Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0040-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/057-01
Наименование: Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р.Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак
Бенефициент: Община Батак
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Батак
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, инвестиционната привлекателност за икономическото, туристическото и социално развитие и подобряване на съответните екологични условия, чрез ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на територията на град Батак.
Дейности: дейност 1: Сформиране на екип за успешно управление и изпълнение на проекта;
дейност 2: Информация и публичност за финансовия принос на Европейския съюз за реализация на проект;
дейност 3: Избор на фирма за подготовка на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
дейност 4: Провеждане на процедури и сключване на договори с определените изпълнители;
дейност 5: Изпълнение на инфраструктурни мерки за почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река „Стара река”;
дейност 6: Изпълнение на авторски и строителен надзор
дейност 7: Въвеждане в експлоатация на укрепените речни участъци;
дейност 8: Финансов мениджмънт, вътрешен мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители. Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 755 457 BGN
Общ бюджет: 604 477 BGN
БФП: 600 505 BGN
Общо изплатени средства: 570 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 600 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 213 998 BGN
2013 356 482 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
570 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 510 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 191 472 BGN
2013 318 957 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
510 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 526 BGN
2013 37 524 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 051 BGN
Финансиране от бенефициента 4 058 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз