Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/038-01
Наименование: Сградите на училищата в град Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 29.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Oбщата цел на настоящото проектно предложение е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските училища на територията на град Свищов. Повишената енергийна ефективност на сградите ще доведе до намаляване на разходите за енергоносители и по-ефективното им управление. Това от своя страна ще осигури допълнителен ресурс на училищната и общинска администрации по време на изпълнението на проекта, чрез реализиране на икономии от енергийните си разходи и за подобряване качеството на жизнената и работната среда и нивото на образователния процес, да насочи този ресурс за подобряването на качеството на жизнената и работна среда и нивото на образователния процес в общинските училища в гр. Свищов. Също така проектът ще задоволи потребности на групите в неравностойно положение и малцинствените групи /роми и други/.
Дейности: дейност 1 Разпределение на задачите и подготовка форми на документи
дейност 2 Подготовка на техническите задания, тръжните процедури и договорите
дейност 3 Тръжни процедури и подписване на договори
дейност 4 Подмяна на фасадната дограма
дейност 5 Топлинна изолация на фасадите и стените
дейност 6 Топлинна изолация на покрив
дейност 7 Въвеждане на енерго-спестяващо осветление
дейност 8 Основен ремонт, модернизация и подмяна на котелните стопанства
Дейност 9 Визуализация и осигуряване на разпространението на информация на проекта
дейност 10 Управление и отчитане на проекта
дейност 11 Строителен надзор
дейност 12 Авторски надзор
дейност 13 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 802 014 BGN
Общ бюджет: 3 152 400 BGN
БФП: 3 152 400 BGN
Общо изплатени средства: 2 679 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 152 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 86 659 BGN
2013 2 158 037 BGN
2014 434 675 BGN
2015 0 BGN
2 679 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 679 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 86 659 BGN
2013 2 158 037 BGN
2014 434 675 BGN
2015 0 BGN
2 679 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 472 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз