892 BGN
Финансиране от бенефициента 128 522 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Повишаване на качеството и намаляване на себестойността на предлаганите услуги
Индикатор 7 увеличаване на нетните приходи от продажба на компанията
Индикатор 8 повишаване ефективността на управлението и работата на екипа на компанията и намаляване на разходите за оперативна дейност
Индикатор 9 намаляване разходите за енергия
Индикатор 10 разширяване на клиентската мрежа извън страна
Индикатор 11 разширяване на пазарния дял в сектора за страната с 5%


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз