Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0045-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/049-01
Наименование: Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227
Бенефициент: Община Съединение
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението от община Съединение от наводнения вследствие разливането на р. Потока.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта и мониторинг и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта дейност 1 Управление на проекта и мониторинг и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта
дейност 2 Подготовка на пакети тръжни документации за избор на изпълнители и провеждане на процедурите дейност 2 Подготовка на пакети тръжни документации за избор на изпълнители и провеждане на процедурите
дейност 3 Почистване и разширяване на речно корито дейност 3 Почистване и разширяване на речно корито
дейност 4 Строителен и авторски надзор дейност 4 Строителен и авторски надзор
дейност 5 Осигуряване на публичност и информираност дейност 5 Осигуряване на публичност и информираност
дейност 6 Одит дейност 6 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 664 530 BGN
Общ бюджет: 513 302 BGN
БФП: 513 302 BGN
Общо изплатени средства: 487 636 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 513 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 251 124 BGN
2014 236 513 BGN
2015 0 BGN
487 636 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 436 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 224 690 BGN
2014 211 617 BGN
2015 0 BGN
436 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 434 BGN
2014 24 896 BGN
2015 0 BGN
51 330 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 5 Изграден дънен праг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз