Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0057-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/040-01
Наименование: Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на част от жителите на Община Малко Търново чрез почистване и корекция на р. Младежка, както и укрепване на левия и бряг с подпорна стена, които ще намалят до минимум риска за човешкото здраве и околната среда. Настоящото проектно предложение по същество представлява подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда на общината като решаващ фактор за съживяването и икономическото развитие на региона. Подобрения начин на живот ще повиши привлекателността на общината като място за живеене и отглеждане на деца, което от своя страна ще допринесе за допринасят за развитие на общината; За целта се предвижда извършване почистване и корекция на р. Младежка, както и укрепване на левия и бряг с подпорна стена с. Младежко.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Изготвяне на документация по проекта)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 941 940 BGN
Общ бюджет: 927 888 BGN
БФП: 927 888 BGN
Общо изплатени средства: 881 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 927 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 497 316 BGN
2013 0 BGN
2014 384 177 BGN
2015 0 BGN
881 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 788 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 444 967 BGN
2013 0 BGN
2014 343 738 BGN
2015 0 BGN
788 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 349 BGN
2013 0 BGN
2014 40 440 BGN
2015 0 BGN
92 789 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 4 Туристи, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения
Индикатор 5 Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места (брегоукрепителна подпорна стена с височина 2.5 м)
Индикатор 6 Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места (брегоукрепителна подпорна стена с височина 3.0 м)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз