Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0035-C0001
Номер на проект: ESF-1107-08-07003
Наименование: Нов шанс - професионално обучение и заетост за безработните лица в гр. Кюстендил
Бенефициент: Читалище "Братство"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 08.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване интеграцията на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда чрез повишаване на тяхната конкурентоспособност и съз-даване на условия за трайна заетост.
Дейности: Дейност 1. Подготовка стартирането на проекта Подготовка на гражданските договори и сключване на договорите с екипа на проекта, експерт – анализатора и оперативните асистенти по дейност 2. Подготовка провеждането на тръжните процедури. Разработване на искането на авансово плащане
Дейност 2. Идентифициране на обезкуражените лица Дейността ще се ръководи от 1 експерт- анализатор, който ще разработи методологията за идентифициране на обезкуражените лица, ще обобщава данни в хода на процеса, ще разработи заключителен доклад и анализ в края на процеса на идентификация. За реализирането на идентификацията ще работят и 4 оперативни асистенти, които ще извършват непосредствените дейности по идентифицирането на обезкуражените лица. В екипа са включени представители на трите организации – партньори. Идентифицирането на обезкуражените лица от община Кюстендил ще се извърши на два етапа. През първия етап ще бъде разработена методологията за извършване на идентифициране на обезкуражените лица сред маргинализираните общности и ще бъдат проведени конкретни дейности сред целевата група с цел идентифициране на конкретни представители за включване в първото професионално обучение по проекта (20 лица). През втория етап ще се проведат конкретни дейности сред целевата група за да бъдат идентифицирани конкретни представители за включване във втората група за професионално обучение (20 лица). Идентифицираните лица ще бъдат насочвани към Дирекция „Бюро по труда” гр.Кюстендил за получаване на посреднически услуги.
Дейност 3. Мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги Идентифицираните лица ще бъдат насочени за получаване на посреднически услуги от Д „БТ” гр.Кюстендил. Експертите на Бюрото по труда ще проведат мотивационно обучение на обезкуражените лица за регистрация в Бюрата по труда и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост. Ще бъдат сформирани общо 2 групи с по 20 участника, които ще бъдат включени в мотивационното обучение. Лицата ще бъдат насочвани към професионално обучение по професия „Офис секретар” код 346020, специалност „Административно обслужване” код 3460201. При сформирането на групите ще се спазват принципа за равенство между половете, принципа за равните възможности и превенция на дискриминация Обучението ще се проведе в гр. Кюстендил.
Дейност 4. Избор на обучителна организация и разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми Проектът е насочен към безработни лица без образование, с ниска степен на обра-зование и без специалност и професия; трайно (продължително) безработни лица; неактивни лица; безработни представители на уязвими етнически групи. Спецификата на целевата група изисква преработване на учебната програма по професия „Офис секретар” и адаптирането й с особеностите на обучаваните. Ще бъде преработена както самата програма, така и отделни курсове (модули), включени в обучението. Професионалното обучение ще дава теоретични знания по съответните специалности, но акцентът ще бъде върху практическата работа – учебната и производствена практика за да се формират практически умения за справяне в конкретни ситуации. При провеждането на тръжната процедура за избор на обучаваща организация по професионалното обучение, кандидатите ще представят доказателства за наличие на капацитет – автобиографии на методисти-те, които ще разработят програмата и съдържанието на отделните курсове (модули).
Дейност 5. Професионално обучение Професионалното обучение ще бъде за част от професия. Ще се провежда обучение по професия „Офис секретар” код 346020, специалност „Административно обслужване” код 3460201. Продължителност 300 учебни часа, по минимум 6 учебни часа на ден, като акцент ще бъде върху учебната и производствена практика за изграждане да практически умения за справяне в конкретни ситуации.
Дейност 6. Стажуване при работодател За успешно преминалите професионално-то обучение по съответните специалности е осигурено тримесечно стажуване. Лицата ще бъдат назначени на трудов договор при 8 часов работен ден. Стажът на втората група ще се проведе след приключване на стажуването на лицата от първата група. Стажът ще се проведе при следните работодатели: - Народно читалище „Братство” – 6 човека от първата група и 6 човека от втората група - Народно читалище „Пробуда 1961” – 3 човека от първата група и 3 човека от втората група - Сдружение „ЛАРГО” – 3 човека от първата група и 3 човека от втората група
Дейност 7. Информация и публичност По проекта ще бъдат издадени следните информационни и рекламни издания: - рекламна дипляна, представяща проекта и финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР – тираж 500 бр., размер А4, пълноцветен печат, сгъната на 3 - изготвяне и отпечатване на 100 бр. плакати А3 пълноцветен печат, за популяризиране на проекта, поставени в офисите на организациите партньори и на други обществени места - 3 броя табели, по една за всеки от офисите на кандидата и партньорите по проекта - 5 публикации в местните медии, една публикация при стартирането на проекта (месец 2); една публикация с обява за предстоящите обучения; две публикации през 6 и 9 месец при приключване на професионалното обучение; една публикация при приключването на проекта за обявяване на постигнатите резултати (три от тях ще са платени) - 100 рекламни папки и 100 рекламни химикалки, които ще бъдат раздавани на пресконференциите и на участниците в обученията - 2 пресконференции: първата при стартирането на проекта и втората – при неговото приключване за популяризиране на постигнатите резултати. Ще бъдат поканени да присъстват представители на местните медии, институциите, имащи отношение към проекта, представители на НПО, граждани. На пресконференциите ще бъде представена схемата „Вземи живота си в свои ръце”, финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР за подпомагане включването на уязвими групи на пазара на труда. - Обновяване и актуализиране на сайта на Народно читалище „Братство”. Създаване на нова страница за проекта, на която ще се качва периодично информация за дейностите и постигнатите резултати. Ще бъде представен финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР. Издадени: - 500 броя рекламна дипляна - 100 плаката - 3 табели - 100 рекламни папки - 100 рекламни химикалки Проведени 2 пресконференции 5 публикации в местните медии Обновен сайт на НЧ „Братство 1869”
Дейност 8. Управление и мониторинг През първия месец от стартирането на проекта ще бъдат разработени системата за мониторинг и оценка на изпълнението на проекта и постигането на неговите цели, система за съхранение на документите, система за финансово управление и контрол на предоставените средства по пера и др.. Така ще приложим принципите на ефективното управление и ще спазим принципа за прилагане на системи, които гарантират ефикасност и ефективност при постигане на заложените цели.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 239 BGN
Общ бюджет: 71 513 BGN
БФП: 71 513 BGN
Общо изплатени средства: 71 501 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 088 BGN
2013 53 412 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 501 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 375 BGN
2013 45 401 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 713 BGN
2013 8 012 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 725 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз